Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 962 359 € 2 763 955 € 2 721 191 € 3 739 208 € 3 721 729 € 2 191 347 € 1 710 019 € 1 562 655 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 291 557 € 1 329 622 € 1 416 609 € 2 622 854 € 2 686 393 € 1 322 601 € 963 338 € 1 066 720 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
50 645 € 62 057 € 66 700 € 61 716 € 68 942 € 13 578 € 26 554 € 35 762 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
50 645€ 62 057€ 66 700€ 61 716€ 68 942€ 13 578€ 26 554€ 34 991€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 771€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 228 662 € 1 255 315 € 1 337 659 € 2 548 888 € 2 617 451 € 1 309 023 € 924 933 € 1 019 107 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
12 307€ 10 352€ 7 766€ 8 282€ 8 798€ 13 249€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 115 094€ 1 066 772€ 1 127 887€ 1 002 879€ 1 194 021€ 897 972€ 765 104€ 970 862€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
101 261€ 178 191€ 202 006€ 1 537 727€ 980 880€ 139 640€ 159 829€ 48 245€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
433 752€ 258 162€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
12 250 € 12 250 € 12 250 € 12 250 € 11 851 € 11 851 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
12 250€ 12 250€ 12 250€ 12 250€ 6 851€ 6 851€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
5 000€ 5 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 661 673 € 1 425 131 € 1 297 569 € 1 110 321 € 992 442 € 810 762 € 674 826 € 407 760 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 017 995 € 1 022 354 € 808 672 € 732 208 € 589 331 € 403 895 € 279 896 € 214 095 €
035
B.I.1
Materiál
113 679€ 86 115€ 104 312€ 129 524€ 145 980€ 94 794€ 83 309€ 60 797€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
336 638€ 358 214€ 419 462€ 361 459€ 219 865€ 224 456€ 115 423€ 82 038€
037
B.I.3
Výrobky
567 678€ 578 025€ 284 898€ 239 917€ 222 178€ 84 645€ 77 233€ 67 397€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
1 308€ 1 308€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 931€ 3 863€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
184 940 € 177 638 € 148 868 € 130 206 € 90 204 € 13 977 € 14 959 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
184 940€ 177 638€ 148 868€ 130 206€ 90 204€ 13 977€ 14 959€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
183 783 € 123 640 € 288 371 € 215 401 € 257 673 € 355 793 € 333 687 € 154 436 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
105 115 € 108 151 € 245 206 € 185 536 € 197 217 € 323 854 € 328 759 € 138 016 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
12 600€ 105€ 323 854€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
105 115€ 108 151€ 245 206€ 172 936€ 197 112€ 328 759€ 138 016€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
78 668€ 15 399€ 43 165€ 29 865€ 60 456€ 31 939€ 4 928€ 13 805€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
90€ 0€ 2 615€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
274 955 € 101 499 € 51 658 € 32 506 € 55 234 € 37 097 € 46 284 € 39 229 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 334€ 4 714€ 2 947€ 3 457€ 4 741€ 4 486€ 9 906€ 3 674€
073
B.V.2.
Účty v bankách
270 621€ 96 785€ 48 711€ 29 049€ 50 493€ 32 611€ 36 378€ 35 555€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 129 € 9 202 € 7 013 € 6 033 € 42 894 € 57 984 € 71 855 € 88 175 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
33 440€ 51 680€ 69 920€ 88 160€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 129€ 9 202€ 7 013€ 6 033€ 9 454€ 6 304€ 1 935€ 15€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 962 359 € 2 763 955 € 2 721 191 € 3 739 208 € 3 721 729 € 2 191 347 € 1 710 019 € 1 562 655 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 792 110 € 1 860 011 € 236 227 € 207 296 € 361 012 € 110 243 € 411 412 € 72 408 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 213 000€ 10 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
87 000€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 637 883€ 2 526 581€ 811 854€ 711 852€ 711 852€ 296 551€ 296 551€ 296 551€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 849 € -2 849 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 849€ -2 849€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-967 571 € -876 626 € -805 556 € -712 167 € -487 309 € -193 596 € -232 294 € 23 495 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
280 708€ 280 708€ 280 708€ 280 708€ 232 471€ 232 472€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-967 571€ -876 626€ -1 086 264€ -992 875€ -768 017€ -474 304€ -464 765€ -208 977€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-179 202 € -90 944 € -71 071 € -93 389 € -164 531 € -293 712 € 49 004 € -255 789 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 170 249 € 903 944 € 2 484 964 € 3 531 912 € 3 360 717 € 2 081 104 € 1 298 607 € 1 490 247 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 825 € 35 729 € 1 657 467 € 2 840 212 € 2 755 324 € 53 830 € 1 410 € 884 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
8 300 € 24 531 € 55 596 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 300€ 24 531€ 55 596€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 500€ 10 500€ 1 599 365€ 2 836 380€ 2 755 032€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25€ 698€ 2 506€ 1 234€ 292€ 2 150€ 1 410€ 884€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 598€ 51 680€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
529 992€ 55 708€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
522 550 € 525 479 € 701 280 € 639 747 € 532 236 € 1 133 376 € 1 172 599 € 1 259 534 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
265 474 € 291 393 € 275 623 € 416 955 € 339 215 € 157 150 € 196 276 € 949 212 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
96 825€ 166 578€ 109 584€ 156 000€ 85 679€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
168 649€ 124 815€ 166 039€ 260 955€ 253 536€ 157 150€ 196 276€ 949 212€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
141 310€ 120 737€ 317 693€ 127 579€ 93 921€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 590€ 9 205€ 7 775€ 7 470€ 6 231€ 898 100€ 845 000€ 177 176€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
59 112€ 56 725€ 54 860€ 47 584€ 50 892€ 43 020€ 32 053€ 26 103€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 856€ 36 081€ 35 989€ 30 272€ 32 431€ 27 648€ 20 473€ 16 724€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 138€ 11 063€ 8 927€ 9 788€ 7 124€ 6 918€ 11 302€ 3 365€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
70€ 275€ 413€ 99€ 2 422€ 540€ 67 495€ 86 954€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
47 450 € 37 096 € 36 217 € 34 120 € 41 461 € 34 693 € 31 870 € 22 208 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
47 450€ 37 096€ 36 217€ 34 120€ 41 461€ 34 693€ 31 870€ 22 208€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
51 432€ 249 932€ 90 000€ 17 833€ 21 638€ 14 990€ 15 164€ 56 222€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10 058€ 844 215€ 77 564€ 151 399€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€