Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GymBeam s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 543 462 € 3 221 735 € 1 316 867 € 665 910 € 195 533 € 130 280 € 5 097 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 809 057 € 39 702 € 4 479 € 8 228 € 5 833 € 8 333 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 382 238 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
212 196€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 320€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 165 722€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
411 722 € 39 702 € 4 479 € 8 228 € 5 833 € 8 333 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
29 279€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
227 880€ 39 702€ 4 479€ 8 228€ 5 833€ 8 333€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
154 563€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 097 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 097€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 028 817 € 3 180 868 € 1 311 663 € 657 094 € 189 633 € 121 947 € 5 097 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 133 898 € 1 828 860 € 1 265 718 € 610 903 € 133 748 € 68 181 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
195 090€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
2 527 011€ 1 828 860€ 1 265 718€ 610 903€ 133 748€ 68 181€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
411 797€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
678 350 € 790 959 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
415 065€ 785 035€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
241 650€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
21 635€ 5 924€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 136 504 € 504 318 € 38 348 € 33 302 € 44 672 € 50 400 € 0 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
48 651 € 104 180 € 38 209 € 33 163 € 43 889 € 50 400 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
48 651€ 104 180€ 38 209€ 33 163€ 43 889€ 50 400€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 002 773€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
783€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
85 080€ 400 138€ 139€ 139€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
80 065 € 56 731 € 7 597 € 12 889 € 11 213 € 3 366 € 5 097 €
072
B.V.1.
Peniaze
30 614€ 22 598€ 7 597€ 7 210€ 3 964€ 3 244€ 5 097€
073
B.V.2.
Účty v bankách
49 451€ 34 133€ 5 679€ 7 249€ 122€ 0€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
705 588 € 1 165 € 725 € 588 € 67 € 0 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
60 000€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
132 548€ 1 165€ 725€ 588€ 67€ 0€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
513 040€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 543 462 € 3 221 735 € 1 316 867 € 665 910 € 195 533 € 130 280 € 5 097 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 584 526 € 132 253 € 372 573 € 78 549 € 99 550 € 74 259 € 5 079 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 004 800€ 324 000€ 69 000€ 125 000€ 125 000€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-532 239 € 43 573 € 4 549 € -30 450 € -55 741 € 79 € 79 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
147 574€ 64 394€ 25 370€ 25 370€ 79€ 79€ 79€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-679 813€ -20 821€ -20 821€ -55 820€ -55 820€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
106 465 € 83 680 € 39 024 € 34 999 € 25 291 € -55 820 € 0 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 958 936 € 3 089 482 € 944 271 € 587 361 € 95 983 € 56 021 € 18 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
56 693 € 14 911 € 147 € 147 € 50 € 0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 287€ 147€ 147€ 50€ 0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
56 693€ 12 624€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 220€ 31 228€ 81 244€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 135 084 € 2 442 656 € 381 689 € 348 815 € 89 689 € 48 359 € 18 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 775 949 € 2 071 988 € 243 674 € 330 129 € 55 430 € 46 819 € 0 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 775 949€ 2 071 988€ 243 674€ 330 129€ 55 430€ 46 819€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 062€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
26 865€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
110 312€ 45 289€ 13 318€ 5 148€ 1 269€ 0€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 065€ 26 552€ 7 672€ 1 850€ 1 200€ 0€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
120 929€ 293 903€ 67 025€ 11 688€ 4 925€ 1 540€ 18€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
41 767€ 4 924€ 50 000€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
114 144 € 6 872 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
41 288€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
72 856€ 6 872€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
646 795€ 593 815€ 341 191€ 98 399€ 6 244€ 7 662€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
140 000€ 140 000€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
23 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
23€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€