Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
10.09.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
135 007€ 142 149€ 99 490€ 101 803€ 104 219€ 82 784€ 97 719€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
102 469€ 106 552€ 78 895€ 79 698€ 82 397€ 65 926€ 71 810€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
32 538 € 35 597 € 20 595 € 22 105 € 21 822 € 16 858 € 25 909 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
919 478 € 1 186 892 € 1 466 035 € 747 693 € 1 107 657 € 487 979 € 485 574 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
919 478€ 1 186 892€ 1 466 035€ 747 693€ 1 107 657€ 487 979€ 485 574€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
754 290 € 1 029 938 € 1 300 763 € 617 561 € 991 858 € 378 962 € 415 426 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
258 618€ 338 414€ 346 099€ 145 535€ 251 162€ 127 474€ 163 203€
10
B.2
Služby
495 672€ 691 524€ 954 664€ 472 026€ 740 696€ 251 488€ 252 223€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
197 726 € 192 551 € 185 867 € 152 237 € 137 621 € 125 875 € 96 057 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
160 993 € 158 081 € 149 845 € 117 202 € 104 221 € 99 169 € 86 257 €
13
C.1
Mzdové náklady
112 499€ 110 189€ 105 356€ 82 039€ 74 697€ 69 917€ 60 666€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
41 544€ 40 732€ 38 440€ 29 781€ 24 992€ 24 312€ 21 049€
16
C.4
Sociálne náklady
6 950€ 7 160€ 6 049€ 5 382€ 4 532€ 4 940€ 4 542€
17
D
Dane a poplatky
1 352€ 1 300€ 1 348€ 1 249€ 1 996€ 1 142€ 1 231€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 132€ 12 941€ 12 815€ 14 677€ 5 905€ 9 914€ 10 547€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 001€ 1 500€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12€ 2 019€ 5 357€ 6 549€ 989€ 13 708€ 16 919€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 512€ 1 578€ 1 785€ 1 713€ 1 359€ 1 517€ 1 840€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
20 749 € 20 670 € 25 431 € 25 445 € 25 129 € 27 841 € 13 101 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
1€ 38€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 289€ 1 328€ 1 269€ 1 378€ 783€ 758€ 1 869€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 290 € -1 366 € -1 269 € -1 377 € -781 € -756 € -1 867 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
19 459 € 19 304 € 24 162 € 24 068 € 24 348 € 27 085 € 11 234 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 343 € 4 127 € 5 276 € 5 365 € 5 526 € 6 106 € 3 102 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 343€ 4 127€ 5 276€ 5 365€ 5 526€ 6 106€ 3 102€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
15 116 € 15 177 € 18 886 € 18 703 € 18 822 € 20 979 € 8 132 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
19 459 € 19 304 € 24 162 € 24 068 € 24 348 € 27 085 € 11 234 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
15 116 € 15 177 € 18 886 € 18 703 € 18 822 € 20 979 € 8 132 €