Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SORS Research a.s. [zrušená]

2013 2012 2011 2010
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
0 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 663 € 103 792 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-532€ 0€
10
B.2
Služby
18 195€ 103 792€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-17 663 € -103 792 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
52 727 € 104 303 €
13
C.1
Mzdové náklady
39 000€ 78 322€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 727€ 24 971€
16
C.4
Sociálne náklady
1 010€
17
D
Dane a poplatky
0€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33€ 26 466€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-70 423 € -234 561 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
18 274€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
72 221€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
11€
39
N
Nákladové úroky
4€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
727€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
293€ 565€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-297 € -55 229 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-70 720 € -289 790 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-70 720 € -289 790 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-70 720 € -289 790 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-70 720 € -289 790 €