Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ) [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.03.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 690 522 € 2 574 667 € 3 469 532 € 3 752 063 € 3 796 087 € 4 694 947 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 384 342 € 1 911 185 € 2 540 294 € 2 774 890 € 3 135 090 € 3 397 076 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
754 € 425 € 7 807 € 21 932 € 30 486 € 29 291 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
754€ 425€ 7 807€ 16 362€ 24 916€ 23 721€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 570€ 5 570€ 5 570€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 383 588 € 1 910 760 € 2 532 487 € 2 752 958 € 3 104 604 € 3 367 785 €
012
A.II.1
Pozemky
1 208 804€ 521 673€ 730 215€ 730 215€ 782 053€ 801 833€
013
A.II.2
Stavby
1 925 957€ 1 041 462€ 1 466 638€ 1 562 154€ 1 674 223€ 1 776 101€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 243 241€ 208 152€ 324 565€ 449 520€ 587 985€ 683 979€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 40 225€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 586€ 139 473€ 11 069€ 11 069€ 60 343€ 65 647€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
300 019 € 643 509 € 907 591 € 943 529 € 645 975 € 1 286 695 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 167 € 29 465 € 56 481 € 49 152 € 95 685 € 59 276 €
035
B.I.1
Materiál
5 167€ 29 465€ 56 481€ 49 152€ 95 685€ 59 276€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 170 335 € 138 538 € 323 021 € 246 201 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
170 335 € 0 € 184 483 € 171 604 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
170 335€ 0€ 184 483€ 171 604€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 138 538€ 138 538€ 74 597€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
196 507 € 327 242 € 568 719 € 631 993 € 210 136 € 978 136 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
150 137 € 283 436 € 535 338 € 569 444 € 158 516 € 797 890 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
150 137€ 283 436€ 535 338€ 569 444€ 158 516€ 797 890€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
44 380€ 42 813€ 164 372€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 890€ 24 336€ 13 162€ 13 016€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16 480€ 19 470€ 20 219€ 5 153€ 8 807€ 15 874€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
98 345 € 286 802 € 112 056 € 123 846 € 17 133 € 3 082 €
072
B.V.1.
Peniaze
3€ 1 296€ 756€ 731€ 1 105€ 540€
073
B.V.2.
Účty v bankách
98 342€ 285 506€ 111 300€ 123 115€ 16 028€ 2 542€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 161 € 19 973 € 21 647 € 33 644 € 15 022 € 11 176 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 161€ 19 973€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 647€ 31 423€ 15 022€ 11 176€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 221€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 690 522 € 2 574 667 € 3 469 532 € 3 752 063 € 3 796 087 € 4 694 947 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 095 920 € -961 701 € 3 262 334 € 3 214 052 € 3 005 772 € 3 464 331 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 € 7 212 508 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€ 7 212 508€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€ 611 634€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
847 239 € 847 239 € 840 698 € 819 869 € 819 870 € 819 870 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
847 239€ 847 239€ 840 698€ 819 869€ 819 870€ 819 870€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
906 210 € 906 210 € 906 210 € 720 839 € 720 839 € 720 839 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
906 210€ 906 210€ 906 210€ 720 839€ 720 839€ 720 839€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 020 958 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
2 020 958€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 497 814 € -6 315 912 € -6 374 128 € -6 359 080 € -5 903 763 € -5 699 920 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 497 817€ -6 315 915€ -6 374 131€ -6 359 083€ -5 903 766€ -5 699 923€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-4 815 € -4 223 380 € 65 412 € 208 282 € -455 316 € -200 600 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 594 602 € 3 536 368 € 191 111 € 456 983 € 734 352 € 1 156 515 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
284 208 € 37 728 € 25 249 € 14 428 € 80 903 € 114 628 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
16 914€ 16 989€ 16 786€ 14 428€ 14 567€ 13 140€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 66 336€ 101 488€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
267 294€ 20 739€ 8 463€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
360 505 € 119 994 € 145 846 € 408 511 € 622 485 € 996 039 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
75 499 € 38 237 € 37 764 € 213 896 € 270 117 € 630 379 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
75 499€ 38 237€ 37 764€ 213 896€ 270 117€ 630 379€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
63 481€ 26 318€ 29 815€ 41 813€ 32 703€ 101 681€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 072€ 19 043€ 18 715€ 26 331€ 66 973€ 86 204€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
20 515€ 7 257€ 13 984€ 18 297€ 195 871€ 132 683€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
166 938€ 29 139€ 45 568€ 108 174€ 56 821€ 45 092€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 949 889 € 3 378 646 € 20 016 € 34 044 € 30 964 € 45 848 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 147€ 18 646€ 16 616€ 34 044€ 30 964€ 45 848€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 937 742€ 3 360 000€ 3 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 087 € 81 028 € 55 963 € 74 101 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
81 028€ 35 425€ 74 101€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 087€ 0€ 20 538€