Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
303 204 € 281 364 € 165 305 € 103 820 € 97 616 € 305 039 € 296 223 € 236 004 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
41 099 € 18 836 € 11 619 € 23 057 € 8 533 € 2 755 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
10 834€ 10 833€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
30 265 € 8 003 € 11 619 € 23 057 € 8 533 € 2 755 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 265€ 8 003€ 11 619€ 23 057€ 8 533€ 2 755€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
262 105 € 262 528 € 153 686 € 103 820 € 97 616 € 281 982 € 287 690 € 233 249 €
015
B.I.
Zásoby
199 532€ 206 591€ 137 553€ 90 674€ 88 980€ 153 825€ 146 605€ 171 472€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
820€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
33 539 € 20 988 € 11 202 € 6 421 € 1 730 € 125 821 € 138 357 € 20 321 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
32 723€ 20 902€ 10 992€ 5 315€ 1 701€ 124 890€ 138 349€ 19 501€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
980€ 8€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
816€ 86€ 210€ 126€ 29€ 931€ 820€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
29 034 € 34 949 € 4 931 € 6 725 € 6 906 € 2 336 € 1 908 € 41 456 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
29 034€ 34 949€ 4 931€ 6 725€ 6 906€ 2 336€ 1 908€ 41 456€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
303 204 € 281 364 € 165 305 € 103 820 € 97 616 € 305 039 € 296 223 € 236 004 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
98 368 € 93 444 € 93 542 € 93 656 € 87 967 € 285 € 3 872 € 3 690 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
96 827€ 96 827€ 96 827€ 96 827€ 92 215€
030
A.III.
Fondy zo zisku
339€ 339€ 339€ 339€ 339€ 339€ 339€ 339€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-8 722€ -8 623€ -8 511€ -9 587€ -5 161€ -1 680€ -1 648€ 2 283€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 924 € -99 € -113 € 1 077 € -4 426 € -3 374 € 181 € -3 932 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
204 836 € 187 920 € 71 763 € 10 164 € 9 649 € 304 754 € 292 351 € 232 314 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
26 324€ 478€ 361€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
28 880€ 35 552€ 12 993€ 19 345€ 25 274€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
149 632 € 151 890 € 71 402 € 10 164 € 9 649 € 287 811 € 262 306 € 196 340 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 905€ 10 436€ 5 654€ 5 646€ 4 083€ 17 181€ 15 383€ 15 232€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 728€ 730€ 1 738€ 800€ 1 282€ 1 484€ 1 382€ 805€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 481€ 495€ 946€ 776€ 1 784€ 1 551€ 1 096€ 1 116€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
142 518€ 140 229€ 63 064€ 2 942€ 2 500€ 267 595€ 244 445€ 179 187€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 950€ 10 700€ 10 700€