Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
25.08.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 842 103 € 10 756 840 € 3 029 872 € 2 706 434 € 2 172 268 € 1 645 352 € 1 285 076 € 1 018 090 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 361 819 € 6 441 730 € 37 131 € 36 156 € 33 521 € 11 671 € 8 483 € 3 420 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 301 € 1 942 € 2 309 € 2 678 € 2 746 € 1 745 € 1 745 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
56€ 197€ 564€ 933€ 1 001€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 245€ 1 745€ 1 745€ 1 745€ 1 745€ 1 745€ 1 745€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 357 518 € 6 439 788 € 34 822 € 33 478 € 30 775 € 9 926 € 6 738 € 3 420 €
012
A.II.1
Pozemky
465 834€ 465 834€ 0€
013
A.II.2
Stavby
5 843 304€ 5 942 977€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 483€ 30 977€ 34 822€ 33 478€ 30 775€ 9 926€ 6 738€ 3 420€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 897€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 468 601 € 4 067 415 € 2 788 407 € 2 610 507 € 1 926 880 € 1 487 688 € 1 107 123 € 902 934 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 880 068 € 1 600 250 € 1 488 041 € 1 066 606 € 673 845 € 620 012 € 369 623 € 344 200 €
032
B.I.1
Materiál
1 880 068€ 1 600 250€ 1 488 041€ 1 066 606€ 673 845€ 620 012€ 369 623€ 344 200€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 373 € 8 772 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 373€ 8 772€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 347 818 € 2 332 242 € 1 220 931 € 1 165 057 € 1 102 141 € 753 685 € 651 253 € 391 718 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 286 742€ 1 113 223€ 1 027 474€ 1 163 609€ 978 786€ 613 001€ 521 163€ 323 861€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60 842€ 1 218 753€ 193 295€ 761€ 122 909€ 140 055€ 129 984€ 67 444€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
234€ 266€ 162€ 687€ 446€ 629€ 106€ 413€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 240 715 € 132 550 € 70 663 € 378 844 € 150 894 € 113 991 € 86 247 € 167 016 €
056
B.IV.1
Peniaze
402€ 17 366€ 9 043€ 13 321€ 4 234€ 5 513€ 6 025€ 5 432€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 240 313€ 115 184€ 61 620€ 365 523€ 146 660€ 108 478€ 80 222€ 161 584€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 683 € 247 695 € 204 334 € 59 771 € 211 867 € 145 993 € 169 470 € 111 736 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 411€ 4 244€ 167€ 1 391€ 40 384€ 40 077€ 69€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 272€ 243 451€ 204 167€ 58 380€ 211 867€ 105 609€ 129 393€ 111 667€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 842 103 € 10 756 840 € 3 029 872 € 2 706 434 € 2 172 268 € 1 645 352 € 1 285 076 € 1 018 090 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 603 605 € 2 318 471 € 862 100 € 806 902 € 297 859 € 60 690 € 136 512 € 35 918 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 505 000 € 1 505 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 505 000€ 1 505 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
12 069 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
12 069€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
55 190 € 801 402 € 801 402 € 55 190 € 55 190 € 0 € 10 918 € 24 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
55 190€ 801 402€ 801 402€ 55 190€ 55 190€ 0€ 10 918€ 24€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
31 346 € 11 569 € 55 198 € 746 212 € 237 169 € 55 190 € 120 594 € 30 894 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 074 984 € 8 279 989 € 1 946 272 € 1 678 032 € 1 625 123 € 1 383 166 € 973 060 € 821 061 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
24 624 € 24 859 € 33 367 € 32 950 € 21 397 € 16 231 € 17 180 € 11 406 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
24 624€ 24 859€ 33 367€ 30 950€ 21 397€ 16 231€ 17 180€ 11 406€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 712 € 1 096 € 3 300 € 2 515 € 1 643 € 1 087 € 725 € 275 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 807€ 1 096€ 3 300€ 2 515€ 1 643€ 1 087€ 725€ 275€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 905€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 278 373 € 2 205 991 € 1 909 605 € 1 642 567 € 1 602 083 € 1 365 848 € 955 155 € 809 380 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 061 719€ 1 779 290€ 1 512 303€ 1 117 281€ 1 385 109€ 1 219 504€ 914 714€ 780 037€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 644€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 151 409€ 405 198€ 350 000€ 368 194€ 131 025€ 131 025€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
31 770€ 9 410€ 24 322€ 13 306€ 11 143€ 7 911€ 8 863€ 8 331€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 547€ 8 960€ 17 488€ 9 289€ 9 883€ 5 535€ 6 451€ 4 591€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 928€ 2 598€ 5 492€ 134 000€ 64 406€ 1 468€ 21 003€ 16 421€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
535€ 497€ 517€ 405€ 480€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 768 275 € 6 048 043 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 768 275€ 6 048 043€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
163 514 € 158 380 € 221 500 € 221 500 € 249 286 € 201 496 € 175 504 € 161 111 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 167€ 8 167€ 8 167€ 8 167€ 0€ 14 393€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
155 347€ 150 213€ 213 333€ 213 333€ 249 286€ 201 496€ 161 111€ 161 111€