Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 856 238€ 2 626 288€ 2 989 655€ 3 125 043€ 2 569 634€ 2 946 836€ 687 567€ 91 250€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 207 173 € 3 025 804 € 3 392 433 € 3 358 780 € 3 841 856 € 2 531 682 € 2 283 606 € 115 626 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 164€ 26 189€ 47 439€ 27 989€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 183 442€ 1 935 716€ 2 254 445€ 2 390 475€ 2 018 310€ 2 368 416€ 687 567€ 91 250€
05
III.
Tržby z predaja služieb
25 453€ 494€ 929€ 1 022€ 0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
81 163€ -167 922€ 14 968€ 229 921€ 27 076€ -418 070€ 1 013 172€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 519€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
896 951€ 1 258 010€ 1 096 337€ 738 384€ 1 748 102€ 552 325€ 576 348€ 24 376€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 678 596 € 2 897 918 € 2 923 684 € 2 811 888 € 3 563 965 € 2 336 050 € 2 273 873 € 55 651 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 794€ 25 561€ 47 439€ 27 848€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 014 022€ 952 751€ 937 517€ 1 094 533€ 936 276€ 863 514€ 694 355€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 447 349€ 1 340 951€ 1 539 790€ 1 660 951€ 1 342 332€ 1 425 040€ 1 558 793€ 55 645€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 719 € 19 093 € 18 320 € 17 978 € 36 269 € 18 761 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 065€ 13 717€ 13 313€ 12 935€ 26 211€ 13 303€ 0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 419€ 4 828€ 4 435€ 4 301€ 9 018€ 4 682€ 0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 235€ 548€ 572€ 742€ 1 040€ 776€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
87€ 104€ 39€ 65€ 6€ 6€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
181€ 2 541€ 823€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
181€ 2 541€ 823€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 519€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
176 712€ 585 123€ 402 409€ 38 141€ 1 199 069€ -1€ 14 200€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
528 577 € 127 886 € 468 749 € 546 892 € 277 891 € 195 632 € 9 733 € 59 975 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-161 943 € -525 908 € -206 772 € -135 088 € -232 293 € -337 045 € -552 409 € 35 605 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 390 € 4 428 € 3 562 € 2 € 1 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 390 € 4 428 € 3 562 € 2 € 1 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
15 390€ 4 428€ 3 562€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 449 € 15 636 € 10 989 € 28 946 € 37 105 € 19 999 € 87 € 76 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 922 € 13 715 € 9 006 € 28 230 € 36 004 € 19 293 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 131€ 5 961€ 4 037€ 17 987€ 28 606€ 18 260€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 791€ 7 754€ 4 969€ 10 243€ 7 398€ 1 033€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 527€ 1 921€ 1 983€ 716€ 1 101€ 706€ 87€ 76€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 059 € -11 208 € -7 427 € -28 946 € -37 105 € -19 997 € -86 € -76 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
527 518 € 116 678 € 461 322 € 517 946 € 240 786 € 175 635 € 9 647 € 59 899 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
110 564 € 24 724 € 99 890 € 111 689 € 56 139 € 36 812 € 3 634 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
112 923€ 25 181€ 97 648€ 112 106€ 58 068€ 40 671€ 3 634€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 359€ -457€ 2 242€ -417€ -1 929€ -3 859€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
416 954 € 91 954 € 361 432 € 406 257 € 184 647 € 138 823 € 6 013 € 59 899 €