Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MDclinic a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 793 204€ 6 653 856€ 5 397 646€ 4 844 811€ 3 233 348€ 2 583 908€ 2 160 837€ 2 135 625€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 130 669 € 6 722 371 € 5 409 061 € 4 876 330 € 3 241 547 € 2 588 140 € 2 184 902 € 2 149 080 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
176 150€ 449 314€ 51 524€ 30 251€ 3 908€ 3 363€ 2 749€ 5 177€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 712 356€ 6 204 542€ 5 346 121€ 4 814 560€ 3 226 917€ 2 580 216€ 2 156 942€ 2 127 817€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
76 075€ 26 866€ 467€ 7 952€ 2 517€ 1 050€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
166 088€ 41 649€ 10 949€ 23 567€ 8 205€ 4 561€ 25 211€ 15 036€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 271 572 € 6 397 131 € 5 196 378 € 4 689 428 € 3 083 183 € 2 461 370 € 2 078 930 € 2 094 112 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
140 099€ 355 029€ 47 229€ 26 977€ 2 869€ 2 743€ 2 250€ 3 658€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
321 582€ 306 758€ 297 087€ 273 951€ 170 611€ 84 669€ 55 970€ 51 491€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 333 248€ 1 849 981€ 1 638 036€ 1 490 487€ 1 026 470€ 907 252€ 710 841€ 619 994€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 244 737 € 3 636 628 € 3 042 634 € 2 708 878 € 1 774 118 € 1 383 849 € 1 218 629 € 1 291 685 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 363 053€ 2 642 989€ 2 212 114€ 1 966 091€ 1 300 296€ 1 009 600€ 887 711€ 941 503€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
11 758€ 11 214€ 6 250€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
800 914€ 904 113€ 756 381€ 677 547€ 435 988€ 345 647€ 306 667€ 323 634€
19
E.4.
Sociálne náklady
80 770€ 77 768€ 62 925€ 58 990€ 37 834€ 28 602€ 24 251€ 26 548€
20
F.
Dane a poplatky
4 501€ 5 221€ 4 324€ 3 854€ 2 154€ 927€ 1 279€ 764€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
116 816€ 102 519€ 66 689€ 76 223€ 47 355€ 53 394€ 67 867€ 81 313€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
116 816€ 102 519€ 66 689€ 76 223€ 47 355€ 53 394€ 67 867€ 82 230€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-917€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 891€ 26 339€ 137€ 6 149€ 2 122€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-8 391€ 8 000€ 3 727€ 350€ -3 887€ 3 000€ 3 860€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
83 089€ 106 656€ 96 515€ 102 559€ 61 371€ 25 536€ 18 234€ 45 207€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-140 903 € 325 240 € 212 683 € 186 902 € 158 364 € 126 770 € 105 972 € 54 968 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 093 577 € 4 142 088 € 3 415 293 € 3 053 396 € 2 030 875 € 1 588 915 € 1 390 630 € 1 457 851 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 8 504 € 14 946 € 6 310 € 330 € 1 146 € 1 581 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
8 503 € 14 946 € 6 304 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
8 503€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
14 946€ 6 304€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 330 € 1 146 € 1 581 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
314€ 1 130€ 1 570€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 16€ 16€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 115 € 16 628 € 13 921 € 15 112 € 3 209 € 2 639 € 9 800 € 14 490 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 626 € 12 750 € 10 800 € 11 807 € 1 702 € 1 353 € 8 465 € 13 207 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 626€ 12 750€ 10 800€ 11 792€ 1 702€ 1 353€ 8 465€ 13 207€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15€
52
O.
Kurzové straty
56€ 33€ 61€ 14€ 5€ 12€ 10€ 14€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 433€ 3 845€ 3 060€ 3 291€ 1 502€ 1 274€ 1 325€ 1 269€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 115 € -16 627 € -5 417 € -166 € 3 101 € -2 309 € -8 654 € -12 909 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-152 018 € 308 613 € 207 266 € 186 736 € 161 465 € 124 461 € 97 318 € 42 059 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-21 038 € 65 853 € 43 794 € 39 391 € 35 604 € 20 801 € 45 649 € 24 763 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
64 613€ 47 583€ 21 310€ 12 707€ 15 934€ 2 883€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-21 038€ 1 240€ -3 789€ 18 081€ 22 897€ 4 867€ 42 766€ 24 761€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-130 980 € 242 760 € 163 472 € 147 345 € 125 861 € 103 660 € 51 669 € 17 296 €