Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 957 503 € 6 056 966 € 4 182 436 € 2 764 929 € 1 604 619 € 495 138 € 452 013 € 723 590 € 785 616 € 214 148 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 169 052 € 1 914 357 € 2 001 869 € 1 548 975 € 818 330 € 241 204 € 217 305 € 261 230 € 263 275 € 111 035 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 424 € 19 994 € 28 563 € 21 337 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
11 424€ 19 994€ 28 563€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
21 337€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 981 628 € 1 859 363 € 1 973 306 € 1 527 638 € 818 330 € 241 204 € 217 305 € 261 230 € 263 275 € 111 035 €
012
A.II.1
Pozemky
560 764€ 410 764€ 382 764€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 292 047€ 1 415 518€ 1 556 650€ 1 484 638€ 818 330€ 206 504€ 217 305€ 261 230€ 255 191€ 111 035€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
30 769€ 31 581€ 32 392€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
43 000€ 14 700€ 7 251€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
98 048€ 1 500€ 1 500€ 20 000€ 833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
176 000 € 35 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
176 000€ 35 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 776 013 € 4 043 396 € 2 179 407 € 1 212 744 € 779 038 € 248 218 € 223 495 € 426 978 € 502 378 € 86 282 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
696 893 € 1 809 222 € 168 853 € 204 333 € 66 181 € 7 172 € 27 788 € 48 675 € 19 990 € 310 €
035
B.I.1
Materiál
696 893€ 1 796 222€ 151 286€ 58 419€ 499€ 36€ 120€ 142€ 53€ 310€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
13 000€ 17 567€ 145 914€ 65 682€ 7 136€ 27 668€ 48 533€ 19 937€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
107 029 € 80 300 € 2 732 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
88 030€ 67 052€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
18 999€ 13 248€ 2 732€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 679 388 € 1 654 588 € 1 024 589 € 692 202 € 667 873 € 160 119 € 121 835 € 171 447 € 382 000 € 19 134 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 759 609 € 922 413 € 845 644 € 532 855 € 627 069 € 43 941 € 71 406 € 144 556 € 293 187 € 10 001 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 759 609€ 922 413€ 845 644€ 532 855€ 627 069€ 43 941€ 71 406€ 144 556€ 293 187€ 10 001€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
402 626€ 150 645€ 86 427€ 289€ 25 411€ 4 056€ 85 727€ 7 588€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 919 779€ 329 549€ 28 300€ 72 920€ 40 804€ 115 889€ 25 018€ 22 835€ 3 086€ 1 545€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
292 703 € 499 286 € 985 965 € 313 477 € 44 984 € 80 927 € 73 872 € 206 856 € 100 388 € 66 838 €
072
B.V.1.
Peniaze
52 612€ 41 115€ 167 256€ 43 041€ 8 479€ 43 937€ 9 075€ 146 558€ 72 696€ 3 246€
073
B.V.2.
Účty v bankách
240 091€ 458 171€ 818 709€ 270 436€ 36 505€ 36 990€ 64 797€ 60 298€ 27 692€ 63 592€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 438 € 99 213 € 1 160 € 3 210 € 7 251 € 5 716 € 11 213 € 35 382 € 19 963 € 16 831 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 378€ 6 980€ 9 411€ 10 237€ 6 110€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 438€ 5 968€ 1 160€ 3 210€ 7 251€ 4 338€ 4 233€ 9 849€ 9 726€ 4 433€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
93 245€ 16 122€ 6 288€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 957 503 € 6 056 966 € 4 182 436 € 2 764 929 € 1 604 619 € 495 138 € 452 013 € 723 590 € 785 616 € 214 148 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 575 136 € 2 343 407 € 1 955 936 € 866 455 € 549 761 € 192 415 € 260 140 € 341 631 € 227 205 € 12 369 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
114 970€ 200 000€ 200 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
700€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 075 850 € 1 878 265 € 449 342 € 546 091 € 159 815 € 138 798 € 108 940 € 31 972 € 4 669 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 083 190€ 1 880 384€ 449 342€ 546 091€ 159 815€ 138 798€ 108 940€ 31 972€ 4 669€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 340€ -2 119€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 491 586 € 457 442 € 1 498 894 € 312 664 € 382 246 € 45 917 € 28 530 € 101 959 € 14 836 € 4 669 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 379 896 € 3 711 145 € 2 214 712 € 1 870 426 € 1 047 513 € 302 723 € 191 873 € 381 959 € 558 411 € 201 779 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
684 240 € 957 242 € 828 215 € 641 287 € 395 077 € 78 290 € 107 818 € 167 734 € 160 030 € 78 458 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
682 732€ 955 351€ 830 946€ 636 494€ 366 852€ 78 261€ 107 789€ 167 705€ 160 001€ 78 429€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 508€ 1 551€ 1 741€ 468€ 30€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
340€ 4 325€ 28 195€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-4 472€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
84 444 € 29 530 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
84 444€ 29 530€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 808 638 € 1 711 470 € 1 111 087 € 961 806 € 649 925 € 207 906 € 79 440 € 214 153 € 398 381 € 123 321 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 614 641 € 1 684 151 € 790 646 € 828 589 € 337 344 € 163 400 € 61 746 € 139 666 € 337 023 € 7 946 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 614 641€ 1 684 151€ 790 646€ 828 589€ 337 344€ 163 400€ 61 746€ 139 666€ 337 023€ 7 946€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 305€ 3 135€ 5 845€ 88 461€ 29 614€ 28 532€ 6 332€ 52 885€ 53 466€ 111 592€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
29 711€ 19 512€ 18 304€ 10 376€ 5 798€ 353€ 448€ 297€ 448€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 982€ 7 994€ 16 400€ 3 695€ 2 229€ 429€ 3 823€ 219€ 270€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
150 722€ 733€ 253 858€ 19 707€ 107 855€ 15 192€ 6 972€ 21 086€ 7 000€ 3 783€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
277€ -4 055€ 26 034€ 10 978€ 167 085€ 119€ 174€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 018 € 11 269 € 10 919 € 7 522 € 395 € 94 € 72 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 919€ 3 022€ 395€ 94€ 72€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 018€ 11 269€ 4 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 788 556€ 1 001 634€ 264 491€ 259 811€ 2 116€ 16 433€ 4 615€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 471 € 2 414 € 11 788 € 28 048 € 7 345 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
11 788€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 471€ 2 414€ 27 977€ 1 601€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
71€ 5 744€