Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 909 177 € 3 787 833 € 3 099 720 € 2 319 723 € 565 324 € 450 256 € 59 845 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 337 055 € 2 337 055 € 2 335 155 € 1 631 658 € 244 686 € 62 645 € 7 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 337 055 € 2 337 055 € 2 335 155 € 1 631 658 € 244 686 € 62 645 € 7 000 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 335 155€ 2 335 155€ 2 335 155€ 1 631 658€ 244 686€ 62 645€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 900€ 1 900€ 7 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 552 492 € 1 450 778 € 764 565 € 688 065 € 320 638 € 387 611 € 52 845 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 253 480 € 839 500 € 440 336 € 3 834 € 3 945 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
1 253 480€ 455 000€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 384 500€ 440 336€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
24 040 € 16 535 € 8 149 € 2 610 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
24 040€ 16 535€ 8 149€ 2 610€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 175 170 € 281 877 € 306 514 € 244 955 € 100 456 € 329 692 € 37 522 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 155 519€ 264 782€ 304 514€ 222 411€ 95 746€ 312 279€ 35 925€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
17 861€ 14 628€ 912€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 651€ 15 095€ 0€ 685€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 000€ 2 000€ 2 000€ 4 683€ 4 710€ 2 785€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
99 802 € 312 866 € 9 566 € 439 276 € 220 182 € 53 974 € 12 713 €
056
B.IV.1
Peniaze
71 057€ 273 384€ 2 942€ 439 276€ 220 182€ 53 974€ 12 713€
057
B.IV.2
Účty v bankách
28 745€ 39 482€ 6 624€ 0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
19 630 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 630€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 909 177 € 3 787 833 € 3 099 720 € 2 319 723 € 565 324 € 450 256 € 59 845 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
600 604 € 533 248 € 473 137 € 340 398 € 39 294 € 7 746 € -2 732 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 057 € 5 057 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 057€ 5 057€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
826 089 € 453 000 € 452 999 € 430 001 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
826 089€ 453 000€ 452 999€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-309 495 € 14 637 € -95 102 € 33 794 € 2 245 € -7 732 € -9 055 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
143 534€ 33 795€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-309 495€ -128 897€ -128 897€ -9 055€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
78 453 € 60 054 € 109 740 € -128 897 € 31 549 € 10 478 € 1 323 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 308 573 € 3 254 585 € 2 626 583 € 1 979 325 € 526 030 € 442 510 € 62 577 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 892 € 6 892 € 6 892 € 8 170 € 7 074 € 3 545 € 80 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 892€ 6 892€ 6 892€ 8 170€ 7 074€ 3 545€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
80€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 820 142 € 2 414 982 € 2 283 063 € 1 316 609 € 137 038 € 51 367 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 488€ 2 513€ 1 660€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 816 654€ 2 412 469€ 2 281 403€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 785 803 € 832 711 € 336 628 € 654 546 € 381 918 € 387 598 € 62 482 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 716 093€ 764 330€ 219 829€ 605 678€ 277 044€ 379 758€ 61 847€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
635€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 153€ 81 301€ 221€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 955€ 4 026€ 4 773€ 41 039€ 4 453€ 2 502€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 049€ 27 773€ 9 731€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
34 483€ 36 659€ 100 972€ 5 676€ 19 120€ 5 117€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-777€ -77€ 1 323€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
695 736€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 15 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 15€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €