Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
493 797 € 980 833 € 771 295 € 560 490 € 357 007 € 78 529 € 138 744 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
34 281 € 20 784 € 33 008 € 45 725 € 57 576 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
34 281 € 20 784 € 33 008 € 45 725 € 57 576 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 281€ 20 784€ 33 008€ 45 725€ 57 576€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
455 846 € 953 972 € 721 802 € 510 331 € 297 506 € 78 529 € 138 744 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
257 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
257€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 927 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 927 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 927€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
186 349 € 915 838 € 629 163 € 434 271 € 208 788 € 74 319 € 127 827 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
186 349 € 915 838 € 629 163 € 434 271 € 208 788 € 74 319 € 127 827 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
38 797€ 126 009€ 1 443€ 4 019€ 7 752€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
147 552€ 789 829€ 627 720€ 430 252€ 201 036€ 74 319€ 127 827€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
269 497 € 38 134 € 92 639 € 76 060 € 84 791 € 4 210 € 10 660 €
072
B.V.1.
Peniaze
228€ 102€ 338€ 18€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
269 497€ 38 134€ 92 411€ 75 958€ 84 453€ 4 192€ 10 660€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 670 € 6 077 € 16 485 € 4 434 € 1 925 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 670€ 6 077€ 1 925€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 733€ 4 434€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 752€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
493 797 € 980 833 € 771 295 € 560 490 € 357 007 € 78 529 € 138 744 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-143 793 € 299 530 € -791 778 € -501 915 € -173 066 € -74 141 € 788 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 468 525€ 1 468 525€ 96 525€ 96 525€ 96 525€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 173 995 € -893 303 € -603 440 € -275 553 € -79 141 € -4 213 € -8 021 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 173 995€ -893 303€ -603 440€ -275 553€ -79 141€ -4 213€ -8 021€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-443 323 € -280 692 € -289 863 € -327 887 € -195 450 € -74 928 € 3 809 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
637 590 € 681 303 € 1 563 073 € 1 062 405 € 530 073 € 152 670 € 137 956 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 386 € 0 € 10 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 386€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
117 818 € 117 818 € 117 818 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
117 818€ 117 818€ 117 818€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
478 713 € 538 805 € 1 428 427 € 1 023 998 € 520 638 € 147 494 € 127 956 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
400 671 € 448 942 € 299 007 € 298 235 € 166 753 € 65 348 € 108 888 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
334 739€ 401 974€ 259 393€ 180 495€ 135 331€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
65 932€ 46 968€ 39 614€ 117 740€ 31 422€ 65 348€ 108 888€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 067 228€ 633 271€ 303 725€ 64 737€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
22 492€ 6 068€ 8 042€ 25 967€ 8 994€ 3 173€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 526€ 4 687€ 5 985€ 5 537€ 4 628€ 1 944€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41 024€ 79 108€ 48 165€ 60 988€ 36 538€ 12 292€ 19 068€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
39 673 € 24 680 € 16 828 € 38 407 € 9 435 € 5 176 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 126€ 7 080€ 6 883€ 3 786€ 5 111€ 5 176€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
29 547€ 17 600€ 9 945€ 34 621€ 4 324€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé