Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 331 059 € 780 380 € 900 330 € 735 804 € 412 269 € 367 229 € 232 078 € 105 709 € 106 491 € 86 470 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
205 116 € 196 257 € 291 144 € 351 667 € 136 488 € 171 593 € 70 316 € 32 822 € 51 466 € 43 360 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
205 116 € 196 257 € 291 144 € 351 667 € 136 488 € 171 593 € 70 316 € 32 822 € 51 466 € 43 360 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
72 915€ 85 068€ 97 221€ 109 373€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 090€ 111 189€ 161 006€ 242 294€ 132 588€ 167 693€ 70 316€ 32 822€ 51 466€ 43 360€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 111€ 32 917€ 3 900€ 3 900€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
40 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 068 662 € 577 181 € 609 186 € 384 137 € 275 781 € 195 636 € 161 762 € 72 887 € 55 025 € 43 110 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
15 225 €
035
B.I.1
Materiál
15 225€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
873 935 € 531 220 € 576 241 € 210 351 € 249 613 € 185 854 € 161 635 € 72 567 € 49 949 € 43 055 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
50 292 € 26 081 € 5 154 € 62 938 € 223 996 € 156 602 € 159 592 € 68 510 € 31 118 € 25 197 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
50 292€ 26 081€ 5 154€ 62 938€ 223 996€ 156 602€ 159 592€ 68 510€ 31 118€ 25 197€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
677 984€ 323 693€ 317 002€ 921€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 555€ 95 501€ 181 894€ 2 880€ 27 229€ 29 252€ 1 122€ 4 057€ 18 831€ 17 858€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
122 104€ 85 945€ 72 191€ 144 533€ -1 612€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
194 727 € 45 961 € 32 945 € 158 561 € 26 168 € 9 782 € 127 € 320 € 5 076 € 55 €
072
B.V.1.
Peniaze
27 301€ 44 786€ 9 817€ 99 332€ 107€ 190€ 96€ 297€ 164€ 45€
073
B.V.2.
Účty v bankách
167 426€ 1 175€ 23 128€ 59 229€ 26 061€ 9 592€ 31€ 23€ 4 912€ 10€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 281 € 6 942 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
57 281€ 6 942€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 331 059 € 780 380 € 900 330 € 735 804 € 412 269 € 367 229 € 232 078 € 105 709 € 106 491 € 86 470 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
434 103 € -303 509 € 5 895 € 265 793 € 204 821 € 119 543 € 54 557 € -107 133 € -88 819 € -69 057 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
179 599€ 179 599€ 179 599€ 149 599€ 489 536€ 323 099€ 149 599€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-488 608 € -179 204 € 110 740 € 13 798 € -208 557 € -99 082 € -112 132 € -93 929 € -44 058 € -38 926 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
110 740€ 110 740€ 110 740€ 13 798€ 13 050€ 13 050€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-599 348€ -289 944€ -221 607€ -112 132€ -112 132€ -93 929€ -44 058€ -38 926€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
737 612 € -309 404 € -289 944 € 96 896 € -81 158 € -109 474 € 12 090 € -18 204 € -49 761 € -35 131 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
896 956 € 1 082 007 € 894 435 € 470 011 € 207 448 € 247 686 € 177 521 € 212 842 € 195 310 € 155 527 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 441 € 61 332 € 20 000 € 208 271 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
20 600€ 60 000€ 20 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 841€ 1 332€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
208 271€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 674€ 3 846€ 6 018€ 4 690€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
645 104 € 564 149 € 423 656 € 261 740 € 199 308 € 237 374 € 145 037 € 201 686 € 188 844 € 145 617 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
288 556 € 298 773 € 152 311 € 58 158 € 79 040 € 50 023 € 75 081 € 51 244 € 88 851 € 81 514 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
288 556€ 298 773€ 152 311€ 58 158€ 79 040€ 50 023€ 75 081€ 51 244€ 88 851€ 81 514€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 312€ 7 492€ 30 000€ 30 000€ 60 000€ 35 000€ 149 573€ 95 573€ 61 186€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 829€ 23 454€ 13 470€ 37 933€ 9 117€ 7 151€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 153€ 77 958€ 38 483€ 32 889€ 1 001€ 2 587€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
133 870€ 54 535€ 51 296€ 73 684€ 2 917€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
91 384€ 101 937€ 168 096€ 29 076€ 80 150€ 117 613€ 34 956€ 869€ 4 420€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
228 411€ 422 526€ 450 779€ 6 466€ 6 466€ 6 466€ 6 466€ 6 466€ 9 910€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
34 000€ 20 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 882 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 882€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé