Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VALASAHA Group, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 492 416 € 4 449 240 € 2 308 008 € 377 171 € 297 952 € 220 359 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
605 530 € 486 982 € 376 720 € 165 741 € 208 549 € 176 072 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
68 010 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
68 010€
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
476 902 € 437 706 € 371 773 € 165 741 € 208 549 € 176 072 €
012
A.II.1
Pozemky
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
013
A.II.2
Stavby
137 379€ 147 637€ 174 210€ 142 469€ 150 627€ 145 625€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
206 075€ 249 552€ 156 373€ 8 272€ 42 922€ 7 087€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
118 448€ 26 190€ 8 360€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 517€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
60 618 € 49 276 € 4 947 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
60 618€ 49 276€ 4 947€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 799 453 € 3 950 474 € 1 931 288 € 211 430 € 88 530 € 40 593 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
564 608 € 1 179 133 € 8 714 € 13 168 € 31 054 € 6 143 €
035
B.I.1
Materiál
388€ 438€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
564 220€ 1 178 695€ 8 714€ 13 168€ 31 054€ 6 143€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
17 120 € 18 120 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
17 120 € 18 120 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
17 120€ 18 120€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 027 975 € 2 740 114 € 1 890 837 € 184 798 € 39 334 € 17 202 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 622 221 € 2 267 342 € 1 438 553 € 168 898 € 38 470 € 11 413 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 622 221€ 2 267 342€ 1 438 553€ 168 898€ 38 470€ 11 413€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
25 766€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
38 617€ 35 493€ 39 286€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
367 061€ 410 852€ 410 098€ 864€ 5 789€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
76€ 661€ 2 900€ 15 900€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
189 750 € 13 107 € 31 737 € 13 464 € 18 142 € 17 248 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 166€ 8 449€ 3 046€ 13 474€ 18 142€ 16 302€
073
B.V.2.
Účty v bankách
188 584€ 4 658€ 28 691€ -10€ 946€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
87 433 € 11 784 € 873 € 3 694 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 277€ 11 784€ 873€ 3 694€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
66 156€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 492 416 € 4 449 240 € 2 308 008 € 377 171 € 297 952 € 220 359 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
939 365 € 822 834 € 551 424 € 265 193 € 219 946 € 156 963 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 2 500 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
41 120 € 44 330 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
41 120€ 44 330€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
419 254 € 284 395 € 257 890 € 244 636 € 150 325 € 89 746 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
419 254€ 284 395€ 257 890€ 244 636€ 150 325€ 89 746€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
448 991 € 466 609 € 286 231 € 13 918 € 62 982 € 60 578 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 537 910 € 3 626 406 € 1 756 584 € 111 978 € 78 006 € 63 396 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
55 587 € 110 794 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
456€ 321€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
55 131€ 110 473€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
987 724 € 2 700 525 € 1 695 976 € 35 186 € 67 436 € 56 394 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
862 252 € 2 287 713 € 1 171 743 € 24 044 € 47 215 € 23 688 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
862 252€ 2 287 713€ 1 171 743€ 24 044€ 47 215€ 23 688€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
98€ 86 319€ 82 720€ 6 000€ 6 000€ 25 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
36 099€ 23 922€ 11 254€ 1 121€ 1 461€ 1 320€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 279€ 18 030€ 7 110€ 639€ 1 246€ 1 186€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 921€ 59 425€ 112 118€ 3 382€ 11 514€ 5 200€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
58 075€ 225 116€ 311 031€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
149 513 € 139 555 € 60 608 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 394€ 14 736€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
133 119€ 124 819€ 60 608€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 345 086€ 675 532€ 76 792€ 10 570€ 7 002€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
15 141 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 141€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé