Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 694 081 € 3 400 912 € 5 767 295 € 6 394 735 € 5 012 141 € 2 385 328 € 2 535 064 € 1 879 629 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
186 511 € 282 526 € 287 235 € 152 171 € 125 055 € 127 316 € 96 070 € 93 078 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
78 030 € 73 812 € 57 663 € 97 393 € 88 579 € 78 148 € 40 848 € 38 223 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
57€ 4 543€ 9 747€ 23 247€ 28 550€ 33 726€ 8 904€ 4 890€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
77 973€ 69 269€ 47 916€ 74 146€ 60 029€ 44 422€ 31 944€ 33 333€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
108 481 € 208 714 € 229 572 € 54 778 € 36 476 € 49 168 € 55 222 € 54 855 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
21 508€ 64 524€ 107 540€ 0€ 769€ 2 309€ 3 848€ 5 388€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
67 191€ 108 059€ 99 097€ 52 964€ 32 895€ 45 030€ 49 856€ 48 471€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 782€ 36 131€ 22 935€ 1 814€ 2 812€ 1 829€ 1 518€ 996€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 215 254 € 2 419 224 € 4 920 312 € 5 625 336 € 4 636 669 € 2 049 084 € 2 093 340 € 1 626 204 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
62 211 € 62 100 € 20 109 € 100 414 € 150 407 € 14 852 € 2 464 € 6 191 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
16 616 € 21 097 € 2 923 € 86 981 € 123 707 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 616€ 21 097€ 2 923€ 86 981€ 123 707€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
45 595€ 41 003€ 17 186€ 13 433€ 26 700€ 14 852€ 2 464€ 6 191€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 151 669 € 2 052 867 € 4 884 743 € 5 395 264 € 4 399 620 € 1 650 800 € 1 599 010 € 1 246 319 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 124 108 € 2 032 631 € 4 884 743 € 5 239 611 € 4 399 620 € 1 650 800 € 1 599 010 € 1 246 319 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 480 140€ 1 583 604€ 2 661 366€ 1 200 311€ 1 367 930€ 647 072€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
643 968€ 449 027€ 2 223 377€ 4 039 300€ 3 031 690€ 1 003 728€ 1 599 010€ 1 246 319€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 561€ 20 236€ 155 653€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 374 € 304 257 € 15 460 € 129 658 € 86 642 € 383 432 € 491 866 € 373 694 €
072
B.V.1.
Peniaze
207€ 3 430€ 3 822€ 6 971€ 4 733€ 1 808€ 2 026€ 1 150€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 167€ 300 827€ 11 638€ 122 687€ 81 909€ 381 624€ 489 840€ 372 544€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
292 316 € 699 162 € 559 748 € 617 228 € 250 417 € 208 928 € 345 654 € 160 347 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
65 367€ 86 640€ 3 000€ 13 751€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
226 949€ 612 522€ 559 748€ 617 228€ 250 417€ 208 928€ 342 654€ 146 596€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 694 081 € 3 400 912 € 5 767 295 € 6 394 735 € 5 012 141 € 2 385 328 € 2 535 064 € 1 879 629 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
311 744 € 298 647 € 449 283 € 417 148 € 894 776 € 577 202 € 253 266 € 256 497 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
306 244 € 293 147 € 443 783 € 411 648 € 889 276 € 571 702 € 247 766 € 250 997 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 059 590 € 2 189 963 € 4 558 561 € 5 168 893 € 3 732 116 € 1 558 345 € 1 793 129 € 1 451 832 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
17 759 € 39 826 € 14 175 € 72 965 € 100 887 € 6 218 € 4 663 € 3 038 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
10 800 € 25 952 € 1 659 € 62 544 € 92 781 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 800€ 25 952€ 1 659€ 62 544€ 92 781€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 959€ 13 874€ 12 516€ 10 421€ 8 106€ 6 218€ 4 663€ 3 038€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 801 462 € 1 501 337 € 3 018 718 € 4 356 810 € 3 236 036 € 1 455 937 € 1 717 639 € 1 371 335 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 541 238 € 1 211 705 € 2 757 038 € 4 124 421 € 2 949 145 € 1 314 420 € 1 508 415 € 946 362 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
758 667€ 433 348€ 377 436€ 280 045€ 93 309€ 81 479€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
782 571€ 778 357€ 2 379 602€ 3 844 376€ 2 855 836€ 1 232 941€ 1 508 415€ 946 362€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
231 005€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
60 489€ 61 739€ 51 735€ 54 134€ 51 233€ 41 628€ 36 628€ 30 843€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
42 879€ 47 455€ 41 720€ 42 666€ 30 947€ 25 400€ 23 073€ 19 577€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
156 856€ 180 438€ 168 225€ 134 511€ 203 666€ 74 489€ 149 523€ 143 548€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 078€ 1 045€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
111 674 € 140 366 € 114 243 € 101 850 € 172 570 € 96 190 € 70 827 € 77 459 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
74 541€ 66 335€ 75 892€ 70 640€ 57 291€ 46 875€ 64 354€ 52 013€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
37 133€ 74 031€ 38 351€ 31 210€ 115 279€ 49 315€ 6 473€ 25 446€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
128 695€ 508 434€ 1 411 425€ 637 268€ 222 623€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
322 747 € 912 302 € 759 451 € 808 694 € 385 249 € 249 781 € 488 669 € 171 300 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
79 608€ 117 533€ 3 450€ 16 232€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
243 139€ 794 769€ 759 451€ 808 694€ 385 249€ 249 781€ 485 219€ 155 068€