Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 363 301 € 20 374 606 € 19 686 546 € 17 819 718 € 18 234 433 € 18 273 171 € 16 896 185 € 17 431 645 € 17 471 465 € 17 312 332 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 341 221 € 15 157 876 € 14 687 768 € 13 907 482 € 13 796 067 € 13 819 542 € 13 869 931 € 13 837 810 € 13 920 304 € 13 878 489 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
47 242 € 2 448 € 5 715 € 9 591 € 12 250 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
47 242€ 2 448€ 5 715€ 9 591€ 12 250€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
20 293 979 € 15 157 876 € 14 685 320 € 13 901 767 € 13 786 476 € 13 807 292 € 13 869 931 € 13 837 810 € 13 920 304 € 13 878 489 €
012
A.II.1
Pozemky
4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€ 4 633 747€
013
A.II.2
Stavby
9 906 239€ 9 326 639€ 8 617 216€ 8 109 971€ 8 324 008€ 8 326 044€ 8 398 992€ 8 384 169€ 8 482 043€ 8 399 316€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 265 643€ 1 057 940€ 787 090€ 649 390€ 809 444€ 818 033€ 804 869€ 808 903€ 787 648€ 800 586€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 735€ 6 936€ 8 493€ 10 991€ 16 166€ 22 337€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 488 350€ 139 550€ 647 267€ 508 659€ 13 542€ 22 532€ 23 830€ 700€ 22 503€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 897 302 € 5 061 065 € 4 933 392 € 3 900 081 € 4 424 616 € 4 440 066 € 3 010 293 € 3 552 986 € 3 537 758 € 3 417 458 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 214 379 € 1 013 796 € 1 070 450 € 1 179 316 € 805 459 € 841 168 € 878 076 € 789 305 € 708 679 € 789 984 €
035
B.I.1
Materiál
860 965€ 692 185€ 791 391€ 881 573€ 695 080€ 742 168€ 771 799€ 689 093€ 614 676€ 632 385€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
271 792€ 251 645€ 279 058€ 297 742€ 110 377€ 98 998€ 106 274€ 100 209€ 93 999€ 157 594€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 2€ 3€ 3€ 4€ 5€
039
B.I.5
Tovar
81 621€ 69 965€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 470 € 80 405 € 102 078 € 12 291 € 36 721 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 470€ 80 405€ 102 078€ 12 291€ 36 721€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
563 798 € 756 037 € 226 258 € 314 358 € 168 211 € 171 750 € 233 821 € 198 813 € 203 899 € 415 185 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
290 110 € 486 098 € 224 784 € 303 164 € 167 820 € 170 210 € 231 621 € 197 620 € 200 783 € 412 905 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
126 131€ 417 008€ 190 452€ 38 120€ 75 293€ 9 536€ 151 272€ 120 504€ 113 408€ 139 384€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
163 979€ 69 090€ 34 332€ 265 044€ 92 527€ 160 674€ 80 349€ 77 116€ 87 375€ 273 521€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
332€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
100 074€ 99 803€ 1 260€ 9 006€ 64€ 711€ 240€ 1 991€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
173 282€ 170 136€ 214€ 2 188€ 327€ 829€ 2 200€ 953€ 1 125€ 2 280€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 111 655 € 3 210 827 € 3 534 606 € 2 394 116 € 3 414 225 € 3 427 148 € 1 898 396 € 2 564 868 € 2 625 180 € 2 212 289 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 014€ 13 768€ 25 380€ 12 322€ 21 465€ 12 065€ 19 595€ 13 760€ 16 728€ 15 216€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 093 641€ 3 197 059€ 3 509 226€ 2 381 794€ 3 392 760€ 3 415 083€ 1 878 801€ 2 551 108€ 2 608 452€ 2 197 073€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
124 778 € 155 665 € 65 386 € 12 155 € 13 750 € 13 563 € 15 961 € 40 849 € 13 403 € 16 385 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
155 665€ 163€ 701€ 701€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
124 778€ 65 386€ 12 155€ 13 750€ 13 563€ 15 798€ 17 636€ 12 151€ 15 825€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22 512€ 551€ 560€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 363 301 € 20 374 606 € 19 686 546 € 17 819 718 € 18 234 433 € 18 273 171 € 16 896 185 € 17 431 645 € 17 471 465 € 17 312 332 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 868 632 € 15 687 564 € 15 549 125 € 15 426 481 € 15 362 377 € 15 327 687 € 15 378 071 € 15 519 107 € 15 517 113 € 15 612 430 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 € 15 122 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€ 15 122 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
565 564 € 427 125 € 304 482 € 272 299 € 237 609 € 256 071 € 395 112 € 395 113 € 439 723 € 439 723 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
237 609€ 237 609€ 304 482€ 237 609€ 237 609€ 256 071€ 395 112€ 395 113€ 439 723€ 439 723€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
327 955€ 189 516€ 34 690€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 994 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
1 994€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-31 922 € -31 922 € -31 922 € 50 707 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 707€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-31 922€ -31 922€ -31 922€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
181 068 € 138 439 € 122 643 € 64 104 € 34 690 € -18 462 € -141 035 € 1 994 € -95 317 € 50 707 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 393 364 € 4 658 159 € 4 110 379 € 2 393 139 € 2 871 958 € 2 945 196 € 1 518 016 € 1 905 970 € 1 954 254 € 1 692 805 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
19 439 € 1 518 € 1 642 € 7 524 € 7 719 € 6 297 € 332 € 731 € 608 € 1 824 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
19 439€ 1 518€ 1 642€ 7 524€ 7 719€ 1 077€ 332€ 731€ 608€ 1 824€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
5 220€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 650 712€ 927 966€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 950 148 € 2 681 051 € 3 307 825 € 1 964 506 € 2 348 328 € 2 709 509 € 1 453 355 € 1 839 023 € 1 889 126 € 1 603 114 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 202 719 € 1 738 636 € 2 176 334 € 1 328 126 € 1 579 159 € 2 152 853 € 981 285 € 1 482 155 € 1 578 470 € 1 231 224 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 509€ 2 448€ 3 665€ 2 468€ 929€ 3 539€ 2 406€ 45€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 199 210€ 1 736 188€ 2 172 669€ 1 325 658€ 1 578 230€ 2 152 853€ 977 746€ 1 479 749€ 1 578 470€ 1 231 179€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
200 281€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 098€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
541 838€ 328 994€ 345 890€ 227 239€ 200 837€ 191 578€ 152 133€ 148 069€ 123 911€ 172 681€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
361 169€ 222 125€ 229 031€ 147 021€ 222 469€ 150 888€ 99 281€ 95 305€ 82 238€ 113 285€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
634 369€ 377 329€ 534 188€ 248 092€ 339 901€ 208 624€ 115 371€ 108 626€ 98 960€ 81 152€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 674€ 13 967€ 22 382€ 14 028€ 5 962€ 5 566€ 105 285€ 4 868€ 5 547€ 4 772€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
839 249 € 829 416 € 800 912 € 421 109 € 515 911 € 229 390 € 64 329 € 66 216 € 64 520 € 87 867 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
444 097€ 255 892€ 225 783€ 208 342€ 180 443€ 85 577€ 57 679€ 56 644€ 63 998€ 78 131€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
395 152€ 573 524€ 575 129€ 212 767€ 335 468€ 143 813€ 6 650€ 9 572€ 522€ 9 736€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
933 816€ 218 208€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 101 305 € 28 883 € 27 042 € 98 € 98 € 288 € 98 € 6 568 € 98 € 7 097 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
190€ 6 470€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
98€ 7 097€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 101 305€ 28 883€ 27 042€ 98€ 98€ 98€ 98€ 98€