Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
850 190 € 878 887 € 892 457 € 958 384 € 1 008 474 € 1 036 763 € 938 335 € 972 259 € 1 039 452 € 1 093 218 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
639 013 € 691 556 € 760 309 € 812 006 € 892 083 € 928 411 € 802 318 € 860 112 € 908 991 € 953 248 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
639 013 € 691 556 € 760 309 € 812 006 € 892 083 € 928 411 € 802 318 € 860 112 € 908 991 € 953 248 €
012
A.II.1
Pozemky
156 515€ 156 515€ 156 515€ 156 515€ 156 515€ 156 515€ 156 515€ 156 515€ 156 515€ 154 855€
013
A.II.2
Stavby
345 387€ 390 949€ 436 510€ 482 072€ 527 633€ 573 195€ 618 757€ 664 318€ 709 880€ 736 835€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
137 111€ 144 092€ 167 284€ 173 419€ 207 935€ 198 701€ 27 046€ 39 279€ 42 596€ 61 558€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
177 956 € 135 195 € 128 983 € 143 889 € 113 905 € 105 417 € 133 239 € 109 367 € 127 798 € 136 797 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 272 € 12 009 € 15 288 € 14 395 € 17 195 € 14 198 € 18 130 € 19 048 € 36 595 € 28 759 €
035
B.I.1
Materiál
11 814€ 10 003€ 12 803€ 12 268€ 15 020€ 12 743€ 17 405€ 14 759€ 15 270€ 16 136€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
1 101€ 1 607€ 2 213€ 1 679€ 1 306€ 603€ 300€ 3 331€ 20 509€ 11 681€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
357€ 399€ 272€ 448€ 869€ 852€ 425€ 958€ 816€ 942€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
17 805 € 13 163 € 17 793 € 13 253 € 1 867 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
17 805€ 13 163€ 17 793€ 13 253€ 1 867€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
86 164 € 78 350 € 72 638 € 69 184 € 66 828 € 76 319 € 71 519 € 54 888 € 62 872 € 64 373 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
86 164 € 78 288 € 72 077 € 65 889 € 57 483 € 60 739 € 59 172 € 46 892 € 55 217 € 56 978 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
31 247€ 30 348€ 25 081€ 23 271€ 22 381€ 23 453€ 18 614€ 21 130€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
54 917€ 47 940€ 46 996€ 42 618€ 35 102€ 37 286€ 40 558€ 25 762€ 55 217€ 56 978€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
62€ 232€ 2 991€ 2 788€ 9 203€ 5 970€ 1 360€ 923€ 913€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
329€ 304€ 6 557€ 6 377€ 6 377€ 6 636€ 6 732€ 6 482€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
60 715 € 31 673 € 23 264 € 47 057 € 28 015 € 14 900 € 43 590 € 35 431 € 28 331 € 43 665 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 761€ 3 280€ 3 443€ 2 203€ 1 251€ 2 005€ 1 049€ 1 649€ 1 283€ 1 056€
073
B.V.2.
Účty v bankách
53 954€ 28 393€ 19 821€ 44 854€ 26 764€ 12 895€ 42 541€ 33 782€ 27 048€ 42 609€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
33 221 € 52 136 € 3 165 € 2 489 € 2 486 € 2 935 € 2 778 € 2 780 € 2 663 € 3 173 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7€ 6€ 6€ 7€ 8€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 893€ 2 845€ 3 165€ 2 483€ 2 486€ 2 929€ 2 778€ 2 773€ 2 663€ 3 165€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
30 328€ 49 284€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
850 190 € 878 887 € 892 457 € 958 384 € 1 008 474 € 1 036 763 € 938 335 € 972 259 € 1 039 452 € 1 093 218 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
661 768 € 686 739 € 673 942 € 702 979 € 750 018 € 811 191 € 839 840 € 873 605 € 929 619 € 967 258 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 489 864 € 1 489 864 € 1 489 864 € 1 489 864 € 1 489 864 € 1 489 864 € 1 489 864 € 1 489 864 € 1 489 864 € 1 474 864 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 489 864€ 1 474 864€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
169 966€ 169 966€ 169 966€ 169 966€ 169 966€ 169 966€ 169 966€ 169 966€ 169 965€ 169 965€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 595 € 4 955 € 4 955 € 4 955 € 4 955 € 4 955 € 4 955 € 4 955 € 4 955 € 4 955 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 595€ 4 955€ 4 955€ 4 955€ 4 955€ 4 955€ 4 955€ 4 955€ 4 955€ 4 955€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-978 686 € -990 843 € -961 806 € -914 767 € -853 595 € -824 945 € -791 180 € -735 166 € -682 526 € -623 227 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-978 686€ -990 843€ -961 806€ -914 767€ -853 595€ -824 945€ -791 180€ -735 166€ -682 526€ -623 227€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-24 971 € 12 797 € -29 037 € -47 039 € -61 172 € -28 649 € -33 765 € -56 014 € -52 639 € -59 299 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
91 717 € 84 028 € 94 087 € 123 756 € 100 494 € 67 590 € 67 639 € 67 721 € 79 587 € 97 646 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 201 € 832 € 8 131 € 23 158 € 20 235 € 4 411 € 10 490 € 20 883 € 26 440 € 35 158 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
9 880 € 309 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 880€ 309€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 940€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 201€ 832€ 465€ 235€ 66€ 280€ 456€ 392€ 140€ 196€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 726€ 13 043€ 20 169€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 131€ 10 034€ 20 491€ 26 300€ 34 653€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 800 € 2 400 € 3 000 € 3 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 800€ 2 400€ 3 000€ 3 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
73 267 € 68 907 € 72 600 € 84 952 € 69 035 € 54 367 € 47 756 € 39 595 € 47 436 € 56 487 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
30 088 € 23 968 € 17 426 € 32 743 € 24 151 € 19 275 € 17 611 € 14 629 € 21 839 € 29 182 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 088€ 23 968€ 17 426€ 32 743€ 24 151€ 19 275€ 17 611€ 14 629€ 21 839€ 29 182€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 461€ 17 242€ 19 505€ 15 858€ 15 372€ 15 862€ 13 976€ 11 973€ 12 025€ 12 365€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 126€ 10 472€ 11 867€ 9 869€ 9 307€ 8 676€ 7 480€ 6 759€ 7 121€ 7 753€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 394€ 9 046€ 8 117€ 11 165€ 7 195€ 9 891€ 8 171€ 5 956€ 6 210€ 6 887€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
198€ 8 179€ 15 685€ 15 317€ 13 010€ 663€ 518€ 278€ 241€ 300€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 449 € 11 889 € 10 356 € 12 646 € 11 224 € 8 812 € 9 393 € 7 243 € 5 711 € 6 001 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 449€ 10 084€ 8 751€ 11 041€ 9 869€ 8 457€ 9 093€ 6 893€ 5 711€ 6 001€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 1 805€ 1 605€ 1 605€ 1 355€ 355€ 300€ 350€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
96 705 € 108 120 € 124 428 € 131 649 € 157 962 € 157 982 € 30 856 € 30 933 € 30 246 € 28 314 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
79 169€ 90 581€ 101 549€ 114 244€ 138 928€ 139 181€ 27 174€ 27 379€ 26 841€ 25 240€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
17 536€ 17 539€ 22 879€ 17 405€ 19 034€ 18 801€ 3 682€ 3 554€ 3 405€ 3 074€