Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
280 927 € 346 272 € 416 805 € 247 950 € 286 147 € 271 958 € 475 609 € 247 826 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
71 936 € 84 289 € 24 712 € 38 047 € 8 306 € 11 452 € 1 899 € 15 330 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
71 936 € 84 289 € 24 712 € 38 047 € 8 306 € 11 452 € 1 899 € 13 023 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
68 750€ 72 500€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 186€ 11 789€ 24 712€ 38 047€ 8 306€ 11 452€ 1 899€ 13 023€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 307 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 307€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
195 753 € 255 171 € 317 314 € 193 600 € 266 367 € 256 311 € 469 303 € 223 361 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
80 000 € 80 000 € 80 083 € 80 000 € 2 752 € 1 974 €
035
B.I.1
Materiál
83€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 752€ 1 974€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 349 € 1 550 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 033 € 1 550 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 033€ 1 550€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 316€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 368 € 20 193 € 40 916 € 69 398 € 33 411 € 164 565 € 220 301 € 26 308 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
28 136 € 42 € 28 358 € 44 688 € 14 097 € 160 140 € 211 649 € 10 665 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
28 136€ 42€ 28 358€ 44 688€ 14 097€ 160 140€ 211 649€ 10 665€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
162€ 29€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 611€ 2 582€ 4 160€ 15 782€ 7 911€ 4 263€ 8 623€ 15 643€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 621€ 17 569€ 8 398€ 8 928€ 11 403€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
62 036 € 153 428 € 196 315 € 44 202 € 232 956 € 88 994 € 247 028 € 197 053 €
072
B.V.1.
Peniaze
-18€ 203€ 72€ 498€ 565€ 1 845€ 1 663€
073
B.V.2.
Účty v bankách
62 036€ 153 446€ 196 112€ 44 130€ 232 458€ 88 429€ 245 183€ 195 390€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 238 € 6 812 € 74 779 € 16 303 € 11 474 € 4 195 € 4 407 € 9 135 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
43€ 91€ 45€ 438€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 238€ 6 812€ 7 613€ 16 260€ 11 383€ 4 195€ 4 362€ 8 697€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
67 166€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
280 927 € 346 272 € 416 805 € 247 950 € 286 147 € 271 958 € 475 609 € 247 826 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
255 983 € 217 555 € 207 900 € 209 938 € 257 525 € 243 157 € 227 625 € 224 105 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 € 30 005 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€ 30 005€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 € 20 982 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€ 20 982€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 193 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 193€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
166 568 € 156 913 € 158 952 € 206 538 € 192 170 € 176 638 € 181 482 € 152 613 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
297 130€ 297 130€ 297 130€ 297 130€ 282 762€ 267 230€ 267 230€ 238 361€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-130 562€ -140 217€ -138 178€ -90 592€ -90 592€ -90 592€ -85 748€ -85 748€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
38 428 € 9 655 € -2 039 € -47 587 € 14 368 € 15 532 € -4 844 € 26 698 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 844 € 128 717 € 208 905 € 38 012 € 28 622 € 28 801 € 247 984 € 23 721 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
569 € 846 € 1 024 € 1 537 € 1 361 € 917 € 450 € 2 486 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
569€ 846€ 1 024€ 1 537€ 1 361€ 917€ 450€ 315€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 171€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 275 € 122 741 € 203 954 € 27 253 € 23 347 € 25 348 € 223 775 € 19 505 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 786 € 99 354 € 174 442 € 13 889 € 13 271 € 13 344 € 206 141 € 11 756 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 786€ 99 354€ 174 442€ 13 889€ 13 271€ 13 344€ 206 141€ 11 756€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 443€ 3 350€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 433€ 6 545€ 12 448€ 7 227€ 4 203€ 5 139€ 38€ 961€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 882€ 4 338€ 8 157€ 4 423€ 2 728€ 3 519€ 636€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 174€ 5 483€ 3 539€ 1 393€ 700€ 1 119€ 15 153€ 2 802€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 021€ 5 368€ 321€ 2 445€ 2 227€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 130 € 3 927 € 9 222 € 3 914 € 2 536 € 23 759 € 1 730 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 130€ 3 927€ 8 001€ 2 716€ 905€ 23 193€ 1 317€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 221€ 1 198€ 1 631€ 566€ 413€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
100 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
100€