Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 092 958€ 12 385 457€ 12 410 882€ 6 065 506€ 6 367 593€ 2 012 380€ 1 904 284€ 2 786 917€ 2 552 274€ 580 459€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 552 540 € 14 744 917 € 14 756 094 € 7 891 453 € 6 818 219 € 2 030 695 € 1 936 510 € 2 841 229 € 2 556 910 € 580 459 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 951€ 109 275€ 3 008 169€ 3 168€ 164 472€ 1 446 383€ 2 362 399€ 2 322 185€ 355 929€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 892 087€ 10 566 275€ 10 939 923€ 1 904 119€ 4 238 439€ 1 549 057€
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 765 206€ 1 326 189€ 1 361 684€ 1 153 218€ 2 125 986€ 298 852€ 457 901€ 424 518€ 230 088€ 224 530€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 622 019€ 2 398 514€ 2 176 155€ 1 399 302€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
42 362€ 287 333€ 3 167€ 406 035€ 441 680€ 3 250€ 26 980€ 47 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
230 866€ 159 655€ 165 890€ 20 610€ 8 946€ 15 064€ 5 246€ 6 895€ 4 637€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 525 978 € 13 950 495 € 12 757 784 € 7 416 334 € 6 302 666 € 1 967 377 € 1 885 840 € 2 688 248 € 2 527 588 € 570 827 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 343€ 107 581€ 1 463 454€ 149 154€ 1 242 004€ 1 695 038€ 1 710 507€ 267 441€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 557 728€ 9 330 124€ 6 100 975€ 2 134 759€ 3 637 391€ 1 113 606€ 64 269€ 89 962€ 75 053€ 62 194€
13
C.
Opravné položky k zásobám
5 511€
14
D.
Služby
7 625 217€ 3 307 149€ 5 730 996€ 2 957 850€ 2 111 630€ 561 493€ 427 812€ 754 003€ 670 867€ 226 398€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
350 656 € 285 792 € 190 823 € 124 241 € 47 403 € 13 088 € 8 815 € 9 232 € 4 157 €
16
E.1.
Mzdové náklady
256 720€ 207 117€ 141 153€ 91 429€ 35 962€ 10 395€ 6 670€ 6 348€ 3 070€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
84 219€ 72 268€ 47 317€ 30 463€ 11 441€ 2 466€ 1 890€ 2 234€ 1 081€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 717€ 6 407€ 2 353€ 2 349€ 227€ 255€ 650€ 6€
20
F.
Dane a poplatky
23 855€ 18 540€ 47 576€ 17 169€ 6 142€ 1 152€ 1 181€ 915€ 686€ 409€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
747 985€ 648 759€ 504 270€ 380 397€ 206 710€ 105 341€ 99 057€ 91 748€ 51 724€ 13 585€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
747 985€ 648 759€ 504 270€ 380 397€ 206 710€ 105 341€ 99 057€ 91 748€ 51 724€ 13 585€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 009€ 178 456€ 6 957€ 279 969€ 275 638€ 2 186€ 24 657€ 33 882€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 964€ 2 999€ 314€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
193 053€ 171 333€ 68 606€ 58 181€ 17 752€ 21 357€ 18 045€ 13 468€ 14 594€ 800€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 026 562 € 794 422 € 1 998 310 € 475 119 € 515 553 € 63 318 € 50 670 € 152 981 € 29 322 € 9 632 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 090 856 € 1 653 313 € 2 647 485 € 908 745 € 618 572 € 188 128 € 170 199 € 247 914 € 95 846 € 24 426 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
169 707 € 39 054 € 106 149 € 6 282 € 3 861 € 2 372 € 1 715 € 935 € 1 745 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
63 671 € 6 007 € 127 € 51 € 18 € 1 € 4 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
63 671€ 6 007€ 127€ 51€ 18€ 1€ 4€ 3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
106 036€ 33 047€ 106 149€ 6 155€ 3 810€ 2 291€ 1 680€ 750€ 1 742€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
63€ 34€ 181€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
290 382 € 241 721 € 203 220 € 80 376 € 33 444 € 6 846 € 11 477 € 17 299 € 9 696 € 3 551 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
69 050 € 49 336 € 41 429 € 41 490 € 18 238 € 5 639 € 7 149 € 7 933 € 5 991 € 2 887 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
41 429€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
69 050€ 49 336€ 41 490€ 18 238€ 5 639€ 7 149€ 7 933€ 5 991€ 2 887€
52
O.
Kurzové straty
205 576€ 176 219€ 151 126€ 26 437€ 10 950€ 129€ 2 383€ 6 431€ 2 710€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 756€ 16 166€ 10 665€ 12 449€ 4 256€ 1 078€ 1 945€ 2 935€ 995€ 664€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-120 675 € -202 667 € -97 071 € -74 094 € -29 583 € -4 474 € -9 762 € -16 364 € -7 951 € -3 549 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 905 887 € 591 755 € 1 901 239 € 401 025 € 485 970 € 58 844 € 40 908 € 136 617 € 21 371 € 6 083 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
414 301 € 134 313 € 402 345 € 88 361 € 103 724 € 12 927 € 12 378 € 34 658 € 6 535 € 1 414 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
419 829€ 143 089€ 404 085€ 91 093€ 103 724€ 12 927€ 12 378€ 34 658€ 6 535€ 1 414€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 528€ -8 776€ -1 740€ -2 732€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 491 586 € 457 442 € 1 498 894 € 312 664 € 382 246 € 45 917 € 28 530 € 101 959 € 14 836 € 4 669 €