Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pepco Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.07.2016
30.09.2016
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
79 507 957 € 50 756 686 € 40 622 191 € 28 725 987 € 19 884 825 € 10 553 024 € 8 036 280 € 6 856 335 € 7 012 833 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 011 020 € 6 731 619 € 6 071 253 € 5 414 077 € 4 490 311 € 3 726 388 € 3 571 275 € 2 903 979 € 2 051 992 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
104 742 € 152 459 € 167 693 € 47 675 € 12 978 € 9 044 € 9 027 € 36 101 € 63 591 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
99 488€ 146 621€ 166 802€ 47 675€ 12 065€ 8 810€ 9 027€ 34 101€ 63 591€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 254€ 5 838€ 891€ 913€ 234€ 0€ 2 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
7 906 278 € 6 579 160 € 5 903 560 € 5 366 402 € 4 477 333 € 3 717 344 € 3 562 248 € 2 867 878 € 1 988 401 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
2 475 399€ 1 589 883€ 1 153 157€ 1 106 198€ 978 992€ 897 334€ 875 336€ 676 614€ 487 300€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 152 473€ 4 694 286€ 4 548 278€ 4 027 068€ 3 328 637€ 2 768 405€ 2 664 334€ 2 141 617€ 1 487 996€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
264 914€ 264 775€ 136 049€ 186 344€ 168 871€ 51 605€ 22 578€ 49 647€ 13 105€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 492€ 30 216€ 66 076€ 46 792€ 833€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
71 265 143 € 43 805 016 € 34 342 869 € 23 139 025 € 15 274 679 € 6 704 083 € 4 338 692 € 3 811 229 € 4 886 776 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 339 449 € 5 364 738 € 5 649 483 € 4 504 788 € 3 035 926 € 3 271 103 € 2 509 978 € 2 001 269 € 1 362 388 €
032
B.I.1
Materiál
733€ 436€ 365€ 398€ 251€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
5 339 449€ 5 364 738€ 5 649 483€ 4 504 055€ 3 035 490€ 3 270 738€ 2 509 580€ 2 001 018€ 1 362 388€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
988 300 € 689 120 € 556 747 € 401 687 € 139 992 € 93 398 € 217 560 € 113 179 € 69 304 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
988 300€ 689 120€ 556 747€ 401 687€ 139 992€ 93 398€ 217 560€ 113 179€ 69 304€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
40 475 241 € 28 863 139 € 21 389 800 € 13 488 341 € 10 540 054 € 25 256 € 161 427 € 73 294 € 148 989 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 481 887€ 1 630 995€ 1 629 930€ 1 160 447€ 248 566€ 2 256€ 141 596€ 43 868€ 89 996€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
38 891 235€ 27 148 091€ 19 708 054€ 12 281 034€ 10 259 311€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 8 628€ 57 993€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
52 285€ 34 179€ 1 225€ 1 135€ 979€ 754€ 503€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
49 834€ 49 874€ 50 591€ 45 725€ 31 198€ 22 246€ 19 328€ 20 798€ 1 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
24 462 153 € 8 888 019 € 6 746 839 € 4 744 209 € 1 558 707 € 3 314 326 € 1 449 727 € 1 623 487 € 3 306 095 €
056
B.IV.1
Peniaze
123 200€ 107 600€ 95 000€ 87 800€ 76 402€ 45 014€ 43 163€ 31 100€ 22 226€
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 338 953€ 8 780 419€ 6 651 839€ 4 656 409€ 1 482 305€ 3 269 312€ 1 406 564€ 1 592 387€ 3 283 869€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
231 794 € 220 051 € 208 069 € 172 885 € 119 835 € 122 553 € 126 313 € 141 127 € 74 065 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
911€ 1 818€ 3 718€ 2 472€ 3 640€ 14 191€ 16 618€ 24 443€ 25 701€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
230 883€ 218 233€ 204 351€ 170 413€ 116 195€ 108 362€ 109 695€ 116 684€ 48 364€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
79 507 957 € 50 756 686 € 40 622 191 € 28 725 987 € 19 884 825 € 10 553 024 € 8 036 280 € 6 856 335 € 7 012 833 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
56 981 618 € 43 008 024 € 33 252 503 € 23 115 838 € 14 387 955 € 6 788 514 € 5 335 854 € 1 449 701 € -204 754 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
42 995 583 € 33 239 964 € 23 103 300 € 14 375 417 € 6 775 977 € 5 323 316 € 1 437 163 € -217 292 € -360 512 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 995 583€ 33 239 964€ 23 103 300€ 14 375 417€ 6 775 977€ 3 886 153€ 1 437 163€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
1 437 163€ 0€ -217 292€ -360 512€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
13 973 497 € 9 755 522 € 10 136 665 € 8 727 883 € 7 599 440 € 1 452 660 € 3 886 153 € 1 654 455 € 150 758 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
21 944 934 € 7 348 306 € 6 950 842 € 5 471 308 € 5 436 236 € 3 684 211 € 2 615 211 € 5 406 634 € 7 217 587 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 544 737 € 944 978 € 801 731 € 479 445 € 518 696 € 352 731 € 409 403 € 219 327 € 173 289 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
160 273€ 191 887€ 121 841€ 116 881€ 112 813€ 50 768€ 126 257€ 146 752€ 96 687€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 642€ 8 960€ 8 238€ 3 430€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 379 822€ 744 131€ 671 652€ 359 134€ 405 883€ 301 963€ 283 146€ 72 575€ 76 602€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
22 276 € 34 203 € 21 358 € 52 925 € 61 026 € 35 789 € 30 629 € 14 806 € 5 615 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
22 276€ 34 203€ 21 358€ 52 925€ 61 026€ 35 789€ 30 629€ 14 806€ 5 615€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
20 377 921 € 6 369 125 € 6 127 753 € 4 938 510 € 4 855 567 € 3 294 831 € 2 174 156 € 5 169 704 € 7 038 626 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 074 665€ 2 835 626€ 3 379 548€ 2 532 303€ 1 462 248€ 1 332 072€ 505 814€ 2 430 174€ 5 259 787€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
18 997€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 1 704 026€ 1 372 488€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
783 945€ 691 477€ 588 608€ 476 246€ 340 633€ 278 421€ 256 493€ 159 491€ 89 350€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
453 363€ 419 924€ 353 404€ 248 355€ 165 668€ 141 142€ 142 999€ 83 390€ 50 821€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 065 948€ 2 422 083€ 1 803 193€ 1 681 606€ 2 887 018€ 1 543 196€ 1 268 850€ 792 623€ 247 183€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15€ 3 000€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
428 € 947 € 860 € 1 023 € 2 797 € 57 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
428€ 947€ 860€ 1 023€ 2 797€ 57€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
581 405 € 400 356 € 418 846 € 138 841 € 60 634 € 80 299 € 85 215 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
397 344€ 277 758€ 299 822€ 97 437€ 40 969€ 60 634€ 65 550€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
184 061€ 122 598€ 119 024€ 41 404€ 19 665€ 19 665€ 19 665€