Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Warcun, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 117 090 € 5 767 637 € 6 372 211 € 6 784 699 € 6 850 429 € 2 634 712 € 2 373 886 € 2 093 649 € 1 917 566 € 10 515 813 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 609 393 € 4 831 711 € 4 817 711 € 4 863 916 € 5 096 717 € 799 116 € 803 140 € 982 199 € 715 968 € 4 461 244 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
571 € 1 195 € 1 819 € 2 453 € 3 091 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
571€ 1 195€ 1 819€ 2 453€ 3 091€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 543 747 € 4 773 516 € 4 767 340 € 4 823 530 € 4 968 876 € 674 366 € 778 390 € 681 383 € 691 218 € 709 958 €
012
A.II.1
Pozemky
873 646€ 845 980€ 845 980€ 774 601€ 805 758€ 272 817€ 294 104€ 296 638€ 296 638€ 296 638€
013
A.II.2
Stavby
3 582 227€ 3 697 506€ 3 812 791€ 3 928 081€ 4 043 369€ 398 238€ 408 578€ 380 684€ 390 144€ 413 320€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 874€ 90 356€ 108 569€ 120 848€ 119 749€ 3 311€ 3 708€ 4 061€ 4 436€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 000€ 139 674€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
72 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
65 075 € 57 000 € 48 552 € 37 933 € 124 750 € 124 750 € 24 750 € 300 816 € 24 750 € 3 751 286 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
65 075€ 57 000€ 48 552€ 37 933€ 124 750€ 124 750€ 24 750€ 24 750€ 24 750€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 751 286€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
276 066€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 499 376 € 927 425 € 1 545 872 € 1 913 907 € 1 746 924 € 1 835 218 € 1 570 636 € 1 111 340 € 1 201 488 € 6 054 297 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 225 381 € 159 988 € 136 263 € 146 107 € 140 732 € 100 314 € 19 954 € 166 339 €
035
B.I.1
Materiál
44 752€ 43 597€ 51 566€ 58 249€ 48 069€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 180 629€ 116 391€ 84 697€ 87 858€ 92 663€ 100 314€ 19 954€ 166 339€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
127 174 € 688 237 € 1 382 694 € 1 716 166 € 1 548 823 € 1 199 985 € 1 272 480 € 930 261 € 1 167 145 € 5 838 926 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
125 674 € 469 970 € 1 112 097 € 1 256 785 € 1 375 642 € 711 708 € 918 857 € 453 189 € 721 133 € 724 905 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
125 674€ 469 970€ 1 112 097€ 1 256 785€ 1 375 642€ 711 708€ 918 857€ 453 189€ 721 133€ 724 905€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 405€ 285 861€ 100 000€ 100 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 849€ 103 692€ 5 411€ 40 571€ 5 821€ 29 406€ 191€ 7€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 500€ 168 418€ 166 500€ 173 520€ 167 770€ 447 706€ 347 802€ 347 666€ 345 821€ 5 114 014€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
146 821 € 79 200 € 26 915 € 51 634 € 57 369 € 534 919 € 278 202 € 14 740 € 34 343 € 215 371 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 534€ 6 213€ 6 056€ 11 347€ 14 973€ 1 028€ 23€ 59€ 484€ 21€
073
B.V.2.
Účty v bankách
136 287€ 72 987€ 20 859€ 40 287€ 42 396€ 533 891€ 278 179€ 14 681€ 33 859€ 215 350€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 321 € 8 501 € 8 628 € 6 876 € 6 788 € 378 € 110 € 110 € 110 € 272 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 788€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 321€ 8 501€ 8 628€ 6 876€ 378€ 110€ 110€ 110€ 272€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 117 090 € 5 767 637 € 6 372 211 € 6 784 699 € 6 850 429 € 2 634 712 € 2 373 886 € 2 093 649 € 1 917 566 € 10 515 813 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 345 297 € 1 824 292 € 2 095 939 € 2 164 081 € 2 282 071 € 2 316 569 € 2 283 166 € 1 910 288 € 1 910 711 € 6 746 779 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 147 200 € 1 147 200 € 1 147 200 € 1 147 200 € 1 147 200 € 1 147 200 € 1 147 200 € 1 147 200 € 1 147 200 € 5 915 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 147 200€ 1 147 200€ 1 147 200€ 1 147 200€ 1 147 200€ 1 147 200€ 1 147 200€ 1 147 200€ 1 147 200€ 5 915 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
335 000€ 335 000€ 335 000€ 335 000€ 335 000€ 335 000€ 335 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
57 338 € 57 338 € 57 338 € 57 336 € 57 338 € 51 792 € 48 004 € 48 004 € 48 004 € 48 004 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
57 338€ 57 338€ 57 338€ 57 336€ 57 338€ 51 792€ 48 004€ 48 004€ 48 004€ 48 004€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
40 325 € 32 250 € 23 802 € 13 183 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
40 325€ 32 250€ 23 802€ 13 183€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
252 504 € 501 819 € 578 962 € 710 133 € 744 632 € 727 124 € 715 084 € 715 506 € 783 775 € 869 541 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
252 504€ 501 819€ 578 962€ 710 133€ 744 632€ 727 124€ 715 084€ 869 541€ 869 541€ 869 541€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-154 035€ -85 766€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-487 070 € -249 315 € -46 363 € -98 771 € -2 099 € 55 453 € 37 878 € -422 € -68 268 € -85 766 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 463 274 € 2 584 177 € 2 892 529 € 3 220 048 € 3 160 388 € 318 143 € 90 720 € 183 361 € 6 855 € 3 769 034 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 410 € 12 217 € 10 908 € 9 635 € 8 354 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 410€ 12 217€ 10 908€ 9 635€ 8 354€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122 885€ 326 885€ 734 885€ 836 885€ 1 040 885€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 839 574 € 2 024 098 € 2 138 558 € 2 347 498 € 2 091 842 € 317 996 € 65 058 € 95 856 € 6 755 € 3 768 934 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
264 882 € 226 105 € 125 285 € 210 683 € 276 321 € 217 996 € 62 178 € 94 896 € 5 795 € 7 281 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
264 882€ 226 105€ 125 285€ 210 683€ 276 321€ 217 996€ 62 178€ 94 896€ 5 795€ 7 281€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 761 540€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 485 767€ 1 737 375€ 1 969 178€ 2 012 676€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
33 004€ 30 788€ 20 403€ 38 155€ 36 135€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 718€ 19 373€ 13 023€ 24 319€ 22 685€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
30 113€ 5 367€ 3 251€ 40 870€ 5 695€ 2 880€ 960€ 960€ 113€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 090€ 5 090€ 7 418€ 20 795€ 1 751 006€ 100 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
34 374 € 16 977 € 8 178 € 26 030 € 19 307 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
33 874€ 16 477€ 7 678€ 25 530€ 19 307€ 100€ 100€ 100€ 100€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
500€ 500€ 500€ 500€ 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
204 000€ 204 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
248 031€ 47€ 25 562€ 87 405€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 308 519 € 1 359 168 € 1 383 743 € 1 400 570 € 1 407 970 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
172€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 305 295€ 1 359 168€ 1 383 743€ 1 400 570€ 1 407 798€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 224€