Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 608 812 € 6 019 107 € 6 270 785 € 6 754 063 € 7 021 872 € 6 294 837 € 6 657 629 € 7 071 175 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 806 041 € 3 358 254 € 3 916 901 € 4 494 721 € 5 083 625 € 5 679 176 € 6 268 082 € 6 737 898 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 806 041 € 3 358 254 € 3 916 901 € 4 494 721 € 5 083 625 € 5 679 176 € 6 268 082 € 6 737 898 €
012
A.II.1
Pozemky
203 470€ 196 824€ 196 824€ 195 971€ 195 971€ 202 617€ 202 617€ 202 616€
013
A.II.2
Stavby
2 602 571€ 3 161 430€ 3 720 077€ 4 279 412€ 4 843 380€ 5 407 349€ 5 971 318€ 6 535 282€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 338€ 44 274€ 69 210€ 94 147€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 800 792 € 2 660 639 € 2 353 157 € 2 255 790 € 1 930 712 € 607 922 € 381 882 € 333 172 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
120 000 € 105 000 € 90 000 € 75 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
120 000 € 105 000 € 90 000 € 75 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
120 000€ 105 000€ 90 000€ 75 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 496 943 € 2 258 955 € 2 128 243 € 2 033 409 € 759 090 € 517 541 € 358 800 € 248 156 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
437 024 € 38 789 € 26 865 € 31 767 € 42 947 € 80 188 € 89 295 € 67 847 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
437 024€ 38 789€ 26 865€ 31 767€ 42 947€ 80 188€ 89 295€ 67 847€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 501 826€ 2 207 445€ 2 090 933€ 1 973 119€ 678 710€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
107€ 6€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
558 093€ 12 721€ 10 445€ 28 523€ 37 433€ 35 727€ 42 130€ 79 174€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
401 626€ 227 268€ 101 129€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
303 849 € 281 684 € 119 914 € 132 381 € 1 096 622 € 90 381 € 23 082 € 85 016 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 502€ 10 680€ 10 767€ 10 933€ 10 476€ 7 099€ 10 577€ 14 036€
073
B.V.2.
Účty v bankách
293 347€ 271 004€ 109 147€ 121 448€ 1 086 146€ 83 282€ 12 505€ 70 980€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 979 € 214 € 727 € 3 552 € 7 535 € 7 739 € 7 665 € 105 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 979€ 214€ 727€ 3 552€ 7 535€ 7 739€ 7 665€ 105€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 608 812 € 6 019 107 € 6 270 785 € 6 754 063 € 7 021 872 € 6 294 837 € 6 657 629 € 7 071 175 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 271 708 € 2 746 873 € 2 127 627 € 2 146 595 € 1 502 511 € 1 331 041 € 878 145 € 397 848 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 004 € 5 004 € 5 004 € 5 004 € 5 004 € 5 004 € 5 004 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 741 119 € 2 121 873 € 1 510 840 € 1 496 758 € 1 325 286 € 872 391 € 549 710 € 267 472 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 741 119€ 2 121 873€ 1 510 840€ 2 681 569€ 2 510 097€ 2 057 202€ 1 734 521€ 1 452 283€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 184 811€ -1 184 811€ -1 184 811€ -1 184 811€ -1 184 811€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
524 835 € 619 246 € 611 033 € 644 083 € 171 471 € 452 896 € 322 681 € 124 626 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 337 104 € 3 143 483 € 3 978 570 € 4 402 704 € 5 274 777 € 4 673 532 € 5 447 997 € 6 143 062 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
117 € 2 567 110 € 3 091 524 € 3 109 736 € 3 127 499 € 3 144 826 € 3 742 624 € 4 430 316 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
117€ 116€ 100€ 69€ 40€ 13€ 848€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 566 994€ 3 091 424€ 3 109 667€ 3 127 459€ 3 144 813€ 3 742 624€ 4 429 468€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 309 999€ 597 400€ 1 180 065€ 476 582€ 529 534€ 635 441€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
235 988 € 576 373 € 289 581 € 112 822 € 398 868 € 999 122 € 1 122 886 € 1 076 905 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
45 513 € 46 942 € 32 530 € 13 138 € 15 814 € 15 916 € 11 907 € 11 612 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
45 513€ 46 942€ 32 530€ 13 138€ 15 814€ 15 916€ 11 907€ 11 612€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
170 307€ 163 414€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 000€ 5 000€ 5 000€ 15 000€ 365 000€ 371 527€ 371 455€ 15 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
396€ 364€ 348€ 344€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
233€ 210€ 92€ 89€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
15 168€ 69 766€ 66 318€ 260€ 13 435€ 3 802€ 48€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
524 431€ 18 242€ 17 792€ 17 354€ 597 811€ 735 722€ 1 050 245€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 000 € 65 € 81 € 51 € 49 € 400 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 000€ 65€ 81€ 51€ 49€ 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
790 000€ 597 400€ 582 665€ 568 294€ 52 953€ 52 953€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
128 751 € 164 588 € 204 764 € 244 584 € 290 264 € 331 487 € 530 265 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 064€ 843€ 961€ 722€ 6 234€ 7 399€ 8 507€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
83 519€ 123 687€ 163 745€ 203 804€ 243 862€ 324 088€ 521 758€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
40 168€ 40 058€ 40 058€ 40 058€ 40 168€