Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 574 827€ 6 476 137€ 5 344 423€ 4 958 317€ 4 421 303€ 3 425 698€ 3 002 396€ 2 890 128€ 2 986 008€ 2 094 680€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 184 655 € 10 880 955 € 5 703 067 € 5 322 144 € 4 611 906 € 3 843 467 € 3 090 069 € 3 108 998 € 3 242 225 € 2 541 486 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 660€ 1 740€ 20 532€ 4 268€ 8 775€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
275 000€ 165 651€ 730 856€ 546 608€
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 569 167€ 6 476 137€ 5 344 423€ 4 958 317€ 4 419 563€ 3 425 698€ 2 706 864€ 2 720 209€ 2 255 152€ 1 539 297€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 210 592€ 3 488 431€ 15 014€ -202 836€ -56 904€ 21 420€ 35 485€ 4 200€
07
V.
Aktivácia
96 576€ 585 378€ 274 951€ 215 551€ 306 636€ 367 254€ 79 622€ 134 210€ 161 061€ 305 883€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
28 259€ 3 935€ 16 667€ 20 037€ 8 000€ 2 440€ 47 743€ 11 009€ 106 800€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
274 401€ 327 074€ 83 693€ 116 595€ 66 766€ 42 515€ 62 515€ 15 497€ 48 662€ 29 923€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 546 006 € 9 742 563 € 5 146 897 € 4 693 648 € 4 079 239 € 3 285 942 € 2 762 163 € 2 680 985 € 2 757 465 € 2 109 775 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 719€ 20 539€ 4 225€ 7 723€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 229 509€ 2 972 764€ 1 797 955€ 1 839 577€ 1 462 211€ 1 321 419€ 1 220 400€ 1 179 640€ 1 379 672€ 1 172 066€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 023 007€ 4 063 910€ 1 408 296€ 875 209€ 868 039€ 695 893€ 364 092€ 442 163€ 674 659€ 412 323€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
743 458 € 382 491 € 154 838 € 168 730 € 248 395 € 198 424 € 140 390 € 99 268 € 10 306 €
16
E.1.
Mzdové náklady
544 194€ 226 065€ 85 685€ 120 546€ 177 015€ 142 273€ 95 539€ 70 553€ 7 366€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
183 758€ 76 396€ 30 160€ 42 430€ 62 139€ 50 079€ 33 629€ 24 834€ 2 593€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 506€ 80 030€ 38 993€ 5 754€ 9 241€ 6 072€ 11 222€ 3 881€ 347€
20
F.
Dane a poplatky
13 097€ 7 385€ 6 315€ 6 346€ 4 932€ 4 705€ 5 190€ 2 869€ 2 028€ 2 843€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 937 605€ 1 956 189€ 1 740 293€ 1 665 441€ 1 424 332€ 1 018 624€ 967 078€ 868 318€ 641 754€ 389 587€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 937 605€ 1 956 189€ 1 740 293€ 1 665 441€ 1 424 332€ 1 018 624€ 967 078€ 868 318€ 641 754€ 389 587€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 915€ 78 506€ 17 522€ 32€ 44 536€ 10 779€ 94 632€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
520 598€ 87 594€ 15 947€ 10 716€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 098€ 272 230€ 39 200€ 43 892€ 43 092€ 46 845€ 44 474€ 39 966€ 38 267€ 30 601€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 638 649 € 1 138 392 € 556 170 € 628 496 € 532 667 € 557 525 € 327 906 € 428 013 € 484 760 € 431 711 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 626 760 € 3 513 272 € 2 413 123 € 2 474 096 € 2 194 853 € 1 775 640 € 1 420 083 € 1 419 730 € 1 128 223 € 812 651 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 571 € 13 893 € 10 494 € 25 865 € 27 791 € 7 026 € 5 808 € 720 € 1 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 563 € 6 443 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
14 563€ 6 443€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 006 € 7 188 € 10 494 € 25 160 € 27 231 € 6 380 € 5 808 € 720 € 1 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 006€ 7 188€ 7 428€ 22 666€ 26 092€ 5 257€ 4 995€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 066€ 2 494€ 1 139€ 1 123€ 813€ 720€ 1€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 262€ 705€ 560€ 646€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
697 825 € 550 947 € 343 152 € 322 879 € 254 611 € 183 176 € 169 791 € 204 025 € 175 881 € 126 603 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
150 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
519 265 € 326 918 € 322 428 € 287 860 € 218 867 € 157 937 € 142 484 € 172 830 € 160 033 € 93 711 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
41 301€ 13 822€ 4 785€ 3 236€ 7 905€ 786€ 514€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
477 964€ 313 096€ 317 643€ 284 624€ 210 962€ 157 151€ 141 970€ 172 830€ 160 033€ 93 711€
52
O.
Kurzové straty
746€ 11€ 13€ 25€ 34€ 992€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
27 814€ 224 018€ 20 711€ 34 994€ 35 710€ 25 239€ 26 315€ 31 195€ 15 848€ 32 892€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-676 254 € -537 054 € -332 658 € -297 014 € -226 820 € -176 150 € -163 983 € -203 305 € -175 880 € -126 597 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
962 395 € 601 338 € 223 512 € 331 482 € 305 847 € 381 375 € 163 923 € 224 708 € 308 880 € 305 114 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
272 516 € 132 362 € 51 251 € 88 710 € 74 828 € 88 088 € -1 963 € 107 482 € 5 026 € 31 513 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
336 395€ 210 977€ 27 867€ 937€ 8 694€ 10 683€ 3 548€ 5 428€ 5 026€ 31 513€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-63 879€ -78 615€ 23 384€ 87 773€ 66 134€ 77 405€ -5 511€ 102 054€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
689 879 € 468 976 € 172 261 € 242 772 € 231 019 € 293 287 € 165 886 € 117 226 € 303 854 € 273 601 €