Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENERGIE Solárny park Kalinovo s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
01.10.2012
30.09.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 686 076 € 1 687 476 € 1 685 254 € 1 938 545 € 2 025 801 € 2 094 430 € 2 436 082 € 2 558 076 € 2 602 087 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 189 764 € 1 322 807 € 1 483 300 € 1 646 067 € 1 798 001 € 1 921 933 € 2 046 007 € 2 170 081 € 2 201 100 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 189 764 € 1 322 807 € 1 483 300 € 1 646 067 € 1 798 001 € 1 921 933 € 2 046 007 € 2 170 081 € 2 201 100 €
012
A.II.1
Pozemky
133 200€ 133 200€ 133 200€ 133 200€ 133 200€ 133 200€ 133 200€ 133 200€ 133 200€
013
A.II.2
Stavby
208 444€ 237 067€ 269 031€ 300 995€ 332 959€ 357 776€ 382 592€ 407 409€ 413 614€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
848 120€ 952 540€ 1 081 069€ 1 211 872€ 1 331 842€ 1 430 957€ 1 530 215€ 1 629 472€ 1 654 286€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
467 569 € 336 832 € 181 634 € 292 228 € 227 550 € 168 155 € 389 787 € 384 157 € 399 311 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 283 € 1 283 € 1 283 € 1 995 € 1 995 € 1 995 €
035
B.I.1
Materiál
1 283€ 1 283€ 1 283€ 1 995€ 1 995€ 1 995€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
467 569 € 336 832 € 181 634 € 67 055 € 48 641 € 35 052 € 17 257 € 19 486 € 41 712 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
52 046 € 52 046 € 66 176 € 56 778 € 38 383 € 23 471 € 7 945 € 14 290 € 38 446 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 046€ 52 046€ 66 176€ 56 778€ 38 383€ 23 471€ 7 945€ 14 290€ 38 446€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
415 523€ 269 398€ 98 811€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 388€ 16 647€ 10 277€ 10 258€ 11 581€ 9 312€ 5 196€ 3 266€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
223 890 € 177 626 € 131 820 € 370 535 € 362 676 € 355 604 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
223 890€ 177 626€ 131 820€ 370 535€ 362 676€ 355 604€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 743 € 27 837 € 20 320 € 250 € 250 € 4 342 € 288 € 3 838 € 1 676 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 301€ 11 319€ 14 336€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 753€ 5 753€ 5 984€ 250€ 250€ 4 342€ 288€ 3 838€ 1 676€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 689€ 10 765€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 686 076 € 1 687 476 € 1 685 254 € 1 938 545 € 2 025 801 € 2 094 430 € 2 436 082 € 2 558 076 € 2 602 087 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
279 361 € 322 707 € 340 729 € 386 857 € 301 136 € 163 211 € 265 319 € 148 665 € 242 116 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-54 091 € -68 385 € -93 671 € -100 476 € -125 855 € -119 907 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-54 091€ -68 385€ -93 671€ -100 476€ -125 855€ -119 907€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
171 760 € 185 229 € 295 448 € 344 021 € 220 326 € 135 477 € 253 185 € 289 544 € 280 665 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
171 760€ 185 229€ 295 448€ 344 021€ 220 326€ 161 721€ 279 429€ 289 544€ 280 665€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 244€ -26 244€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
102 101 € 131 978 € 39 781 € 91 427 € 143 695 € 115 905 € 107 110 € -20 524 € 75 858 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 401 679 € 1 358 390 € 1 336 800 € 1 551 688 € 1 724 665 € 1 931 219 € 2 170 763 € 2 409 411 € 2 359 971 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 298 830 € 1 298 830 € 1 298 830 € 489 421 € 514 421 € 538 579 € 538 579 € 598 160 € 538 579 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 298 830€ 1 298 830€ 1 298 830€ 489 421€ 514 421€ 538 579€ 538 579€ 538 579€ 538 579€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
59 581€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
19 283 € 14 339 € 9 413 € 4 555 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
19 283€ 14 339€ 9 413€ 4 555€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
770 446€ 933 046€ 1 095 646€ 1 281 000€ 1 443 600€ 1 469 600€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
65 441 € 27 352 € 13 739 € 111 563 € 101 302 € 120 587 € 176 078 € 197 317 € 182 871 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
32 € 14 504 € 5 220 € 11 424 € 12 427 € 12 508 € 11 762 € 14 938 € 22 122 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
32€ 14 504€ 5 220€ 11 424€ 12 427€ 12 508€ 11 762€ 14 938€ 22 122€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
12 848€ 12 848€ 8 519€ 38 352€ 13 683€ 13 764€ 54 606€ 54 606€ 40 842€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
52 561€ 7 696€ 6 807€ 638€ 9 234€ 240€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
54 091€ 68 385€ 93 671€ 100 476€ 127 533€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6€ 119 907€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
18 125 € 17 869 € 14 818 € 13 103 € 13 296 € 13 807 € 12 506 € 7 734 € 6 321 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 734€ 6 321€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
18 125€ 17 869€ 14 818€ 13 103€ 13 296€ 13 807€ 12 506€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
162 600€ 162 600€ 162 600€ 162 600€ 162 600€ 162 600€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 036 € 6 379 € 7 725 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 693€ 5 036€ 6 379€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 343€ 1 343€ 1 346€