Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
31 899 134 € 33 432 940 € 36 884 920 € 37 821 971 € 36 404 135 € 33 382 465 € 30 659 800 € 29 702 188 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 860 388 € 23 315 300 € 24 309 107 € 24 921 621 € 25 054 663 € 23 639 128 € 22 414 173 € 22 409 476 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
361 610 € 322 734 € 394 706 € 474 356 € 367 806 € 280 534 € 121 747 € 129 103 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
261 186€ 322 734€ 394 706€ 474 356€ 65 115€ 82 063€ 121 747€ 129 103€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
100 424€ 302 691€ 198 471€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 498 778 € 22 992 566 € 23 914 401 € 24 447 265 € 24 686 857 € 23 358 594 € 22 292 426 € 22 280 373 €
012
A.II.1
Pozemky
858 082€ 858 082€ 914 876€ 920 010€ 939 524€ 976 661€ 976 661€ 979 340€
013
A.II.2
Stavby
8 183 094€ 8 493 788€ 8 942 147€ 9 161 836€ 9 315 609€ 9 439 184€ 9 832 413€ 10 085 184€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 556 752€ 12 690 479€ 12 730 645€ 13 107 604€ 13 209 969€ 12 069 691€ 10 701 698€ 10 423 825€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
783 060€ 855 251€ 862 969€ 964 826€ 756 194€ 366 130€ 376 076€ 353 111€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
103 790€ 94 966€ 373 182€ 163 598€ 219 176€ 153 931€ 292 563€ 240 601€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 000€ 0€ 90 582€ 129 391€ 246 385€ 352 997€ 113 015€ 198 312€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 806 570 € 10 000 224 € 12 433 370 € 12 792 152 € 11 243 451 € 9 629 555 € 8 137 523 € 7 220 543 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 474 406 € 3 839 189 € 5 078 713 € 4 935 122 € 4 398 857 € 4 014 289 € 4 084 659 € 3 890 605 €
035
B.I.1
Materiál
2 212 992€ 1 916 253€ 2 859 952€ 2 495 825€ 2 369 446€ 1 865 209€ 2 072 472€ 1 973 940€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
413 959€ 413 842€ 553 415€ 750 401€ 719 530€ 723 685€ 536 983€ 641 615€
037
B.I.3
Výrobky
835 698€ 1 483 595€ 1 660 656€ 1 637 274€ 1 286 700€ 1 420 289€ 1 475 192€ 1 271 400€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
0€ 2 139€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
11 757€ 25 499€ 4 690€ 49 483€ 23 181€ 5 106€ 12€ 3 650€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
127 620 € 143 907 € 260 437 € 288 549 € 411 648 € 416 174 € 289 383 € 192 296 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
127 620€ 143 907€ 260 437€ 288 549€ 411 648€ 416 174€ 289 383€ 192 296€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 113 509 € 5 899 015 € 7 052 510 € 7 450 614 € 6 347 347 € 5 107 709 € 3 591 195 € 3 025 695 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 098 451 € 5 676 988 € 6 585 525 € 6 992 219 € 6 200 253 € 4 826 650 € 3 335 381 € 2 715 565 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 098 451€ 5 676 988€ 6 585 525€ 6 992 219€ 6 200 253€ 4 826 650€ 3 335 381€ 2 715 565€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 995€ 10 586€ 9 323€ 2 574€ 2 263€ 2 829€ 2 626€ 1 655€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 623€ 201 097€ 451 990€ 453 306€ 133 749€ 259 750€ 238 422€ 293 030€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 440€ 10 344€ 5 672€ 2 515€ 11 082€ 18 480€ 14 766€ 15 445€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
82 918 € 98 601 € 36 354 € 82 746 € 76 252 € 76 163 € 56 266 € 24 971 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
82 918€ 98 601€ 36 354€ 82 746€ 76 252€ 76 163€ 56 266€ 24 971€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 117 € 19 512 € 5 356 € 35 121 € 9 347 € 15 220 € 116 020 € 86 976 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 877€ 19 512€ 5 356€ 20 091€ 3 979€ 6 538€ 14 612€ 7 099€
073
B.V.2.
Účty v bankách
240€ 0€ 15 030€ 5 368€ 8 682€ 101 408€ 79 877€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
232 176 € 117 416 € 142 443 € 108 198 € 106 021 € 113 782 € 108 104 € 72 169 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 699€ 4 088€ 2 818€ 115€ 289€ 429€ 1 433€ 2 924€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
96 694€ 95 030€ 97 253€ 85 030€ 83 511€ 85 725€ 87 979€ 54 681€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
133 783€ 18 298€ 42 372€ 23 053€ 22 221€ 27 628€ 18 692€ 14 564€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
31 899 134 € 33 432 940 € 36 884 920 € 37 821 971 € 36 404 135 € 33 382 465 € 30 659 800 € 29 702 188 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 305 292 € 13 798 370 € 15 177 375 € 17 822 570 € 18 556 078 € 17 262 030 € 15 946 058 € 15 238 922 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 367 332 € 4 367 332 € 4 367 332 € 4 367 332 € 4 367 332 € 4 364 147 € 4 364 147 € 4 364 147 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 367 332€ 4 367 332€ 4 367 332€ 4 367 332€ 4 367 332€ 4 364 147€ 4 364 147€ 4 364 147€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
35 907€ 35 907€ 35 907€ 35 907€ 35 907€ 35 907€ 35 907€ 35 907€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
876 149 € 876 149 € 876 149 € 876 149 € 876 149 € 876 149 € 876 149 € 2 035 435 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
876 149€ 876 149€ 876 149€ 876 149€ 876 149€ 876 149€ 876 149€ 2 035 435€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
9 962 720 € 9 962 720 € 9 962 720 € 9 962 720 € 9 962 720 € 9 962 720 € 9 962 720 € 14 101 868 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
9 962 720€ 9 962 720€ 9 962 720€ 9 962 720€ 9 962 720€ 9 962 720€ 9 962 720€ 14 101 868€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 443 737 € -64 733 € -133 514 € 2 713 976 € 1 519 923 € 707 135 € -5 598 775 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
68 781€ 68 781€ 2 713 976€ 1 519 923€ 707 135€ 17 012€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 512 518€ -133 514€ -133 514€ -5 615 787€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
506 921 € -1 379 005 € 68 781 € -133 514 € 1 794 047 € 1 315 972 € 707 135 € 300 340 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 564 001 € 19 587 945 € 21 703 355 € 19 935 647 € 17 789 008 € 16 067 981 € 14 673 194 € 14 452 368 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 681 198 € 2 752 859 € 2 291 822 € 2 156 790 € 2 397 563 € 2 715 955 € 3 021 725 € 2 434 990 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
400 000€ 400 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
90 358€ 68 955€ 49 022€ 35 541€ 30 604€ 21 529€ 15 859€ 11 642€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
44 988€ 98 317€ 85 370€ 74 912€ 225 433€ 535 667€ 915 716€ 430 374€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 145 852€ 2 185 587€ 2 157 430€ 2 046 337€ 2 141 526€ 2 158 759€ 2 090 150€ 1 992 974€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
176 406 € 168 888 € 160 753 € 159 736 € 145 976 € 93 465 € 55 429 € 53 336 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
176 406€ 168 888€ 160 753€ 159 736€ 145 976€ 93 465€ 55 429€ 53 336€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 329 455€ 2 275 063€ 2 927 870€ 1 986 446€ 2 796 972€ 2 447 222€ 1 495 457€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 812 439 € 3 181 634 € 5 833 929 € 5 116 191 € 4 007 114 € 3 857 915 € 4 114 859 € 3 532 349 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 896 213 € 2 330 122 € 4 878 572 € 3 974 467 € 2 698 222 € 2 418 322 € 3 031 019 € 2 724 407 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 896 213€ 2 330 122€ 4 878 572€ 3 974 467€ 2 698 222€ 2 418 322€ 3 031 019€ 2 724 407€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 67 151€ 67 151€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
477 704€ 435 567€ 483 305€ 504 477€ 498 543€ 390 148€ 331 840€ 297 587€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
312 166€ 284 775€ 330 244€ 335 417€ 333 656€ 306 781€ 242 079€ 236 812€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
61 739€ 55 935€ 69 226€ 81 961€ 73 159€ 316 403€ 45 173€ 46 081€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
64 617€ 75 235€ 72 582€ 219 869€ 403 534€ 426 261€ 397 597€ 160 311€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
478 919 € 487 340 € 473 844 € 657 162 € 400 983 € 286 807 € 94 303 € 135 496 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
176 496€ 119 410€ 196 403€ 257 457€ 162 715€ 103 634€ 75 579€ 103 630€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
302 423€ 367 930€ 277 441€ 399 705€ 238 268€ 183 173€ 18 724€ 31 866€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 085 584€ 10 722 161€ 10 015 137€ 9 859 322€ 8 040 400€ 6 666 617€ 7 386 878€ 6 800 740€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
29 841 € 46 625 € 4 190 € 63 754 € 59 049 € 52 454 € 40 548 € 10 898 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 489€ 376€ 794€ 500€ 436€ 232€ 157€ 276€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
21 352€ 46 249€ 3 396€ 63 254€ 58 613€ 52 222€ 40 391€ 10 622€