Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota - Logistické centrum, a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
32 853 103 € 30 966 078 € 25 372 636 € 22 286 401 € 21 451 027 € 23 249 596 € 24 502 086 € 23 398 247 € 23 261 374 € 21 798 766 € 19 241 702 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 930 874 € 9 843 699 € 6 807 712 € 6 362 497 € 6 672 283 € 6 996 543 € 7 455 068 € 7 895 840 € 8 414 709 € 8 841 764 € 9 136 101 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
129 505 € 53 818 € 57 884 € 71 190 € 57 840 € 18 782 € 30 298 € 44 637 € 71 017 € 97 744 € 92 648 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
129 505€ 31 578€ 44 884€ 58 190€ 8 859€ 39€ 17 823€ 44 637€ 71 017€ 97 744€ 92 648€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 22 240€ 13 000€ 13 000€ 48 981€ 18 743€ 12 475€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 801 369 € 9 789 881 € 6 749 828 € 6 291 307 € 6 614 443 € 6 977 761 € 7 424 770 € 7 851 203 € 8 343 692 € 8 744 020 € 9 043 453 €
012
A.II.1
Pozemky
1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 642 084€
013
A.II.2
Stavby
6 842 582€ 3 507 348€ 3 856 792€ 4 197 574€ 4 543 290€ 4 867 534€ 5 193 456€ 5 483 803€ 5 814 175€ 6 134 829€ 6 460 333€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 313 343€ 267 686€ 344 358€ 379 955€ 368 853€ 448 077€ 554 195€ 667 303€ 833 425€ 929 170€ 940 620€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 4 076 954€ 903 234€ 68 334€ 56 856€ 16 706€ 18 196€ 54 653€ 50 648€ 34 577€ 416€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 292 449€ 13 479€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 910 825 € 21 109 803 € 18 555 500 € 15 911 050 € 14 771 538 € 16 245 997 € 17 039 093 € 15 491 860 € 14 830 217 € 12 955 492 € 10 100 187 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 724 826 € 5 855 643 € 4 751 218 € 4 711 413 € 4 046 561 € 4 153 968 € 4 320 219 € 3 995 824 € 3 752 247 € 3 681 740 € 3 661 929 €
035
B.I.1
Materiál
26 388€ 27 516€ 28 640€ 27 637€ 28 163€ 29 764€ 38 420€ 43 747€ 44 840€ 47 240€ 45 493€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
6 698 438€ 5 828 127€ 4 722 578€ 4 683 776€ 3 893 397€ 4 124 204€ 4 281 799€ 3 952 077€ 3 707 407€ 3 634 500€ 3 616 436€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 125 001€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 195 € 4 518 € 4 496 € 5 366 € 3 995 € 14 497 € 11 467 € 22 760 € 30 357 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 195€ 4 518€ 4 496€ 5 366€ 3 995€ 14 497€ 11 467€ 22 760€ 30 357€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 178 841 € 15 248 051 € 13 798 300 € 11 188 740 € 10 719 628 € 12 075 954 € 12 701 592 € 11 470 977 € 11 046 884 € 9 267 469 € 6 435 638 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 970 037 € 15 236 364 € 13 788 184 € 11 161 935 € 10 719 556 € 12 075 861 € 12 699 434 € 11 470 977 € 11 046 865 € 9 267 443 € 6 375 928 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
15 920 062€ 15 199 020€ 13 727 542€ 11 040 419€ 10 585 339€ 11 892 969€ 12 562 120€ 11 354 789€ 10 950 187€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
49 975€ 37 344€ 60 642€ 121 516€ 134 217€ 182 892€ 137 314€ 116 188€ 96 678€ 9 267 443€ 6 375 928€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
196 048€ 0€ 26 748€ 59 634€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 756€ 11 687€ 10 116€ 57€ 72€ 93€ 2 158€ 19€ 26€ 76€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 963 € 1 591 € 1 486 € 5 531 € 1 354 € 1 578 € 5 815 € 2 299 € 729 € 6 283 € 2 620 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 963€ 1 591€ 1 486€ 5 531€ 1 354€ 1 578€ 5 482€ 2 299€ 661€ 6 188€ 2 488€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 0€ 333€ 68€ 95€ 132€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 404 € 12 576 € 9 424 € 12 854 € 7 206 € 7 056 € 7 925 € 10 547 € 16 448 € 1 510 € 5 414 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 202€ 3 879€ 2 961€ 229€ 757€ 119€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 634€ 7 152€ 4 405€ 12 625€ 6 340€ 3 996€ 2 454€ 4 384€ 8 919€ 1 510€ 5 087€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
568€ 1 545€ 2 058€ 866€ 2 303€ 5 471€ 6 044€ 7 529€ 327€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
32 853 103 € 30 966 078 € 25 372 636 € 22 286 401 € 21 451 027 € 23 249 596 € 24 502 086 € 23 398 247 € 23 261 374 € 21 798 766 € 19 241 702 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 967 407 € 5 512 149 € 4 469 260 € 3 648 999 € 3 229 367 € 2 780 287 € 2 558 046 € 2 069 168 € 1 626 451 € 783 674 € 297 878 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 500 000€ 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 49 791 € 49 791 € 49 791 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 49 791€ 49 791€ 49 791€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 50 209 € 14 369 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 50 209€ 14 369€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 985 730 € 2 760 541 € 2 253 880 € 1 762 648 € 1 287 368 € 926 967 € 721 510 € 441 102 € 148 549 € -269 602 € -398 921 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 985 730€ 2 760 541€ 2 253 880€ 1 762 648€ 1 287 368€ 926 967€ 721 510€ 441 102€ 148 549€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -269 602€ -398 921€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 258 358 € 2 028 289 € 1 492 061 € 1 163 032 € 1 218 680 € 1 130 001 € 1 113 217 € 904 747 € 774 583 € 485 797 € 143 689 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 882 868 € 25 448 868 € 20 878 843 € 18 632 570 € 18 221 660 € 20 458 029 € 21 941 891 € 21 324 541 € 21 634 923 € 21 015 092 € 18 943 824 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 628 320 € 1 632 427 € 1 637 411 € 1 638 256 € 1 636 588 € 1 634 029 € 1 633 060 € 1 626 641 € 1 932 610 € 1 887 096 € 2 302 841 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 321 658€ 1 914 970€ 2 302 334€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35 008€ 39 115€ 44 099€ 44 944€ 43 276€ 40 717€ 39 748€ 33 329€ 17 640€ 1 102€ 507€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ -28 976€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 131 865€ 1 747 321€ 556 671€ 128 119€ 928 123€ 1 728 127€ 2 528 131€ 3 188 100€ 3 982 692€ 5 571 876€ 6 366 468€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 361 104 € 15 748 437 € 12 964 903 € 9 628 774 € 8 306 112 € 14 105 923 € 13 552 636 € 13 318 124 € 12 716 434 € 11 044 877 € 9 458 066 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 417 379 € 14 695 690 € 12 077 509 € 8 932 999 € 7 515 607 € 13 422 195 € 12 959 934 € 12 752 995 € 12 030 719 € 10 504 095 € 9 232 214 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 417 379€ 14 695 690€ 12 077 509€ 8 932 999€ 7 515 607€ 13 422 195€ 12 959 934€ 12 752 995€ 12 030 719€ 10 504 095€ 9 232 214€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 055 766€ 38 240€ 38 240€ 38 240€ 38 239€ 39 833€ 39 833€ 39 833€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
254 963€ 195 485€ 201 491€ 172 547€ 162 734€ 158 210€ 155 840€ 140 037€ 142 143€ 113 399€ 87 949€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
174 593€ 140 903€ 145 421€ 124 729€ 116 857€ 114 553€ 110 454€ 102 455€ 98 836€ 74 162€ 56 134€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
455 568€ 677 081€ 501 146€ 358 346€ 460 405€ 369 454€ 284 637€ 281 787€ 404 050€ 312 711€ 10 568€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 835€ 1 038€ 1 096€ 1 913€ 12 270€ 1 678€ 1 938€ 1 017€ 40 686€ 40 510€ 71 201€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
211 178 € 159 916 € 137 420 € 130 094 € 101 604 € 146 973 € 122 658 € 132 787 € 115 786 € 73 631 € 33 706 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
195 435€ 146 131€ 123 216€ 118 224€ 90 771€ 86 449€ 76 628€ 74 366€ 115 786€ 40 811€ 33 706€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
15 743€ 13 785€ 14 204€ 11 870€ 10 833€ 60 524€ 46 030€ 58 421€ 32 820€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 550 401€ 6 160 767€ 5 582 438€ 7 107 327€ 7 249 233€ 2 842 977€ 4 105 406€ 3 058 889€ 2 887 401€ 2 437 612€ 782 743€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 828 € 5 061 € 24 533 € 4 832 € 11 280 € 2 149 € 4 538 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 442€ 2 634€ 21 066€ 325€ 11 280€ 2 149€ 4 538€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
346€ 1 387€ 2 427€ 3 467€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 040€ 1 040€ 1 040€ 1 040€