Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

firmáreň.sk, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
389 549 € 345 359 € 166 308 € 91 775 € 94 180 € 78 039 € 62 692 € 26 731 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
201 743 € 257 499 € 119 668 € 90 668 € 92 887 € 69 606 € 13 325 € 14 251 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
809€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
196 743 € 237 499 € 102 168 € 73 168 € 67 887 € 69 606 € 13 325 € 13 442 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
195 000€ 237 499€ 100 000€ 71 000€ 62 000€ 60 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 743€ 2 168€ 2 168€ 5 887€ 9 606€ 13 325€ 13 442€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
5 000 € 20 000 € 17 500 € 17 500 € 25 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
5 000€ 20 000€ 17 500€ 17 500€ 25 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
187 806 € 87 860 € 46 640 € 1 107 € 1 293 € 8 433 € 49 367 € 12 480 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
92 500€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 047 € 189 € 313 € 1 777 € 2 904 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 047€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
189€ 313€ 1 777€ 2 904€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
88 259 € 87 860 € 46 640 € 918 € 980 € 6 656 € 46 463 € 12 480 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
88 259€ 87 860€ 46 640€ 918€ 980€ 6 656€ 46 463€ 12 480€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
389 549 € 345 359 € 166 308 € 91 775 € 94 180 € 78 039 € 62 692 € 26 731 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
99 386 € 60 319 € 23 056 € 18 371 € 17 223 € 14 720 € 12 125 € 9 074 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
43 982€ 18 056€ 13 371€ 12 223€ 9 720€ 7 125€ 4 073€ 744€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
50 404 € 37 263 € 4 685 € 1 148 € 2 503 € 2 595 € 3 052 € 3 330 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
290 163 € 285 040 € 143 252 € 73 404 € 76 957 € 63 319 € 50 567 € 17 657 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 188€ 2 364€ 5 229€ 521€ 2 124€ 66€ 47€ 5 253€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
77 458€ 98 266€ 100 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
175 148 € 126 472 € 38 023 € 42 292 € 17 012 € 18 237 € 14 004 € 2 636 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
152 670€ 95 761€ 27 934€ 33 634€ 12 384€ 13 866€ 10 570€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 044€ 16 988€ 7 245€ 7 333€ 3 358€ 2 808€ 2 187€ 979€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
14 087€ 13 463€ 2 619€ 1 325€ 1 270€ 1 563€ 1 247€ 1 657€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
347€ 260€ 225€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
35 369€ 57 938€ 30 591€ 57 821€ 45 016€ 36 516€ 9 768€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci