Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROBI - Slovensko s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 759 € 725 121 € 1 414 932 € 3 156 999 € 497 198 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 490 € 34 574 € 55 322 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 490 € 34 574 € 55 322 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 490€ 34 574€ 55 322€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 759 € 722 631 € 1 378 300 € 3 101 531 € 497 198 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
162 796 € 2 565 203 €
035
B.I.1
Materiál
966 693€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 438 139€
039
B.I.5
Tovar
162 796€ 160 371€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 712 € 627 202 € 654 178 € 59 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 292 € 540 480 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 292€ 540 480€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 712€ 34 910€ 113 698€ 59€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
590 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
47 € 95 429 € 561 326 € 536 328 € 497 139 €
072
B.V.1.
Peniaze
85 081€ 486 686€ 492 376€ 496 569€
073
B.V.2.
Účty v bankách
47€ 10 348€ 74 640€ 43 952€ 570€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 058 € 146 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 771€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
287€ 146€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 759 € 725 121 € 1 414 932 € 3 156 999 € 497 198 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 759 € 224 455 € 688 497 € 527 176 € 497 198 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 500 € 7 500 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-492 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 565 € 9 565 € 1 499 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 565€ 9 565€ 1 499€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
178 931 € 25 678 € -2 802 € -1 512 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
178 931€ 28 480€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 802€ -2 802€ -1 512€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-6 306 € 28 459 € 161 320 € 29 978 € -1 290 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
500 666 € 726 435 € 2 629 823 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
35 € 8 369 € 20 495 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35€ 10€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
8 359€ 20 495€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
492 601 € 569 566 € 2 609 328 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
517 500 € 2 548 334 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
517 500€ 2 548 334€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
492 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
817€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
482€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
101€ 38 631€ 49 275€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 136€ 11 719€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
8 030€ 148 500€