Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
315 639€ 320 565€ 331 471€ 336 784€ 321 162€ 115 432€ 37 857€ 33 349€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
315 639€ 320 565€ 331 471€ 336 784€ 321 162€ 115 432€ 37 857€ 33 349€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
255 666€ 271 491€ 287 323€ 266 858€ 237 310€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
59 972€ 49 074€ 44 148€ 69 926€ 83 853€ 77 705€ 37 857€ 33 349€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 24 630€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 13 097€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
307 722€ 303 866€ 136 223€ 172 532€ 59 446€ 144 938€ 129 082€ 17 394€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 7€ 100€ 6 200€ 14 500€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 7€ 100€ 6 200€ 14 500€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
7 197€ 68 116€ 8 017€ 3 716€ 8 109€ 16 662€ 29 437€ 4 576€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 461€ 734€ 2 404€ 2 897€ -215€ 2 909€ 2 576€ 4 405€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
15 244€ 3 733€ 481€ 3 374€ 1 174€ 1 024€ 171€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
568€ 0€ 1 881€ 338€ 4 401€ 2 573€ 1 899€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
5 168€ 52 138€ 0€ 550€ 10 006€ 23 938€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
300 525€ 235 750€ 128 205€ 168 810€ 51 237€ 122 076€ 85 145€ 12 818€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
43 365€ 63 430€ 58 494€ 16 777€ 6 600€ 0€ 3 176€ 828€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
257 160€ 172 319€ 69 711€ 152 033€ 44 637€ 122 076€ 81 969€ 11 990€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
940€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
940€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
624 301€ 624 431€ 467 694€ 509 316€ 380 609€ 260 370€ 166 939€ 50 743€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
134 790€ 96 704€ 74 689€ 52 710€ 50 087€ 120 537€ 26 306€ 11 755€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
96 504€ 74 272€ 0€ 49 887€ 120 337€ 26 097€ 11 555€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
38 087€ 22 232€ 74 489€ 2 623€ -70 450€ 94 240€ 14 551€ 11 555€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
60 134€ 38 897€ 34 042€ 33 740€ 33 483€ 25 268€ 12 655€ 7 335€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
17 028€ 10 398€ 5 731€ 4 399€ 4 025€ 3 233€ 2 382€ 629€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
9 398€ 4 731€ 3 399€ 3 025€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
17 028€ 0€ 3 233€ 2 382€ 629€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 250€ 1 056€ 721€ 1 034€ 1 020€ 793€ 491€ 70€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 250€ 1 056€ 721€ 1 034€ 1 020€ 793€ 491€ 70€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
40 855€ 27 442€ 27 590€ 28 307€ 28 438€ 19 042€ 9 782€ 6 636€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
11 680€ 7 855€ 8 744€ 14 060€ 14 604€ 6 322€ 640€ 582€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
16 540€ 11 483€ 10 848€ 7 924€ 7 835€ 7 187€ 5 451€ 3 581€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
10 128€ 6 654€ 6 713€ 5 127€ 4 965€ 4 553€ 3 165€ 2 128€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 507€ 1 450€ 1 286€ 1 197€ 1 035€ 979€ 526€ 345€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 2 200€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 2 200€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
429 376€ 488 830€ 358 963€ 422 866€ 297 038€ 114 565€ 127 978€ 31 653€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
130 409€ 488 830€ 358 963€ 422 866€ 297 038€ 114 565€ 127 978€ 31 653€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
298 967€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
624 301€ 624 431€ 467 694€ 509 316€ 380 609€ 260 370€ 166 939€ 50 743€