Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
332 264 € 744 260 € 813 934 € 782 196 € 863 930 € 1 092 509 € 722 372 € 557 158 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 268 € 2 607 € 19 610 € 47 484 € 86 114 € 119 484 € 76 443 € 60 978 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 268 € 2 607 € 19 610 € 47 484 € 86 114 € 119 484 € 76 443 € 60 978 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 268€ 2 607€ 14 232€ 42 106€ 80 736€ 92 445€ 71 064€ 37 105€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 378€ 5 378€ 5 378€ 27 039€ 5 379€ 5 379€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
18 494€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
325 056 € 734 821 € 787 519 € 727 836 € 772 486 € 964 700 € 639 611 € 490 693 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
530 € 715 € 652 € 795 € 700 € 710 € 756 € 557 €
035
B.I.1
Materiál
530€ 715€ 652€ 795€ 700€ 710€ 756€ 557€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
173 834 € 255 280 € 335 490 € 285 681 € 423 542 € 340 179 € 308 498 € 239 182 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
150 670 € 217 451 € 335 051 € 193 428 € 396 578 € 337 159 € 307 718 € 233 124 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
110 451€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
40 219€ 217 451€ 335 051€ 193 428€ 396 578€ 337 159€ 307 718€ 233 124€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 722€ 37 377€ 91 952€ 21 923€ 963€ 594€ 5 756€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
442€ 452€ 439€ 301€ 5 041€ 2 057€ 186€ 302€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
150 692 € 478 826 € 451 377 € 441 360 € 348 244 € 623 811 € 330 357 € 250 954 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 227€ 3 717€ 7 449€ 7 247€ 5 382€ 9 100€ 4 813€ 3 230€
073
B.V.2.
Účty v bankách
147 465€ 475 109€ 443 928€ 434 113€ 342 862€ 614 711€ 325 544€ 247 724€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 940 € 6 832 € 6 805 € 6 876 € 5 330 € 8 325 € 6 318 € 5 487 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 929€ 6 821€ 6 805€ 6 876€ 5 330€ 8 325€ 6 318€ 5 487€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11€ 11€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
332 264 € 744 260 € 813 934 € 782 196 € 863 930 € 1 092 509 € 722 372 € 557 158 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
212 250 € 103 817 € 242 118 € 82 651 € 434 714 € 494 881 € 458 207 € 335 266 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 660 € 6 660 € 6 660 € 6 660 € 6 660 € 6 660 € 6 660 € 6 660 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 660€ 6 660€ 6 660€ 6 660€ 6 660€ 6 660€ 6 660€ 6 660€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
666 € 666 € 666 € 666 € 666 € 666 € 666 € 666 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
666€ 666€ 666€ 666€ 666€ 666€ 666€ 666€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
96 491 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
96 491€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
108 433 € 96 491 € 234 792 € 75 325 € 427 388 € 487 555 € 450 881 € 327 940 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
120 014 € 640 443 € 571 816 € 699 545 € 429 216 € 597 628 € 264 165 € 220 967 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
183 € 171 € 251 € 214 € 220 € 663 € 513 € 236 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
183€ 171€ 251€ 214€ 220€ 663€ 513€ 236€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
58 522 € 529 814 € 488 561 € 654 673 € 399 540 € 564 550 € 218 923 € 191 867 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 646 € 13 722 € 18 019 € 9 563 € 9 566 € 17 449 € 7 065 € 22 225 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 880€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 766€ 13 722€ 18 019€ 9 563€ 9 566€ 17 449€ 7 065€ 22 225€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
454 286€ 359 229€ 590 996€ 324 759€ 452 388€ 109 810€ 74 462€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
25 506€ 27 593€ 32 040€ 25 306€ 32 323€ 41 167€ 30 446€ 26 423€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 214€ 21 592€ 23 009€ 18 412€ 24 035€ 29 979€ 28 315€ 21 215€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 836€ 10 018€ 53 452€ 7 499€ 7 800€ 21 730€ 42 013€ 46 843€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 320€ 2 603€ 2 812€ 2 897€ 1 057€ 1 837€ 1 274€ 699€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
61 309 € 110 458 € 83 004 € 44 658 € 29 456 € 32 415 € 44 729 € 28 864 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
49 459€ 43 284€ 40 152€ 35 992€ 27 956€ 32 415€ 44 729€ 28 800€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
11 850€ 67 174€ 42 852€ 8 666€ 1 500€ 64€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
925 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
925€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé