Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akzent BigBoard, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 389 814€ 13 620 748€ 13 169 302€ 13 268 982€ 13 176 323€ 12 442 401€ 12 594 213€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 857 475 € 13 805 902 € 13 210 586 € 13 288 438 € 13 302 950 € 12 666 507 € 12 537 953 € 5 479 652 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 389 814€ 13 620 748€ 13 169 302€ 13 268 982€ 13 176 323€ 12 442 401€ 12 341 303€ 3 430 301€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
425 342€ 140 555€ 28 233€ 0€ 3 867€ 3 063€ 1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 319€ 44 599€ 13 051€ 19 456€ 122 760€ 221 043€ 196 649€ 2 049 351€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 232 615 € 11 739 807 € 11 423 967 € 11 182 270 € 11 151 070 € 10 500 088 € 3 245 326 € 4 285 058 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
518 481€ 551 964€ 625 152€ 531 894€ 542 491€ 354 284€ 678 855€ 200 018€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 596 575€ 8 215 897€ 7 812 788€ 7 876 844€ 7 704 291€ 7 391 664€ 6 743 601€ 1 380 898€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
758 020 € 931 910 € 890 534 € 804 810 € 702 388 € 668 357 € 577 117 € 299 942 €
16
E.1.
Mzdové náklady
546 534€ 674 675€ 647 545€ 579 442€ 515 777€ 494 858€ 417 368€ 218 977€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
190 528€ 232 904€ 221 288€ 197 307€ 170 844€ 159 771€ 148 842€ 75 830€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 958€ 24 331€ 21 701€ 28 061€ 15 767€ 13 728€ 10 907€ 5 135€
20
F.
Dane a poplatky
26 470€ 28 245€ 20 869€ 25 260€ 47 397€ 130 064€ 109 460€ 21 554€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 790 525€ 1 772 962€ 1 946 028€ 1 877 990€ 1 844 294€ 1 797 221€ -5 050 070€ 744 205€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 790 525€ 1 772 962€ 1 946 028€ 1 877 990€ 1 844 294€ 1 797 221€ -5 050 070€ 744 205€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 430 193€ 148 001€ 17 390€ 0€ 2 593€ 9 993€ 32 626€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 215€ 0€ -575€ -46 073€ 43 373€ 7 357€ 38 546€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
100 136€ 90 828€ 111 781€ 111 545€ 264 243€ 141 148€ 115 191€ 1 638 441€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 375 140 € 2 066 095 € 1 786 619 € 2 106 168 € 2 151 880 € 2 166 419 € 9 292 627 € 1 194 594 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 274 758 € 4 852 887 € 4 731 362 € 4 860 244 € 4 929 541 € 4 696 453 € 4 918 847 € 1 849 385 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
50 927 € 50 231 € 84 932 € 84 369 € 83 862 € 89 137 € 56 259 € 362 002 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 500€ 2 450€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
50 923 € 50 229 € 82 430 € 84 366 € 83 728 € 86 266 € 53 640 € 46 877 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
50 923€ 50 229€ 82 430€ 84 366€ 83 728€ 86 266€ 53 640€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
46 877€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 2 € 2 € 3 € 134 € 2 871 € 169 € 314 544 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 129€ 2 866€ 131€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 2€ 2€ 3€ 5€ 5€ 38€ 314 544€
42
XII.
Kurzové zisky
581€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 250 497 € 1 352 340 € 1 414 524 € 1 473 078 € 1 611 026 € 2 040 339 € 2 350 724 € 9 674 504 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 2 500€ 2 450€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
7 767 144€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
920 206 € 1 014 908 € 1 052 758 € 1 106 795 € 1 226 941 € 1 799 142 € 2 281 451 € 1 891 682 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 3 314€ 9 140€ 0€ 1 085 384€ 1 717 411€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
920 206€ 1 014 908€ 1 049 444€ 1 097 655€ 1 226 941€ 713 758€ 564 040€ 1 891 682€
52
O.
Kurzové straty
0€ 55€ 33€ 24€ 4€ 1€ 33€ 27€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
330 291€ 337 377€ 359 233€ 366 259€ 384 081€ 241 196€ 66 790€ 15 651€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 199 570 € -1 302 109 € -1 329 592 € -1 388 709 € -1 527 164 € -1 951 202 € -2 294 465 € -9 312 502 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 574 710 € 763 986 € 457 027 € 717 459 € 624 716 € 215 217 € 6 998 162 € -8 117 908 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-486 800 € 187 804 € 240 420 € 199 446 € 87 006 € 140 818 € 1 469 258 € -33 761 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
75 508€ 347 957€ 314 549€ 369 492€ 353 503€ 297 862€ 2 887€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-562 308€ -160 153€ -74 129€ -170 046€ -266 497€ -157 044€ 1 466 371€ -33 763€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 087 910 € 576 182 € 216 607 € 518 013 € 537 710 € 74 399 € 5 528 904 € -8 084 147 €