Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 330 151€ 1 399 752€ 1 376 425€ 1 978 074€ 288 707€ 205 778€ 199 877€ 65 746€ 32 088€ 34 714€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 586 870 € 1 739 889 € 1 588 464 € 1 978 074 € 288 707 € 206 322 € 199 909 € 69 436 € 32 088 € 34 714 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41 195€ 7 439€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 426€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 328 725€ 1 399 752€ 1 376 425€ 1 978 074€ 247 512€ 198 340€ 199 877€ 65 746€ 32 088€ 34 714€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
256 719€ 340 137€ 212 039€ 543€ 32€ 3 690€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 760 659 € 2 040 012 € 1 875 211 € 1 874 561 € 363 498 € 311 678 € 182 309 € 86 268 € 81 166 € 69 441 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41 043€ 11 104€ 476€ 625€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
794 356€ 407 192€ 413 574€ 488 720€ 36 406€ 44 319€ 39 278€ 32 096€ 21 730€ 22 201€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 185 057€ 967 152€ 1 009 712€ 1 041 087€ 211 504€ 177 678€ 116 021€ 32 257€ 31 239€ 26 796€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
565 699 € 506 585 € 312 128 € 250 306 € 16 193 € 42 925 €
16
E.1.
Mzdové náklady
410 882€ 370 803€ 200 665€ 185 033€ 11 977€ 31 815€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
135 448€ 124 451€ 111 463€ 65 055€ 4 216€ 11 110€
19
E.4.
Sociálne náklady
19 369€ 11 331€ 218€
20
F.
Dane a poplatky
105 709€ 44 826€ 40 363€ 5 801€ 795€ 3 934€ 2 174€ 484€ 505€ 653€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 617€ 91 311€ 97 016€ 76 903€ 45 998€ 26 032€ 15 064€ 18 644€ 21 894€ 19 465€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 617€ 91 311€ 97 016€ 76 903€ 45 998€ 26 032€ 15 064€ 18 644€ 21 894€ 19 465€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 221€ 22 946€ 2 418€ 11 744€ 11 559€ 5 686€ 9 296€ 2 162€ 5 798€ 326€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
826 211 € -300 123 € -286 747 € 103 513 € -74 791 € -105 356 € 17 600 € -16 832 € -49 078 € -34 727 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 350 738 € 25 408 € -46 861 € 448 267 € -246 € -27 322 € 44 102 € 768 € -20 881 € -14 283 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 13 565 € 1 160 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 13 469 € 1 160 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 160€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 13 469€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
96€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 903 € 22 846 € 3 197 € 7 777 € 6 367 € 4 118 € 4 550 € 1 372 € 683 € 404 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 813 € 21 300 € 775 € 5 268 € 6 067 € 3 871 € 4 166 € 1 033 € 540 € 207 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
6 067€ 3 871€ 4 166€ 1 033€ 540€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 813€ 21 300€ 775€ 5 268€ 207€
52
O.
Kurzové straty
17€ 11€ 35€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 073€ 1 535€ 2 422€ 2 474€ 300€ 247€ 384€ 339€ 143€ 197€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 900 € -9 281 € -3 197 € -6 617 € -6 367 € -4 118 € -4 550 € -1 372 € -683 € -404 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
806 311 € -309 404 € -289 944 € 96 896 € -81 158 € -109 474 € 13 050 € -18 204 € -49 761 € -35 131 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
68 699 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
68 699€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
737 612 € -309 404 € -289 944 € 96 896 € -81 158 € -109 474 € 12 090 € -18 204 € -49 761 € -35 131 €