Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
311 742 € 248 542 € 217 452 € 206 779 € 256 080 € 266 277 € 236 871 € 243 051 € 145 164 € 125 246 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
61 075 € 15 244 € 44 593 € 29 531 € 17 336 € 14 492 € 34 500 € 34 969 € 17 690 € 14 663 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
61 075 € 15 244 € 44 593 € 29 531 € 17 336 € 14 492 € 34 500 € 34 969 € 17 690 € 14 663 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
5 796€ 239€ 239€ 100€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
55 279€ 15 005€ 44 354€ 29 531€ 17 336€ 14 492€ 34 400€ 34 969€ 17 690€ 14 663€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
250 667 € 233 298 € 172 859 € 177 248 € 238 744 € 251 785 € 202 371 € 208 082 € 127 474 € 110 583 €
015
B.I.
Zásoby
144 524€ 124 502€ 98 502€ 93 638€ 133 681€ 132 769€ 151 274€ 150 409€ 102 209€ 85 129€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
61 652 € 60 820 € 44 630 € 46 552 € 71 295 € 61 742 € 30 268 € 40 531 € 24 868 € 21 939 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
56 452€ 58 320€ 43 634€ 44 326€ 70 177€ 59 352€ 28 741€ 37 131€ 20 968€ 20 486€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 689€ 0€ 203€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
511€ 2 500€ 996€ 2 226€ 1 118€ 2 390€ 1 527€ 3 400€ 3 900€ 1 250€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
44 491 € 47 976 € 29 727 € 37 058 € 33 768 € 57 274 € 20 829 € 17 142 € 397 € 3 515 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
44 491€ 47 976€ 29 727€ 37 058€ 33 768€ 57 274€ 20 829€ 17 142€ 397€ 3 515€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
311 742 € 248 542 € 217 452 € 206 779 € 256 080 € 266 277 € 236 871 € 243 051 € 145 164 € 125 246 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
115 699 € 106 639 € 47 858 € 45 293 € 42 720 € 40 106 € 36 919 € 32 512 € 30 149 € 29 075 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 070€ 1 070€ 1 070€ 1 070€ 939€ 780€ 560€ 451€ 388€ 257€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
38 929€ -19 852€ -22 417€ -24 990€ -27 474€ -30 501€ -34 688€ -36 763€ -37 953€ -40 439€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 060 € 58 781 € 2 565 € 2 573 € 2 615 € 3 187 € 4 407 € 2 184 € 1 074 € 2 617 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
196 043 € 141 903 € 169 594 € 161 486 € 213 360 € 226 171 € 199 952 € 210 539 € 115 015 € 96 171 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
38 850€ 3 139€ 6 321€ 11 556€ 6 667€ 9 635€ 14 749€ 19 108€ 12 221€ 11 882€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
81 313€ 57 842€ 53 948€ 59 752€ 46 032€ 40 714€ 4 857€ 8 493€ 12 129€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
36 180 € 69 970 € 86 882 € 80 871 € 123 793 € 142 224 € 120 968 € 145 203 € 65 190 € 72 699 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
30 022€ 35 380€ 41 057€ 37 442€ 53 616€ 78 218€ 51 608€ 66 098€ 13 146€ 36 299€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 271€ 1 335€ 1 174€ 1 611€ 782€ 786€ 753€ 837€ 408€ 343€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 887€ 11 257€ 5 572€ 11 989€ 11 432€ 4 936€ 5 487€ 7 795€ 2 632€ 2 296€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
0€ 21 998€ 39 079€ 29 829€ 57 963€ 58 284€ 63 120€ 70 473€ 49 004€ 33 761€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 691€ 3 452€ 850€ 650€ 320€ 165€ 195€ 47€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
37 009€ 7 500€ 21 593€ 8 657€ 36 548€ 33 433€ 59 183€ 37 688€ 25 475€ 11 590€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci