Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
69 € 69 € 140 929 € 357 674 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
103 924 € 103 924 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
103 924 € 103 924 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
103 136€ 103 136€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
788€ 788€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
69 € 69 € 37 005 € 253 750 €
015
B.I.
Zásoby
35 356€ 200 860€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
40 022 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
21 994€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
18 028€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
69 € 69 € 1 649 € 12 868 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
69€ 69€ 1 649€ 12 868€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
69 € 69 € 140 929 € 357 674 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-199 117 € -199 117 € -39 683 € 22 875 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
223 200€ 223 200€ 224 950€ 184 550€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-427 317€ -269 633€ -166 675€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-157 684 € -102 958 € -166 675 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
199 186 € 199 186 € 180 612 € 334 799 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
-323€ -323€ -263€ 214€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
165 475 € 165 475 € 151 089 € 302 904 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
103 909€ 103 909€ 89 180€ 244 899€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
36 305€ 36 305€ 35 506€ 15 432€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
12 261€ 12 261€ 12 403€ 6 303€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
13 000€ 13 000€ 14 000€ 36 270€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 091€ 1 676€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
26 634€ 26 634€ 28 695€ 30 005€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
7 400€ 7 400€