Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 733 495€ 4 901 770€ 4 160 381€ 4 956 608€ 5 725 888€ 6 779 022€ 5 628 315€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 623 676€ 4 012 728€ 3 507 766€ 4 306 796€ 5 078 019€ 6 202 656€ 5 090 907€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
158 776€ 201 118€ 245 926€ 717 261€ 1 309 750€ 2 059 496€ 744 944€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
72 202€ 124 783€ 183 708€ 717 261€ 1 309 750€ 2 059 496€ 744 944€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
86 574€ 76 335€ 62 217€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 464 900€ 3 811 611€ 3 261 841€ 3 589 535€ 3 768 269€ 4 143 160€ 4 345 963€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€ 814 257€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 285 499€ 1 386 467€ 496 932€ 602 121€ 714 818€ 787 958€ 898 932€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
5 853€ 47 728€ 179 211€ 223 211€ 147 767€ 213 653€ 97 199€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 359 291€ 1 563 158€ 1 771 442€ 1 949 946€ 2 085 251€ 2 297 702€ 2 529 399€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
6 176€ 29 590€ 6 176€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 088 523€ 845 048€ 630 760€ 630 822€ 616 500€ 557 270€ 522 140€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
101 731€ 42 731€ 34 821€ 28 133€ 33 197€ 43 681€ 54 097€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
101 731€ 42 731€ 34 821€ 28 133€ 33 197€ 43 681€ 54 097€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
037
3.
Výrobky (123) - (194)
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
310 641€ 163 472€ 58 821€ 37 250€ 47 742€ 56 464€ 32 690€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
19 596€ 42 125€ 50 732€ 30 442€ 41 547€ 50 883€ 23 732€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4 904€ 5 478€ 5 852€ 5 035€ 5 017€ 4 386€ 4 786€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
12 000€ 115 350€ 250€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
274 142€ 518€ 2 237€ 1 773€ 928€ 1 196€ 4 171€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
676 150€ 638 846€ 537 118€ 565 440€ 535 561€ 457 125€ 435 353€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
087
2.
Ceniny (213)
13 488€ 14 436€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
676 150€ 638 846€ 537 118€ 565 440€ 535 561€ 443 637€ 420 917€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
21 296€ 43 994€ 21 854€ 18 990€ 31 368€ 19 097€ 15 268€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
21 296€ 43 994€ 21 854€ 18 990€ 31 368€ 19 097€ 15 268€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 733 495€ 4 901 770€ 4 160 381€ 4 956 608€ 5 725 888€ 6 779 022€ 5 628 315€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
230 081€ -228 476€ -146 366€ -125 625€ -90 477€ -46 106€ -280 299€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
122
2.
Ostatné fondy (427)
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
230 081€ -228 476€ -146 366€ -125 625€ -90 477€ -46 106€ -280 299€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-228 142€ -148 357€ -124 925€ -90 477€ -45 522€ -280 319€ -616 589€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
458 223€ -80 119€ -21 442€ -35 147€ -44 955€ 234 213€ 336 291€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 445 599€ 5 076 660€ 4 148 731€ 4 404 682€ 4 369 676€ 4 591 434€ 5 102 820€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
111 329€ 118 838€ 124 448€ 114 361€ 115 369€ 77 359€ 324 210€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
11 000€ 8 000€ 11 500€ 204 494€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
100 329€ 110 838€ 112 948€ 114 361€ 115 369€ 77 359€ 119 716€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 610 209€ 4 119 266€ 3 403 919€ 3 662 025€ 3 674 928€ 4 021 877€ 4 317 909€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
31 839€ 159 701€ 53 559€ 32 525€ 43 428€ 52 831€ 32 796€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 578 370€ 3 959 566€ 3 350 359€ 3 629 500€ 3 631 500€ 3 969 047€ 4 285 114€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
11 068€ 12 172€ 9 829€ 14 905€ 9 786€ 8 202€ 7 164€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 000€ 500€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
11 068€ 12 172€ 9 829€ 11 905€ 9 286€ 8 202€ 7 164€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
712 992€ 826 384€ 610 536€ 613 391€ 569 593€ 483 996€ 453 536€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
48 083€ 184 780€ 81 243€ 58 006€ 39 308€ 40 674€ 37 129€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
359€ 200€ 243€ 8 686€ 8 860€ 1 148€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
231€ 4 721€ 1 344€ 829€ 7 833€ 9 908€ 8 930€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
163
12.
Zamestnanci (331)
346 585€ 325 436€ 266 841€ 281 375€ 266 634€ 217 786€ 211 523€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 205€ 3 663€ 5 785€ 3 651€ 4 346€ 2 723€ 2 803€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
238 510€ 234 661€ 196 600€ 206 537€ 183 537€ 158 663€ 149 068€
166
15.
Daň z príjmov (341)
167
16.
Ostatné priame dane (342)
77 482€ 71 518€ 58 401€ 62 318€ 57 391€ 45 213€ 42 334€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
895€ 1 245€ 122€ 82€ 169€ 600€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
348€ 1 859€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
57 815€ 53 586€ 158 016€ 677 550€ 1 446 689€ 2 233 694€ 805 794€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
57 815€ 53 586€ 158 016€ 677 550€ 1 446 689€ 2 233 694€ 805 794€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)