Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
555 197 € 465 312 € 529 114 € 398 909 € 309 228 € 184 511 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
555 197 € 465 312 € 529 114 € 398 909 € 309 228 € 184 511 €
015
B.I.
Zásoby
4 741€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
145 441 € 199 276 € 109 311 € 73 352 € 76 937 € 50 697 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
135 717€ 181 778€ 86 764€ 63 254€ 76 489€ 50 694€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 176€ 6 899€ 9 336€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8 548€ 17 498€ 15 648€ 762€ 448€ 3€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
409 756 € 266 036 € 415 062 € 325 557 € 232 291 € 133 814 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
409 756€ 266 036€ 415 062€ 325 557€ 232 291€ 133 814€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
555 197 € 465 312 € 529 114 € 398 909 € 309 228 € 184 511 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
472 285 € 381 540 € 468 513 € 366 891 € 278 799 € 155 219 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
270 663€ 235 442€ 361 391€ 273 299€ 147 350€ 64 690€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
196 122 € 140 598 € 101 622 € 88 092 € 125 949 € 85 529 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
82 912 € 83 772 € 60 601 € 32 018 € 30 429 € 29 292 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
80 372 € 81 345 € 57 956 € 25 793 € 28 805 € 29 292 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
43 879€ 42 996€ 43 143€ 15 703€ 12 377€ 7 191€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
10 137€ 8 268€ 6 505€ 7 581€ 4 332€ 3 667€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
22 155€ 22 225€ 5 466€ 1 576€ 11 440€ 17 955€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
4 201€ 7 856€ 2 842€ 933€ 656€ 479€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 540€ 2 427€ 2 645€ 6 225€ 1 624€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci