Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 733 495€ 4 901 770€ 4 160 381€ 4 956 608€ 5 725 888€ 6 779 022€ 5 628 315€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 623 676€ 4 012 728€ 3 507 766€ 4 306 796€ 5 078 019€ 6 202 656€ 5 090 907€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
158 776€ 201 118€ 245 926€ 717 261€ 1 309 750€ 2 059 496€ 744 944€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
72 202€ 124 783€ 183 708€ 717 261€ 1 309 750€ 2 059 496€ 744 944€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
86 574€ 76 335€ 62 217€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 464 900€ 3 811 611€ 3 261 841€ 3 589 535€ 3 768 269€ 4 143 160€ 4 345 963€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 285 499€ 1 386 467€ 496 932€ 602 121€ 714 818€ 787 958€ 898 932€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
5 853€ 47 728€ 179 211€ 223 211€ 147 767€ 213 653€ 97 199€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 359 291€ 1 563 158€ 1 771 442€ 1 949 946€ 2 085 251€ 2 297 702€ 2 529 399€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
6 176€ 29 590€ 6 176€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 088 523€ 845 048€ 630 760€ 630 822€ 616 500€ 557 270€ 522 140€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
101 731€ 42 731€ 34 821€ 28 133€ 33 197€ 43 681€ 54 097€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
101 731€ 42 731€ 34 821€ 28 133€ 33 197€ 43 681€ 54 097€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
310 641€ 163 472€ 58 821€ 37 250€ 47 742€ 56 464€ 32 690€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
19 596€ 42 125€ 50 732€ 30 442€ 41 547€ 50 883€ 23 732€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4 904€ 5 478€ 5 852€ 5 035€ 5 017€ 4 386€ 4 786€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
12 000€ 115 350€ 250€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
274 142€ 518€ 2 237€ 1 773€ 928€ 1 196€ 4 171€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
676 150€ 638 846€ 537 118€ 565 440€ 535 561€ 457 125€ 435 353€
087
2.
Ceniny (213)
13 488€ 14 436€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
676 150€ 638 846€ 537 118€ 565 440€ 535 561€ 443 637€ 420 917€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
21 296€ 43 994€ 21 854€ 18 990€ 31 368€ 19 097€ 15 268€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
21 296€ 43 994€ 21 854€ 18 990€ 31 368€ 19 097€ 15 268€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 733 495€ 4 901 770€ 4 160 381€ 4 956 608€ 5 725 888€ 6 779 022€ 5 628 315€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
230 081€ -228 476€ -146 366€ -125 625€ -90 477€ -46 106€ -280 299€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
230 081€ -228 476€ -146 366€ -125 625€ -90 477€ -46 106€ -280 299€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-228 142€ -148 357€ -124 925€ -90 477€ -45 522€ -280 319€ -616 589€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
458 223€ -80 119€ -21 442€ -35 147€ -44 955€ 234 213€ 336 291€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 445 599€ 5 076 660€ 4 148 731€ 4 404 682€ 4 369 676€ 4 591 434€ 5 102 820€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
111 329€ 118 838€ 124 448€ 114 361€ 115 369€ 77 359€ 324 210€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
11 000€ 8 000€ 11 500€ 204 494€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
100 329€ 110 838€ 112 948€ 114 361€ 115 369€ 77 359€ 119 716€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 610 209€ 4 119 266€ 3 403 919€ 3 662 025€ 3 674 928€ 4 021 877€ 4 317 909€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
31 839€ 159 701€ 53 559€ 32 525€ 43 428€ 52 831€ 32 796€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 578 370€ 3 959 566€ 3 350 359€ 3 629 500€ 3 631 500€ 3 969 047€ 4 285 114€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
11 068€ 12 172€ 9 829€ 14 905€ 9 786€ 8 202€ 7 164€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 000€ 500€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
11 068€ 12 172€ 9 829€ 11 905€ 9 286€ 8 202€ 7 164€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
712 992€ 826 384€ 610 536€ 613 391€ 569 593€ 483 996€ 453 536€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
48 083€ 184 780€ 81 243€ 58 006€ 39 308€ 40 674€ 37 129€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
359€ 200€ 243€ 8 686€ 8 860€ 1 148€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
231€ 4 721€ 1 344€ 829€ 7 833€ 9 908€ 8 930€
163
12.
Zamestnanci (331)
346 585€ 325 436€ 266 841€ 281 375€ 266 634€ 217 786€ 211 523€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 205€ 3 663€ 5 785€ 3 651€ 4 346€ 2 723€ 2 803€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
238 510€ 234 661€ 196 600€ 206 537€ 183 537€ 158 663€ 149 068€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
77 482€ 71 518€ 58 401€ 62 318€ 57 391€ 45 213€ 42 334€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
895€ 1 245€ 122€ 82€ 169€ 600€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
348€ 1 859€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
57 815€ 53 586€ 158 016€ 677 550€ 1 446 689€ 2 233 694€ 805 794€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
57 815€ 53 586€ 158 016€ 677 550€ 1 446 689€ 2 233 694€ 805 794€