Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
381 710 € 275 471 € 232 894 € 108 599 € 234 776 € 245 589 € 351 269 € 160 591 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
137 246 € 117 543 € 62 861 € 56 789 € 66 940 € 140 946 € 107 782 € 72 875 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
137 246 € 117 543 € 62 861 € 56 789 € 66 940 € 140 946 € 107 782 € 72 875 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
137 246€ 117 543€ 62 861€ 56 789€ 66 940€ 140 946€ 107 782€ 72 875€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
244 464 € 157 928 € 170 033 € 51 810 € 167 836 € 104 643 € 243 487 € 87 716 €
015
B.I.
Zásoby
67 598€ 60 200€ 33 577€ 9 627€ 6 443€ 19 004€ 56 614€ 49 171€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 30€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
136 671 € 93 397 € 130 151 € 46 752 € 91 527 € 70 737 € 185 846 € 36 588 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
122 159€ 79 408€ 102 584€ 40 687€ 83 612€ 69 705€ 172 516€ 7 038€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
9 871€ 11 797€ 26 642€ 5 172€ 6 216€ 202€ 109€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 641€ 2 192€ 925€ 893€ 1 699€ 830€ 13 330€ 29 441€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
40 195 € 4 331 € 6 275 € -4 569 € 69 866 € 14 902 € 1 027 € 1 957 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
40 195€ 4 331€ 6 275€ -4 569€ 69 866€ 14 902€ 1 027€ 1 957€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
381 710 € 275 471 € 232 894 € 108 599 € 234 776 € 245 589 € 351 269 € 160 591 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 613 € 7 673 € 5 731 € -61 534 € 8 598 € 41 787 € 28 679 € -14 516 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
375€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375€
030
A.III.
Fondy zo zisku
750€ 750€ 375€ 375€ 375€ 375€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-952€ -2 894€ -69 784€ -20 733€ -20 732€ 20 429€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-5 060 € 1 942 € 67 265 € -49 051 € 21 080 € 13 108 € 20 804 € -22 391 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
379 097 € 267 798 € 227 163 € 170 133 € 226 178 € 203 802 € 322 590 € 175 107 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 983€ 4 524€ 15 536€ 15 577€ 24 333€ 6 920€ 9 746€ 12 295€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
84 700€ 92 649€ 15 980€ 33 380€ 50 750€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
231 773 € 117 613 € 194 915 € 119 329 € 149 519 € 194 916 € 310 231 € 160 922 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
222 411€ 107 828€ 168 624€ 102 813€ 121 618€ 138 387€ 220 861€ 59 934€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 237€ 5 701€ 5 918€ 6 573€ 7 429€ 5 242€ 15 535€ 4 548€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
523€ 372€ 17 406€ 1 154€ 5 844€ 3 751€ 26 490€ 2 789€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 602€ 3 712€ 2 967€ 8 789€ 14 628€ 47 536€ 47 345€ 93 651€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 494€ 1 468€ 732€ 1 847€ 1 576€ 1 966€ 2 613€ 1 890€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
58 147€ 51 544€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci