Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FINEP Jégeho alej a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 128 987€ 30 797 703€ 791 540€ 93 677€ 72 038€ 68 230€ 114 635€ 526 042€ 320 724€ 20 614 044€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 860 892 € 9 264 586 € 787 312 € 93 629 € 72 038 € 68 230 € 114 636 € 364 134 € 253 812 € 7 096 004 € 2 812 937 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
837 652€ 910 592€ 421 000€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
21 040 193€ 29 686 789€ 484 605€ 63 211€ 17 790 289€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
29 578€ 2 520€ 40 642€ 43 563€ 48 490€ 50 090€ 32 093€ 1 440€ 1 440€ 2 253€ 500 840€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 278 358€ -21 533 117€ -161 908€ -66 912€ -13 496 030€ -353 097€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
178 000€ 303 000€ 39 656€ 244 093€ 2 442 694€ 1 331 106€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
231 827€ 19 802€ 22 670€ 50 066€ 23 548€ 18 140€ 82 543€ 341€ 11 980€ 356 798€ 1 334 088€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 144 852 € 1 660 922 € 641 336 € 270 401 € 112 999 € 108 340 € 95 092 € 124 629 € 110 394 € 3 260 391 € 3 230 507 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
831 036€ 903 812€ 268 830€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 453€ 17 701€ 7 217€ 10 976€ 14 135€ 12 249€ 11 894€ 5 988€ 1 258€ 9 335€ 2 316€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
6 012 654€ 560 491€ 174 312€ 202 322€ 63 325€ 58 340€ 48 195€ 70 084€ 49 436€ 461 769€ 1 839 036€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
37 854€ 55 727€ 63 414€ 37 336€ 24 153€ 24 087€ 23 939€ 769€ 1 303€ 13 545€ 43 677€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
754€ 814€ 3 367€ 4 000€ 4 003€ 4 003€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
754€ 814€ 3 367€ 4 000€ 4 003€ 4 003€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
31 963€ 116 265€ 39 163€ 46 169€ 2 392 280€ 1 331 077€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
864€ 2 191€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
251 237€ 90 414€ 7 931€ 15 767€ 7 383€ 9 661€ 8 873€ 8 625€ 12 228€ 383 462€ 14 401€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 716 040 € 7 603 664 € 145 976 € -176 772 € -40 961 € -40 110 € 19 544 € 239 505 € 143 418 € 3 835 613 € -417 570 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 774 922 € 7 584 780 € 11 283 € -169 735 € -28 970 € -20 499 € -27 996 € 248 065 € -52 955 € 3 825 408 € -1 693 609 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
45 € 4 227 € 48 € 5 € 5 566 € 18 343 € 22 010 € 5 780 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 5 566 € 18 343 € 21 922 € 5 065 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
5 551€ 16 739€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 15€ 1 604€ 21 922€ 5 065€
42
XII.
Kurzové zisky
42€ 88€ 715€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45€ 4 227€ 6€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
443 660 € 45 096 € 7 262 € 1 076 € 688 € 515 € 19 404 € 5 513 € 330 € 25 787 € 9 606 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
441 223 € 43 381 € 48 € 18 983 € 5 140 € 22 650 € 294 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
254 439€ 4 684€ 18 983€ 5 140€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
186 784€ 38 697€ 48€ 22 650€ 294€
52
O.
Kurzové straty
361€ 482€ 658€ 181€ 103€ 3€ 1€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 076€ 1 233€ 6 556€ 895€ 585€ 512€ 421€ 373€ 330€ 3 136€ 9 310€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-443 615 € -45 096 € -3 035 € -1 028 € -688 € -515 € -19 399 € 53 € 18 013 € -3 777 € -3 826 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 272 425 € 7 558 568 € 142 941 € -177 800 € -41 649 € -40 625 € 145 € 239 558 € 161 431 € 3 831 836 € -421 396 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 748 576 € 1 576 831 € 20 608 € 961 € 963 € 1 264 € 576 973 € 962 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 998 283€ 1 576 831€ 20 608€ 961€ 963€ 1 264€ 576 973€ 962€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-249 707€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 523 849 € 5 981 737 € 122 333 € -177 800 € -41 649 € -40 625 € -816 € 238 595 € 160 167 € 3 254 863 € -422 358 €