Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 350 124 € 13 590 453 € 13 948 359 € 13 002 863 € 14 000 969 € 12 463 881 € 12 697 163 € 14 526 320 € 10 631 230 € 9 254 182 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 521 € 7 509 € 1 924 € 2 351 € 654 € 120 481 € 124 883 € 138 574 € 41 526 € 56 847 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 682 € 3 700 € 5 718 € 7 737 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 682€ 3 700€ 5 718€ 7 737€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 521 € 7 509 € 1 924 € 2 351 € 654 € 2 864 € 7 687 € 19 360 € 35 808 € 49 110 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 314€ 7 509€ 1 924€ 2 351€ 654€ 2 864€ 7 687€ 19 360€ 35 808€ 49 110€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 207€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
117 617 € 115 514 € 115 514 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
117 617€ 115 514€ 115 514€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 328 840 € 13 580 691 € 13 944 626 € 12 979 190 € 13 972 556 € 12 291 408 € 12 494 100 € 14 385 133 € 10 586 099 € 9 195 872 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 284 432 € 2 695 563 € 2 525 858 € 2 141 114 € 1 495 078 € 1 687 550 € 2 377 631 € 4 366 538 € 2 117 358 € 1 417 653 €
035
B.I.1
Materiál
172 587€ 80 700€ 264 352€ 305 110€ 319 857€ 421 113€ 369 064€ 396 557€ 423 775€ 304 514€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 111 845€ 2 614 863€ 2 261 506€ 1 836 004€ 1 175 221€ 1 266 437€ 2 008 567€ 3 969 981€ 1 693 583€ 1 113 139€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 025 727 € 10 873 972 € 11 388 104 € 10 810 641 € 12 465 721 € 10 422 856 € 9 937 040 € 9 754 740 € 8 330 715 € 7 606 797 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 942 035 € 10 332 602 € 11 169 951 € 10 778 415 € 12 308 231 € 10 060 492 € 9 296 500 € 8 772 285 € 7 692 341 € 6 880 868 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 749 320€ 7 636 225€ 9 084 475€ 7 190 412€ 7 078 002€ 6 909 648€ 6 742 754€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 192 715€ 2 696 377€ 2 085 476€ 3 588 003€ 5 230 229€ 3 150 844€ 2 553 746€ 8 772 285€ 7 692 341€ 6 880 868€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
600 000€ 600 000€ 5 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
82 265€ 539 898€ 215 991€ 25 345€ 130 378€ 159 345€ 29 544€ 186 097€ 45 508€ 20 504€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 427€ 1 472€ 2 162€ 6 881€ 27 112€ 203 019€ 10 996€ 196 358€ 592 866€ 700 425€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
18 681 € 11 156 € 30 664 € 27 435 € 11 757 € 181 002 € 179 429 € 263 855 € 138 026 € 171 422 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 451€ 3 253€ 1 732€ 794€ 3 166€ 5 972€ 6 755€ 24 277€ 33 910€ 10 773€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 230€ 7 903€ 28 932€ 26 641€ 8 591€ 175 030€ 172 674€ 239 578€ 104 116€ 160 649€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 763 € 2 253 € 1 809 € 21 322 € 27 759 € 51 992 € 78 180 € 2 613 € 3 605 € 1 463 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
25 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 903€ 2 253€ 1 809€ 1 005€ 26 837€ 26 992€ 78 180€ 2 613€ 3 605€ 1 463€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 860€ 20 317€ 922€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 350 124 € 13 590 453 € 13 948 359 € 13 002 863 € 14 000 969 € 12 463 881 € 12 697 163 € 14 526 320 € 10 631 230 € 9 254 182 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
774 175 € 700 401 € 616 757 € 599 584 € 552 919 € 720 749 € 722 137 € 654 067 € 44 501 € 30 223 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
94 900 € 11 256 € -5 916 € -52 582 € -54 366 € 46 219 € 48 565 € 39 003 € 24 723 € 28 832 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
149 266€ 65 622€ 48 450€ 1 784€ 46 219€ 48 565€ 39 003€ 24 723€ 28 832€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54 366€ -54 366€ -54 366€ -54 366€ -54 366€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
73 775 € 83 645 € 17 173 € 46 666 € 1 785 € 69 030 € 68 072 € 9 564 € 14 278 € -3 609 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
14 574 838 € 12 889 848 € 13 331 602 € 12 403 279 € 13 447 312 € 11 743 132 € 11 975 026 € 13 872 253 € 10 586 729 € 9 223 959 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 543 € 4 504 € 4 490 € 4 496 € 4 497 € 4 683 € 4 898 € 6 135 € 4 267 € 2 537 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 543€ 4 504€ 4 490€ 4 496€ 4 497€ 4 683€ 4 898€ 6 135€ 4 267€ 2 537€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
251 432€ 525 716€ 777 778€ 1 789 849€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 491 571 € 8 522 359 € 8 728 255 € 8 536 662 € 9 537 521 € 7 781 298 € 8 394 934 € 11 493 304 € 8 251 177 € 6 959 425 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 475 271 € 8 489 007 € 8 512 168 € 8 440 387 € 9 530 069 € 7 681 608 € 7 755 623 € 11 005 050 € 7 975 433 € 6 908 903 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
58 171€ 15 116€ 59 180€ 3 638€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 475 271€ 8 489 007€ 8 512 168€ 8 382 216€ 9 514 953€ 7 622 428€ 7 751 985€ 11 005 050€ 7 975 433€ 6 908 903€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 937€ 3 273€ 5 002€ 5 013€ 3 176€ 3 043€ 22 392€ 24 678€ 18 784€ 19 782€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 938€ 2 136€ 2 638€ 3 021€ 1 322€ 652€ 12 892€ 14 958€ 11 104€ 11 962€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 925€ 27 943€ 813€ 15 649€ 2 954€ 45 995€ 4 027€ 16 651€ 2 416€ 18 778€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 500€ 207 634€ 72 592€ 50 000€ 600 000€ 431 967€ 243 440€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 546 € 16 002 € 9 499 € 12 940 € 10 134 € 8 595 € 32 388 € 35 486 € 33 249 € 28 220 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
546€ 1 202€ 999€ 5 940€ 3 134€ 2 020€ 25 813€ 33 249€ 28 220€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 000€ 14 800€ 8 500€ 7 000€ 7 000€ 6 575€ 6 575€ 35 486€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 819 746€ 3 821 267€ 3 561 580€ 3 549 181€ 3 545 160€ 3 548 556€ 3 542 806€ 2 337 328€ 508 187€ 2 233 777€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
250 000€ 300 000€ 350 000€ 400 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 111 € 204 € 738 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 111€ 204€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
738€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé