Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FaxCopy Pro s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
199 523 € 384 313 € 308 447 € 375 080 € 368 774 € 437 852 € 4 984 € 5 045 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 978 € 30 984 € 25 627 € 34 102 € 40 287 € 19 300 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
39 € 275 € 247 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
39€ 275€ 247€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 978 € 30 984 € 25 588 € 33 827 € 40 040 € 19 300 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 321€ 27 155€ 18 179€ 25 773€ 34 630€ 16 219€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 657€ 3 829€ 7 409€ 8 054€ 5 410€ 3 081€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
169 426 € 353 146 € 282 671 € 339 566 € 328 178 € 418 322 € 4 984 € 5 045 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
159 796 € 186 832 € 241 043 € 218 399 € 258 255 € 140 240 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
159 796€ 186 832€ 241 043€ 218 399€ 258 255€ 140 240€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
63 983 € 122 018 € 36 265 € 114 364 € 61 455 € 126 290 € 30 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
58 863 € 49 723 € 31 892 € 41 056 € 36 939 € 48 750 € 30 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 129€ 7 986€ 7 495€ 11 727€ 3 868€ 4 156€ 30€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
48 734€ 41 737€ 24 397€ 29 329€ 33 071€ 44 594€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
59 307€ 73 261€ 23 602€ 77 540€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 862€ 12 697€ 4 515€ 43€ 910€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
258€ 291€ -142€ 4€ 4€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-54 353 € 44 296 € 5 363 € 6 803 € 8 468 € 151 792 € 4 954 € 5 045 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 548€ 785€ 1 315€ 1 120€ 3 407€ 885€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-55 901€ 43 511€ 4 048€ 5 683€ 5 061€ 150 907€ 4 954€ 5 045€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 119 € 183 € 149 € 1 412 € 309 € 230 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 062€ 183€ 149€ 1 412€ 309€ 230€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
57€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
199 523 € 384 313 € 308 447 € 375 080 € 368 774 € 437 852 € 4 984 € 5 045 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 908 € 10 212 € 4 463 € 35 950 € 17 446 € 23 936 € 3 924 € 4 945 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 147 € 3 147 € 3 147 € 1 627 € 1 001 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 147€ 3 147€ 3 147€ 1 627€ 1 001€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 066 € -3 685 € -1 076 € -1 076 € -1 076 € -1 076 € -55 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 751€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 685€ -3 685€ -1 076€ -1 076€ -1 076€ -1 076€ -55€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 695 € 5 750 € -2 608 € 30 399 € 12 521 € 20 012 € -1 021 € -55 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
183 615 € 374 101 € 303 984 € 339 130 € 351 328 € 413 916 € 1 060 € 100 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
19 120 € 16 707 € 3 420 € 4 524 € 14 431 € 14 147 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
318€ 282€ 245€ 253€ 218€ 38€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 802€ 16 425€ 3 175€ 4 271€ 14 213€ 14 109€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 230€ 12 370€ 16 510€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
158 436 € 355 221 € 241 578 € 266 238 € 316 393 € 398 803 € 1 060 € 100 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
140 079 € 347 126 € 232 421 € 253 152 € 293 894 € 389 311 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 412€ 7 764€ 23 438€ 12 152€ 26 721€ 60 606€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
132 667€ 339 362€ 208 983€ 241 000€ 267 173€ 328 705€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 082€ 321€ 10 086€ 100€ 100€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 682€ 4 336€ 5 176€ 5 460€ 6 809€ 2 373€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 492€ 2 894€ 3 199€ 3 513€ 4 408€ 1 676€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 101€ 865€ 782€ 3 792€ 1 196€ 5 443€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 059 € 2 173 € 3 155 € 11 654 € 3 994 € 966 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 059€ 2 173€ 3 155€ 11 654€ 3 994€ 966€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
47 601€ 44 344€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé