Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOCHTIEF SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 669 260€ 8 393 988€ 15 190 112€ 12 647 430€ 10 976 865€ 1 959 317€ 1 869 500€ 4 978 220€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 678 843 € 8 398 743 € 15 679 423 € 12 994 890 € 10 981 771 € 1 959 830 € 1 869 518 € 4 978 648 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 480€ 720 889€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
29 669 260€ 8 393 988€ 15 190 112€ 12 642 950€ 10 255 976€ 1 959 317€ 1 869 500€ 4 978 220€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 652€ 76 340€ 4 890€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 583€ 103€ 489 311€ 271 120€ 16€ 513€ 18€ 428€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
28 133 899 € 8 104 517 € 15 230 688 € 13 250 563 € 11 732 499 € 1 935 344 € 2 168 679 € 5 049 616 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25€ 759 747€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 942 036€ 1 287 014€ 792 625€ 531 133€ 3 278 848€ 4 478€ 6 469€ 4 823€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 769 692€ 3 480 445€ 11 169 599€ 9 254 896€ 4 500 024€ 202 202€ 187 561€ 471 955€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 033 543 € 3 122 655 € 2 648 905 € 2 860 072 € 2 914 628 € 1 775 154 € 1 912 086 € 4 416 770 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 207 763€ 2 269 804€ 1 991 790€ 2 116 180€ 2 168 163€ 1 250 075€ 1 563 940€ 3 765 009€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 607€ 21 671€ 10 180€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
759 534€ 767 024€ 617 739€ 597 238€ 711 593€ 514 031€ 325 955€ 632 079€
19
E.4.
Sociálne náklady
53 639€ 64 156€ 29 196€ 146 654€ 34 872€ 11 048€ 22 191€ 19 682€
20
F.
Dane a poplatky
2 179€ 2 054€ 2 725€ 3 291€ 1 942€ 532€ 512€ 574€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
105 786€ 102 431€ 69 334€ 152 564€ 257 770€ 2 463€ 5 912€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
105 786€ 102 431€ 69 334€ 152 564€ 257 770€ 2 463€ 5 912€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 451€ 6 376€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
52 810€ 29 737€ -41 827€ 101 443€ 16 134€ 36 759€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
227 853€ 80 181€ 589 327€ 342 688€ 13 164€ -47 022€ 43 454€ 112 823€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 544 944 € 294 226 € 448 735 € -255 673 € -750 728 € 24 486 € -299 161 € -70 968 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 957 532 € 3 626 529 € 3 227 888 € 2 861 376 € 2 438 246 € 1 752 637 € 1 675 470 € 4 501 442 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
49 978 € 25 € 480 € 5 226 € 45 € 7 452 € 30 149 € 36 971 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 223 € 1 € 5 € 28 € 46 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 223€ 1€ 5€ 28€ 46€
42
XII.
Kurzové zisky
25€ 480€ 3€ 44€ 7 447€ 30 121€ 36 925€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
49 978€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
132 312 € 88 722 € 80 363 € 35 617 € 8 996 € 8 697 € 30 470 € 143 756 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 259 € -16 681 € 5 497 € 17 403 € 6 655 € 3 840 € 4 302 € 16 254 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
614€ -16 681€ 5 497€ 14 790€ 2 895€ 4 302€ 16 254€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 645€ 2 613€ 3 760€ 3 840€
52
O.
Kurzové straty
104€ 112€ 2 265€ 390€ 1 813€ 22 167€ 123 059€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
123 053€ 105 299€ 74 754€ 15 949€ 1 951€ 3 044€ 4 001€ 4 443€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-82 334 € -88 697 € -79 883 € -30 391 € -8 951 € -1 245 € -321 € -106 785 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 462 610 € 205 529 € 368 852 € -286 064 € -759 679 € 23 241 € -299 482 € -177 753 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
311 182 € 21 € 191 868 € 168 534 € 2 880 € 26 127 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
254 069€ 21€ 191 868€ 168 534€ 2 880€ 26 127€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
57 113€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 151 428 € 205 508 € 176 984 € -454 598 € -762 559 € -2 886 € -302 362 € -177 753 €