Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
925 851 € 822 386 € 839 835 € 725 312 € 514 143 € 361 687 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 142 € 3 825 € 31 125 € 31 396 € 49 563 € 68 984 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1 156€ 1 156€ 1 156€ 166€ 166€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
986 € 2 669 € 29 969 € 31 230 € 49 397 € 68 984 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
986€ 1 234€ 1 482€ 1 730€ 1 978€ 2 226€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 435€ 28 487€ 29 500€ 47 419€ 66 758€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
923 709 € 818 561 € 808 710 € 693 916 € 464 580 € 292 703 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
923 111 € 806 202 € 799 849 € 679 321 € 433 339 € 287 519 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
504 122€ 534 158€ 539 705€ 384 077€ 212 295€ 186 775€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
418 989€ 272 044€ 260 144€ 295 244€ 221 044€ 100 744€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
598 € 12 359 € 8 861 € 14 595 € 31 241 € 5 184 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
598€ 12 359€ 8 861€ 14 595€ 31 241€ 5 184€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
925 851 € 822 386 € 839 835 € 725 312 € 514 143 € 361 687 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
142 134 € 105 483 € 64 702 € -2 457 € -6 567 € -7 564 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
99 484€ 58 702€ -8 457€ -12 567€ -13 564€ -12 758€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
36 650 € 40 781 € 67 159 € 4 110 € 997 € -806 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
783 717 € 716 903 € 775 133 € 727 769 € 520 710 € 369 251 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 041€ 1 781€ 1 298€ 910€ 592€ 393€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
778 654 € 713 249 € 770 006 € 724 977 € 519 264 € 367 850 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
715 090€ 705 554€ 747 060€ 715 694€ 508 781€ 275 476€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
13 133€ 23 758€ 11 124€ 4 843€ 1 414€ 5 788€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 796€ 12 657€ 19 892€ 2 510€ 5 139€ 1 758€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
38 635€ -28 720€ -8 070€ 1 930€ 3 930€ 84 828€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 022€ 1 873€ 3 829€ 1 882€ 854€ 1 008€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci