Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FINEP Jégeho alej a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 731 115 € 34 957 156 € 36 708 115 € 21 024 786 € 9 225 997 € 8 042 427 € 6 748 773 € 6 788 806 € 2 212 003 € 4 822 341 € 17 213 284 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
62 867 € 63 621 € 96 398 € 216 030 € 220 030 € 224 033 € 228 036 € 66 535 € 105 699 € 151 867 € 2 544 148 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
62 867 € 63 621 € 96 398 € 216 030 € 220 030 € 224 033 € 228 036 € 66 535 € 105 699 € 151 867 € 2 544 148 €
012
A.II.1
Pozemky
37 223€ 37 223€ 43 501€ 66 536€ 66 536€ 66 536€ 66 536€ 66 535€ 105 699€ 151 867€ 2 544 148€
013
A.II.2
Stavby
25 644€ 26 398€ 52 897€ 149 494€ 153 494€ 157 497€ 161 500€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 666 914 € 34 776 355 € 36 505 284 € 20 757 174 € 9 005 537 € 7 809 016 € 6 520 460 € 6 722 101 € 2 106 051 € 4 646 222 € 14 668 894 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 000 632 € 21 072 876 € 31 091 887 € 18 225 977 € 8 697 631 € 7 584 143 € 6 347 907 € 6 177 816 € 204 803 € 271 715 € 13 169 105 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 269 828€ 497 907€ 166 316€ 0€ 12 789 881€
037
B.I.3
Výrobky
6 884 582€ 4 139 433€ 161 500€ 204 803€ 271 715€ 379 224€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
3 846 222€ 16 933 443€ 31 091 887€ 18 225 977€ 8 697 631€ 7 584 143€ 5 850 000€ 5 850 000€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
255 484 € 1 641 736 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 641 736€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
255 484€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
271 958 € 235 007 € 66 026 € 22 156 € 140 591 € 186 129 € 14 660 € 404 747 € 1 591 170 € 72 188 € 175 764 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
270 298 € 235 007 € 66 026 € 22 156 € 14 300 € 10 939 € 11 254 € 10 199 € 12 602 € 61 339 € 85 414 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 287€ 1 033€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
270 298€ 235 007€ 64 739€ 22 156€ 13 267€ 10 939€ 11 254€ 10 199€ 12 602€ 61 339€ 85 414€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 539 070€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
126 291€ 175 190€ 3 406€ 394 548€ 39 498€ 10 849€ 90 350€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 660€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 138 840 € 13 468 472 € 5 347 371 € 2 509 041 € 167 315 € 38 744 € 157 893 € 139 538 € 310 078 € 2 660 583 € 1 324 025 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 098€ 13 196€ 12 096€ 13 410€ 12 691€ 13 295€ 11 753€ 12 456€ 11 958€ 12 294€ 11 809€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 125 742€ 13 455 276€ 5 335 275€ 2 495 631€ 154 624€ 25 449€ 146 140€ 127 082€ 298 120€ 2 648 289€ 1 312 216€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 334 € 117 180 € 106 433 € 51 582 € 430 € 9 378 € 277 € 170 € 253 € 24 252 € 242 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 334€ 117 180€ 104 703€ 44 420€ 430€ 433€ 277€ 170€ 253€ 24 252€ 242€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 730€ 7 162€ 8 945€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 731 115 € 34 957 156 € 36 708 115 € 21 024 786 € 9 225 997 € 8 042 427 € 6 748 773 € 6 788 806 € 2 212 003 € 4 822 341 € 17 213 284 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 479 001 € 6 949 375 € 967 637 € 845 304 € 1 023 105 € 1 064 754 € 1 105 379 € 1 106 195 € 867 601 € 3 507 434 € 2 124 085 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 € 60 300 €
082
A.I.1
Základné imanie
60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€ 60 300€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€ 129 456€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
94 198 € 94 198 € 94 198 € 94 198 € 94 198 € 94 198 € 94 198 € 94 198 € 94 198 € 61 649 € 61 649 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
94 198€ 94 198€ 94 198€ 94 198€ 94 198€ 94 198€ 94 198€ 94 198€ 94 198€ 61 649€ 61 649€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 670 032 € 682 518 € 560 184 € 737 984 € 779 634 € 820 259 € 821 075 € 582 480 € 422 314 € 0 € 2 293 872 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 670 032€ 682 518€ 560 184€ 737 984€ 821 076€ 821 075€ 821 075€ 582 480€ 422 314€ 0€ 2 293 872€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-41 442€ -816€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 523 849 € 5 981 737 € 122 333 € -177 800 € -41 649 € -40 625 € -816 € 238 595 € 160 167 € 3 254 863 € -422 358 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 251 558 € 28 007 781 € 35 740 478 € 20 179 482 € 8 202 892 € 6 977 673 € 5 643 394 € 5 682 611 € 1 337 570 € 1 302 026 € 14 838 199 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 623 307 € 11 138 383 € 10 229 706 € 2 427 458 € 5 912 244 € 4 576 504 € 4 557 520 € 0 € 1 309 333 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 302 215€ 2 290 815€ 1 200 009€ 2 212 885€ 2 203 706€ 0€ 737 817€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 321 092€ 8 847 568€ 9 029 697€ 2 427 458€ 5 912 244€ 2 363 619€ 2 353 814€ 0€ 571 516€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 2 469 447€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 047 683 € 15 887 325 € 18 380 459 € 9 949 776 € 5 768 684 € 1 062 054 € 1 063 890 € 1 122 841 € 1 335 970 € 1 299 276 € 11 050 319 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 700 832 € 11 927 312 € 16 843 591 € 7 627 325 € 120 633 € 22 054 € 21 930 € 81 881 € 135 970 € 224 238 € 8 050 319 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 700 832€ 11 927 312€ 16 843 591€ 7 627 325€ 120 633€ 22 054€ 21 930€ 81 881€ 135 970€ 224 238€ 8 050 319€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 955 107€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 955 050€ 1 924 034€ 1 144 643€ 1 128 418€ 4 608 051€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
240 000€ 240 000€ 1 040 000€ 1 040 000€ 1 040 000€ 1 040 000€ 1 040 000€ 1 200 000€ 500 000€ 3 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 436 694€ 1 795 979€ 152 225€ 154 033€ 960€ 960€ 575 038€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 000€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 203 875 € 6 750 € 3 375 € 3 000 € 2 250 € 1 600 € 2 750 € 9 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 750€ 9 100€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 203 875€ 6 750€ 3 375€ 3 000€ 2 250€ 1 600€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 497 149€ 6 221 636€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
556 € 6 832 € 12 881 € 251 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
556€ 6 832€ 12 881€ 251 000€