Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
43 717 023 € 26 101 116 € 20 073 131 € 17 339 562 € 15 826 715 € 11 911 167 € 9 717 430 € 8 970 343 € 8 926 938 € 6 336 855 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 205 254 € 14 434 447 € 14 092 550 € 13 936 694 € 12 776 077 € 9 963 570 € 8 893 581 € 7 949 320 € 7 492 159 € 5 793 796 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
45 648 € 45 648 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
45 648€ 45 648€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 918 910 € 11 496 994 € 11 524 796 € 11 779 786 € 11 795 267 € 9 123 141 € 8 225 532 € 7 532 847 € 7 207 181 € 5 581 634 €
012
A.II.1
Pozemky
18 846€ 18 846€ 18 846€ 18 846€ 18 846€ 18 846€ 18 846€ 18 846€ 18 846€ 18 846€
013
A.II.2
Stavby
472 277€ 502 529€ 618 008€ 745 153€ 637 299€ 413 132€ 344 324€ 378 402€ 420 700€ 414 505€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 515 044€ 7 220 812€ 7 371 273€ 8 948 542€ 9 589 906€ 8 181 104€ 6 190 296€ 6 860 790€ 6 744 842€ 5 137 669€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 912 743€ 3 754 807€ 3 516 669€ 2 067 245€ 1 549 216€ 510 059€ 1 672 066€ 274 809€ 22 793€ 10 614€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 240 696 € 2 891 805 € 2 567 754 € 2 156 908 € 980 810 € 840 429 € 668 049 € 416 473 € 284 978 € 212 162 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 083 909€ 2 587 656€ 2 565 565€ 2 154 534€ 980 810€ 840 429€ 668 049€ 416 473€ 205 978€ 133 162€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
156 787€ 154 149€ 2 189€ 2 374€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 79 000€ 79 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 150 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
29 037 886 € 10 142 529 € 5 306 164 € 2 438 685 € 2 630 367 € 1 827 979 € 508 606 € 949 556 € 1 424 930 € 517 442 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 656 000 € 3 503 444 € 15 014 € 15 014 € 56 904 € 35 485 € 14 775 €
035
B.I.1
Materiál
14 780€ 10 575€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 641 220€ 3 503 444€ 15 014€ 15 014€ 56 904€ 35 485€ 4 200€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 631 310 € 175 156 € 44 929 € 63 588 € 43 149 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 631 310 € 175 156 € 44 929 € 63 588 € 43 149 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
105 981€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 525 329€ 175 156€ 44 929€ 63 588€ 43 149€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
22 023 097 € 3 914 155 € 2 594 592 € 1 656 331 € 2 116 402 € 1 808 900 € 492 422 € 698 953 € 1 358 415 € 492 011 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 993 883 € 2 908 990 € 1 756 209 € 1 097 819 € 838 835 € 337 053 € 165 346 € 401 294 € 866 929 € 320 944 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 010 105€ 1 330 917€ 669 456€ 369 312€ 452 199€ 236 556€ 800€ 5 121€ 278 280€ 45 740€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 983 778€ 1 578 073€ 1 086 753€ 728 507€ 386 636€ 100 497€ 164 546€ 396 173€ 588 649€ 275 204€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
5 878 507€ 202 836€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 40 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 359 707€ 231 115€ 270 719€ 252 464€ 965 298€ 131 985€ 82 663€ 69 222€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 617 760€ 346 960€ 35 200€ 35 200€ 68 000€ 36 800€ 40 600€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 317 079€ 139 453€ 75 628€ 119 857€ 199 571€ 112 579€ 138 144€ 118 400€ 310 086€ 171 067€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
473 921€ 16 837€ 145 076€ 150 991€ 77 498€ 1 024 447€ 38 269€ 73 237€ 100 800€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 727 479 € 2 549 774 € 2 651 629 € 703 752 € 470 816 € 19 079 € 16 184 € 193 699 € 31 030 € 10 656 €
072
B.V.1.
Peniaze
28 413€ 36 924€ 62 029€ 23 754€ 24 518€ 18 358€ 15 360€ 17 012€ 31 030€ 2€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 699 066€ 2 512 850€ 2 589 600€ 679 998€ 446 298€ 721€ 824€ 176 687€ 10 654€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
473 883 € 1 524 140 € 674 417 € 964 183 € 420 271 € 119 618 € 315 243 € 71 467 € 9 849 € 25 617 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 173€ 1 123€ 2 148€ 3 348€ 4 548€ 5 749€ 6 948€ 8 148€ 4 725€ 5 425€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 811€ 8 641€ 2 847€ 8 190€ 3 329€ 2 593€ 11 601€ 1 200€ 5 124€ 2 003€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
459 899€ 1 514 376€ 669 422€ 952 645€ 412 394€ 111 276€ 296 694€ 62 119€ 18 189€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
43 717 023 € 26 101 116 € 20 073 131 € 17 339 562 € 15 826 715 € 11 911 167 € 9 717 430 € 8 970 343 € 8 926 938 € 6 336 855 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 493 793 € 5 520 829 € 4 878 063 € 4 594 414 € 4 282 765 € 3 279 672 € 2 520 900 € 2 336 875 € 2 303 560 € 1 926 890 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 301 761€ 2 075 411€ 2 075 411€ 2 075 411€ 2 075 411€ 1 516 450€ 1 222 700€ 1 222 700€ 1 222 700€ 1 222 700€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 461 303 € 962 412 € 788 622 € 677 235 € 608 358 € 468 537 € 296 802 € 278 663 € 200 169 € 127 353 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 461 303€ 962 412€ 788 622€ 677 235€ 608 358€ 468 537€ 296 802€ 278 663€ 200 169€ 127 353€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 350 € 1 986 530 € 1 814 269 € 1 571 496 € 1 340 477 € 973 898 € 808 012 € 690 786 € 549 337 € 275 736 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 350€ 1 986 530€ 1 814 269€ 1 571 496€ 1 340 477€ 973 898€ 808 012€ 690 786€ 549 337€ 275 736€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
689 879 € 468 976 € 172 261 € 242 772 € 231 019 € 293 287 € 165 886 € 117 226 € 303 854 € 273 601 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
33 152 093 € 20 409 065 € 14 962 671 € 12 453 658 € 11 193 369 € 8 411 411 € 6 942 292 € 6 449 682 € 6 275 158 € 4 307 303 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 045 953 € 10 611 950 € 5 523 931 € 2 520 596 € 1 405 317 € 1 392 394 € 284 781 € 341 107 € 74 819 € 83 452 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
17 675 000€ 10 175 000€ 5 000 000€ 2 000 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
1 000 000€ 1 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 262€ 4 101€ 2 746€ 2 227€ 1 503€ 449€ 1 012€ 455€ 44€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 5 278€ 14 999€ 35 567€ 8 785€ 63 050€ 32 279€ 83 652€ 74 775€ 83 452€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
363 691€ 427 571€ 506 186€ 482 802€ 395 029€ 328 895€ 251 490€ 257 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 684 128€ 5 354 928€ 5 503 553€ 4 522 648€ 3 626 095€ 2 600 809€ 3 705 367€ 2 917 657€ 3 409 230€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 338 318 € 2 684 995 € 1 989 042 € 1 099 475 € 1 495 635 € 1 149 298 € 643 701 € 406 582 € 607 138 € 316 929 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 506 671 € 1 362 158 € 927 473 € 806 798 € 850 113 € 614 483 € 339 187 € 271 810 € 588 570 € 276 172 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 758 530€ 550 607€ 412 425€ 232 478€ 173 106€ 41 177€ 71 605€ 116 341€ 57 575€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 748 141€ 811 551€ 515 048€ 806 798€ 617 635€ 441 377€ 298 010€ 200 205€ 472 229€ 218 597€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
218 090€ 481 733€ 831 584€ 56 512€ 379 118€ 273 973€ 30 514€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 6 000€ 19 940€ 181 550€ 75 900€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
47 138€ 17 066€ 6 459€ 6 877€ 9 085€ 13 511€ 6 664€ 4 286€ 849€ 48€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 083€ 8 200€ 4 001€ 4 256€ 5 694€ 8 591€ 4 346€ 2 770€ 680€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
217 028€ 199 212€ 44 603€ 33 728€ 34 150€ 48 920€ 1 757€ 27 898€ 718€ 518€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 305 308€ 610 626€ 174 922€ 171 364€ 217 475€ 189 820€ 79 683€ 23 918€ 16 321€ 40 191€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
41 634 € 17 931 € 17 693 € 18 023 € 19 596 € 20 095 € 13 635 € 10 287 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
36 134€ 12 931€ 12 693€ 13 793€ 14 296€ 12 543€ 7 856€ 4 374€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 500€ 5 000€ 5 000€ 4 230€ 5 300€ 7 552€ 5 779€ 5 913€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 042 060€ 1 739 261€ 7 432 005€ 2 312 011€ 3 750 173€ 2 223 529€ 3 399 366€ 1 986 339€ 2 675 544€ 497 692€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 000 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 071 137 € 171 222 € 232 397 € 291 490 € 350 581 € 220 084 € 254 238 € 183 786 € 348 220 € 102 662 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
442 209€ 2 083€ 2 083€ 2 083€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
82 665€ 125 630€ 171 222€ 230 315€ 289 406€ 181 330€ 217 783€ 158 003€ 306 775€ 89 918€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
546 263€ 45 592€ 59 092€ 59 092€ 59 092€ 38 754€ 36 455€ 25 783€ 41 445€ 12 744€