Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Projekt "Spolu dokážeme viac" 259 264 € Poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 15 rokov.
Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" 18 589,24 € Rekonštrukcia a vybavenie centra v Seredi
Prevádzkové výdavky 3 606,78 € Vedenie účtovníctva, audit, inzercia pracovnej ponuky, webdesign, vzdelávacie kurzy zamestnancov, poplatky a zrážková daň banke
Spolu 281 460,02 €
Výrok auditora

Správa nezávislého audítora pre členov správnej rady občianskeho združenia POMOCNÍČEK O.Z., Sered' Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky občianskeho združenia POMOCNlČEK o.z., Školská 1, 926 01 Sereď', ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť' štatutárneho orgánu za účtovnú závierku Štatutárny orgán občianskeho združenia je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve c. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interne kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Zodpovednosť audítora Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať' audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. Názor Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia POMOCNÍČEK o.z. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Piešťany, 7. mája 2015 VGD - AVOS AUDIT s.r.o. Moskovská 13 811 08 Bratislava Kancelária Piešťany, Námestie SNP 4 921 01 Piešťany Obchodný register, zložka 74698/B Licencia SKAu č. 269 Zodpovedný audítor Ing. Erik Marek Licencia SKAu č. 866