Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
844 498 € 632 733 € 447 063 € 450 261 € 374 683 € 330 728 € 292 873 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
202 720 € 187 372 € 202 247 € 162 725 € 186 941 € 202 796 € 153 965 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
148 720 € 121 372 € 125 247 € 162 725 € 186 941 € 202 796 € 153 965 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
115 773€ 119 805€ 123 837€ 127 869€ 131 901€ 190 933€ 139 965€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 947€ 1 567€ 1 410€ 34 856€ 55 040€ 11 863€ 14 000€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
54 000 € 66 000 € 77 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
54 000€ 66 000€ 77 000€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
641 778 € 445 361 € 244 816 € 287 536 € 187 742 € 127 932 € 138 908 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
42 880 € 54 667 € 46 430 € 44 246 € 22 569 € 25 966 € 41 693 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
42 880€ 54 667€ 37 354€ 43 040€ 22 262€ 24 573€ 41 316€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
8 847€ 1 063€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
229€ 1 206€ 307€ 330€ 377€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
598 898 € 390 694 € 198 386 € 243 290 € 165 173 € 101 966 € 97 215 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
598 898€ 390 694€ 198 386€ 243 290€ 165 173€ 101 966€ 97 215€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
844 498 € 632 733 € 447 063 € 450 261 € 374 683 € 330 728 € 292 873 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
794 724 € 574 178 € 406 735 € 333 470 € 229 834 € 152 186 € 78 863 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
527 969€ 390 484€ 327 971€ 224 715€ 146 686€ 73 362€ 31 031€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
261 255 € 178 194 € 73 264 € 103 255 € 77 648 € 73 324 € 42 332 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
49 774 € 58 555 € 40 328 € 116 791 € 144 849 € 178 542 € 214 010 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
741€ 1 625€ 1 373€ 100 555€ 110 292€ 120 743€ 130 020€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
44 203 € 52 275 € 36 207 € 14 852 € 33 447 € 56 629 € 83 990 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 480€ 20 002€ 26 102€ 3 011€ 27 935€ 42 957€ 69 766€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 671€ 7 620€ 4 964€ 4 388€ 3 979€ 5 537€ 3 206€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
33 167€ 24 190€ 341€ 7 604€ 1 720€ 8 170€ 11 053€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-115€ 463€ 4 800€ -151€ -187€ -35€ -35€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 830€ 4 655€ 2 748€ 1 384€ 1 110€ 1 170€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci