Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 136 939€ 2 572 257€ 2 125 685€ 2 005 485€ 1 803 775€ 1 725 783€ 1 546 008€ 1 157 044€ 854 555€ 367 520€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 195 886 € 2 624 379 € 2 188 683 € 2 104 018 € 1 862 653 € 1 784 898 € 1 559 785 € 1 164 902 € 888 995 € 520 695 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 136 938€ 2 572 257€ 2 125 685€ 2 005 485€ 1 803 775€ 1 725 783€ 1 546 008€ 1 157 044€ 854 555€ 496 642€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
28 000€ 100€ 6 900€ 6 667€ 5 500€ 4 200€ 26 259€ 5 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 948€ 52 022€ 56 098€ 91 866€ 53 378€ 59 115€ 9 577€ 7 858€ 8 181€ 18 553€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 082 601 € 2 569 049 € 2 069 525 € 2 028 158 € 1 718 224 € 1 592 199 € 1 386 123 € 991 549 € 810 177 € 498 946 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 226 533€ 859 844€ 614 585€ 665 540€ 662 766€ 525 305€ 468 998€ 386 944€ 304 097€ 199 321€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 003 248€ 994 033€ 876 609€ 847 524€ 704 777€ 666 568€ 510 377€ 337 612€ 326 165€ 234 651€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
531 913 € 442 876 € 367 187 € 286 681 € 207 179 € 181 234 € 112 012 € 69 555 € 56 112 € 30 952 €
16
E.1.
Mzdové náklady
389 753€ 324 942€ 269 482€ 211 641€ 153 138€ 132 894€ 82 484€ 52 706€ 41 493€ 22 928€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
135 651€ 112 972€ 93 892€ 72 950€ 51 597€ 43 949€ 26 848€ 16 154€ 14 386€ 7 881€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 509€ 4 962€ 3 813€ 2 090€ 2 444€ 4 391€ 2 680€ 695€ 233€ 143€
20
F.
Dane a poplatky
37 078€ 32 734€ 28 431€ 34 624€ 27 002€ 24 837€ 20 202€ 16 349€ 12 371€ 6 916€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
178 983€ 140 790€ 105 166€ 124 540€ 91 490€ 180 351€ 261 886€ 163 094€ 75 320€ 21 870€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
178 983€ 140 790€ 105 166€ 124 540€ 140 525€ 156 882€ 141 319€ 163 094€ 75 320€ 21 870€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-49 035€ 23 469€ 120 567€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
662€ 1 000€ 928€ 26 480€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 015€ 1 102€ 766€ 1 277€ 300€ 472€ 1 777€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
103 169€ 97 670€ 76 781€ 67 972€ 23 710€ 13 432€ 9 943€ 17 995€ 9 632€ 5 236€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
113 285 € 55 330 € 119 158 € 75 860 € 144 429 € 192 699 € 173 662 € 173 353 € 78 818 € 21 749 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
907 157 € 718 380 € 634 491 € 492 421 € 436 232 € 533 910 € 566 633 € 432 488 € 224 293 € 62 670 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 025 € 6 € 1 € 2 € 1 € 11 € 2 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 1 € 3 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 1€ 3€ 2€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 1€ 2€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 025€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 900 € 15 045 € 25 521 € 22 428 € 54 111 € 57 590 € 43 246 € 35 128 € 26 484 € 20 843 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 076 € 12 946 € 10 692 € 10 079 € 10 556 € 14 364 € 12 713 € 9 067 € 7 499 € 7 860 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
12 713€ 9 067€ 7 499€ 7 860€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 076€ 12 946€ 10 692€ 10 079€ 10 556€ 14 364€
52
O.
Kurzové straty
346€ 164€ 39€ 410€ 127€ 55€ 25€ 126€ 138€ 60€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 478€ 1 935€ 14 790€ 11 939€ 43 428€ 43 171€ 30 508€ 25 935€ 18 847€ 12 923€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-20 875 € -15 045 € -25 515 € -22 427 € -54 111 € -57 588 € -43 245 € -35 117 € -26 482 € -20 842 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
92 410 € 40 285 € 93 643 € 53 433 € 90 318 € 135 111 € 130 417 € 138 236 € 52 336 € 907 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
21 401 € 18 141 € 23 381 € 17 977 € 24 086 € 31 299 € 30 617 € 32 789 € 12 979 € 516 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
21 401€ 18 141€ 23 381€ 17 977€ 24 086€ 31 299€ 30 617€ 32 789€ 12 979€ 516€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
71 009 € 22 144 € 70 262 € 35 456 € 66 232 € 103 812 € 99 800 € 105 447 € 39 357 € 391 €