Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENERGIE Solárny park Jesenské s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 776 639 € 1 803 200 € 1 765 150 € 2 089 809 € 2 181 220 € 2 370 066 € 2 631 706 € 2 650 657 € 2 704 690 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 237 709 € 1 393 228 € 1 567 388 € 1 733 339 € 1 905 505 € 2 023 933 € 2 156 000 € 2 288 066 € 2 321 083 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 237 709 € 1 393 228 € 1 567 388 € 1 733 339 € 1 905 505 € 2 023 933 € 2 156 000 € 2 288 066 € 2 321 083 €
012
A.II.1
Pozemky
175 000€ 175 000€ 175 000€ 175 000€ 175 000€ 175 000€ 175 000€ 175 000€ 175 000€
013
A.II.2
Stavby
211 581€ 242 514€ 277 159€ 311 804€ 346 449€ 373 099€ 399 749€ 426 398€ 433 061€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
851 128€ 975 714€ 1 115 229€ 1 246 535€ 1 384 056€ 1 475 834€ 1 581 251€ 1 686 668€ 1 713 022€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
506 694 € 379 019 € 173 057 € 355 273 € 275 465 € 341 494 € 474 947 € 358 050 € 382 008 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 076 € 1 076 € 1 076 € 1 076 €
035
B.I.1
Materiál
1 076€ 1 076€ 1 076€ 1 076€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
506 694 € 379 019 € 173 057 € 64 758 € 48 193 € 34 823 € 17 682 € 19 849 € 43 894 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
52 046 € 52 046 € 63 378 € 55 561 € 38 414 € 24 626 € 8 984 € 15 968 € 42 277 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 046€ 52 046€ 63 378€ 55 561€ 38 414€ 24 626€ 8 984€ 15 968€ 42 277€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
454 648€ 320 132€ 90 100€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 841€ 19 579€ 9 197€ 9 779€ 10 197€ 8 698€ 3 881€ 1 582€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
35€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
290 515 € 227 272 € 305 595 € 456 189 € 337 125 € 337 038 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
290 515€ 227 272€ 305 595€ 456 189€ 337 125€ 337 038€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
32 236 € 30 953 € 24 705 € 1 197 € 250 € 4 639 € 759 € 4 541 € 1 599 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10 147€ 13 836€ 17 524€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 943€ 6 942€ 7 181€ 1 197€ 250€ 4 639€ 759€ 4 541€ 1 599€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 146€ 10 175€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 776 639 € 1 803 200 € 1 765 150 € 2 089 809 € 2 181 220 € 2 370 066 € 2 631 706 € 2 650 657 € 2 704 690 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
333 537 € 416 875 € 398 524 € 416 927 € 273 079 € 172 761 € 241 137 € 139 887 € 229 854 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-99 663 € -131 843 € -184 338 € -210 579 € -255 922 € -251 559 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-99 663€ -131 843€ -184 338€ -210 579€ -255 922€ -251 559€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
168 351 € 243 024 € 311 090 € 399 422 € 277 599 € 211 616 € 305 720 € 417 813 € 365 354 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
168 351€ 243 024€ 311 090€ 399 422€ 277 599€ 246 809€ 340 913€ 417 813€ 365 354€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-35 193€ -35 193€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
159 686 € 168 351 € 81 934 € 111 668 € 121 823 € 139 983 € 140 496 € -27 504 € 110 559 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 436 946 € 1 378 528 € 1 357 183 € 1 672 882 € 1 908 141 € 2 197 305 € 2 390 569 € 2 510 770 € 2 474 836 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 323 128 € 1 323 128 € 1 323 128 € 400 446 € 437 191 € 437 191 € 437 191 € 486 372 € 437 191 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 323 128€ 1 323 128€ 1 323 128€ 400 446€ 437 191€ 437 191€ 437 191€ 437 191€ 437 191€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
49 181€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
24 074 € 17 911 € 11 770 € 5 708 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
24 074€ 17 911€ 11 770€ 5 708€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
909 282€ 1 129 282€ 1 309 282€ 1 484 282€ 1 316 282€ 1 357 642€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
74 194 € 21 295 € 8 761 € 125 639 € 149 259 € 262 041 € 279 452 € 509 980 € 483 880 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
32 € 12 350 € 2 830 € 9 630 € 9 218 € 9 590 € 9 526 € 66 974 € 59 037 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
32€ 12 350€ 2 830€ 9 630€ 9 218€ 9 590€ 9 526€ 66 974€ 59 037€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 945€ 8 945€ 5 931€ 10 458€ 7 276€ 44 448€ 56 449€ 185 602€ 173 284€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
65 217€ 5 888€ 922€ 23 658€ 2 898€ 240€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
99 663€ 131 843€ 184 338€ 210 579€ 257 151€ 251 559€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7€ 13€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 550 € 16 194 € 13 524 € 11 807 € 12 409 € 13 791 € 14 644 € 10 136 € 8 123 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 136€ 8 123€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
15 550€ 16 194€ 13 524€ 11 807€ 12 409€ 13 791€ 14 644€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
220 000€ 180 000€ 175 000€ 175 000€ 188 000€ 188 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 156 € 7 797 € 9 443 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 515€ 6 156€ 7 797€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 641€ 1 641€ 1 646€