Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TexoPlex s.r.o

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
31 770 € 105 260 € 149 594 € 154 161 € 133 050 € 126 005 € 146 464 € 43 763 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
58 968 € 70 549 € 81 047 € 91 546 € 75 299 € 79 747 € 1 236 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
58 968 € 70 549 € 81 047 € 91 546 € 75 299 € 79 747 € 1 236 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
58 968€ 62 966€ 66 965€ 70 963€ 74 962€ 78 960€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 583€ 14 082€ 20 583€ 337€ 787€ 1 236€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
31 770 € 46 292 € 79 045 € 73 114 € 41 504 € 50 706 € 66 717 € 42 527 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
5 935€ 5 935€ 14 472€ 14 472€ 14 472€ 14 472€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
258 € 3 341 € 21 035 € 11 796 € 6 384 € 2 669 € 16 200 € 2 400 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 400€ 11 300€ 11 760€ 6 169€ 1 448€ 16 200€ 2 400€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
258€ 868€ 688€ 1 148€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
73€ 9 047€ 36€ 215€ 73€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
31 512 € 37 016 € 52 075 € 46 846 € 20 648 € 33 565 € 36 045 € 40 127 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
31 512€ 37 016€ 52 075€ 46 846€ 20 648€ 33 565€ 36 045€ 40 127€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
31 770 € 105 260 € 149 594 € 154 161 € 133 050 € 126 005 € 146 464 € 43 763 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
29 435 € 39 051 € 38 209 € 32 201 € 12 622 € 5 870 € -3 170 € 5 926 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
33 709€ 33 209€ 34 913€ 34 913€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
342€ -7 712€ -7 981€ 869€ -8 170€ 927€ 4 287€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-9 616 € 842 € 6 008 € 269 € 6 753 € 9 040 € -9 097 € -3 361 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 335 € 66 209 € 111 385 € 121 960 € 120 428 € 120 135 € 149 634 € 37 837 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1€ 11 207€ 13 562€ 15 774€ 5€ 2€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 335 € 66 208 € 100 178 € 108 398 € 104 654 € 120 130 € 148 420 € 34 837 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
5 292€ 19 673€ 13 504€ 1 225€ 22 038€ 20 439€ 11 432€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
978€ 1 519€ 1 158€ 1 458€ 1 086€ 962€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
245€ 1 063€ 3 125€ 1 820€ 1 131€ 2 110€ 1 659€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 335€ 59 693€ 77 923€ 90 611€ 100 151€ 95 875€ 124 909€ 21 746€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 212€ 3 000€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci